Demokratidagen 19 april i Stockholm
Välkommen till Demokratidagen den 19 april 2023 på Clarion Sign i Stockholm. Demokratidagen är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog inom kommuner och regioner. 

Här möter du företrädare från SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström, samt förtroendevalda och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på inom områden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter. 
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
310 val – om styren i kommuner och regioner
Valet 2022 ledde återigen till många maktskiften. 107 kommuner och
12 regioner fick ett nytt styre efter valet. I rapporten 310 val presenterar SKR fakta och analys om valen i kommuner och regioner.

Trenden med allt fler blocköverskridande styren håller också i sig och antalet partikonstellationer som styr har ökat i såväl kommuner som regioner. Efter valet finns 86 olika konstellationer av styren i kommunerna och 13 i regionerna. I kommunerna har styren där de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, styr tillsammans ökat väsentligt liksom styren där Sverigedemokraterna tar plats.

Delar av rapporten 310 val kommer att presenteras på Demokratidagen den 19 april.

TA DEL AV RAPPORTEN 310 VAL
 
Hatretorik och falska nyheter
Europarådet konstaterar i en rapport att hatretorik och falska nyheter som riktas mot regionala och kommunala politiker allvarligt påverkar den lokala demokratin. Det finns därför behov av åtgärder på lokal och regional nivå.

Rapporten utgår från forskarstudier som analyserat konsekvenserna för förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Den innehåller rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner i Europarådets medlemsländer.

SKR har översatt rapporten till svenska.
Ta del av rapporten
 
Politiskt styrning och ledning - en grundutbildning
Välkommen till en introduktionsutbildning för dig som är ny kommunstyrelse- eller regionstyrelseordförande. SKR:s fokus är att stärka dig i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region. Den digitala utbildningen innehåller fyra tillfällen med start den 16 maj 2023.
Mer information och anmälan
 
Riskguide för att förebygga konflikt
SKR har tillsammans med kommuner och regioner utvecklat ett verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera frågor eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Verktyget är tillhandahålls kostnadsfritt och ligger på SKR:s webbsida.
Till verktyget
 
 
Erbjudanden inom arbetet att motverka hat, hot och våld mot förtroendevalda
Brott som hotar demokratin
På detta webbinarium får ni ta del av en studie om hur toppkandidater till kommunfullmäktige har upplevt valrörelsen när det gäller hot och hat. Dessutom berättar polisen om deras uppdrag bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Introduktion angående hot och hat som riktas mot förtroendevalda
En introduktion som ger dig kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Utbildningen vänder sig i första hand till tjänstepersoner som inte tidigare har arbetat med dessa frågor.

Introduktionen är digital och ger dig tillgång till inspelade föreläsningar, webbinarium samt en guide till relevanta tjänster och verktyg.
MER INFORMATION
Erbjudanden som genomförs lokalt
SKR erbjuder olika utbildningar för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda som genomförs. Seminarie 60-90 minuter riktat till fullmäktige, Workshop 3-4 timmar till lokalt vald målgrupp utifrån lokala behov.
MER INFORMATION
 
 
 
Motverka välfärdsbrottslighet
Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet. SKR:s arbete syftar bland annat till att använda den kompetens som finns i kommuner och regioner samt öka kunskapen och medvetenheten kring problematiken.
TA DEL AV TRE LÄRANDE EXEMPEL
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. 

I senaste avsnittet får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. 
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se