Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande konferenser och seminarier
 
På SKRs webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars
SKR bjuder in till ett seminarium om utvecklingen av hållbara stadsdelar med fokus på klimatomställningen. Ta del av pågående arbete i Umeå, Helsingborg, Härryda och Gävle. White arkitekter berättar om framgångsrika angreppssätt och metoder såväl som problem och hinder från ett antal stadsdelsutvecklings­områden som ingår i det SKR-ledda nätverket för nya stadsdelar. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt.
 
Välkommen till seminariet Plan- och bygglagen för förtroendevalda, 17 mars
Är du ny som förtroendevald när det gäller frågor inom planering och byggande? Eller vill du få dina kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) uppdaterade? Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på PBL och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis jäv, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor. Seminariet äger rum fredagen den 17 mars 2023, kl. 08.30-12.00.
Mer information och anmälan
 
Mötesplats samhällsbyggande, 13-14 juni
Även i år arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande och i år är temat Det robusta samhället.
Målgruppen är chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera. Konferensen är i år på Elite Hotel Marina Tower, nära Södermalm i Stockholm, 13- 14 juni.

Programmet innehåller inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet – civilt försvar, krisberedskap, cybersäkerhet, försörjningsberedskap med mera. Talare från såväl regeringskansliet som kommun- och regionledningar, liksom experter inom olika områden medverkar. Det kommer även arrangeras några valbara studiebesök.

Program och länk till anmälan kommer inom kort!
 
Fler nyheter i korthet
 
 
SKR:s programberedning presenterar förslag för klimatomställningen
Programberedningen för hållbar omställning har haft i uppgift att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. Det finns många exempel som man kan dra lärdomar ifrån. Det kan handla om styrning och ledning, hur man bygger samhället samt hur man underlättar näringslivets och medborgarnas omställning. Kommuner och regioner har stor rådighet över hur man driver sina verksamheter. Kommunernas kontaktytor med näringslivet och det civila samhället är viktiga i ett framgångsrikt förändringsarbete. Programberedningen lyfter också förslag på vad staten kan göra för att underlätta för kommuner och regioner att agera inom klimatområdet.
Läs mer på skr.se
 
Energihjälpen - för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda
Energihjälpen är ett excelbaserat verktyg för att ställa och följa upp krav på en byggnads energianvändning. Resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

De data som presenteras i verktyget underlättar kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Energihjälpen kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked. Energihjälpen är även ett stöd för att följa upp frivilliga ambitiösare energikrav, exempelvis Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21. Den är även ett underlag för energideklarationen och verifiering av krav.

Energihjälpen version 1 lanseras nu gemensamt av Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlings­myndig­heten. Grunden lades 2019 av sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.
 
Förslag på nya författningar inom ramen för översynen av byggregelverket skickas ut på remiss
Boverket skickar ut remisser om förslag till nya föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader och föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall.

Denna remissomgång kommer att följas av förskrifter som rör bland annat brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet och lämplighet senare i vår. Utformningen av de nya byggreglerna kommer att påverka kommunernas arbete inom framförallt bygglovsprocessen så ta gärna chansen och tyck till.
Här kan du läsa mer och ta del av remisserna
 
Tips från SKR
 
 
Säkrare markanvändning och planering - uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion
Nu har en ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion publicerats på Statens Geologiska Instituts hemsida. Tjänsten har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

Vägledningen samlar statliga kartunderlag om ras, skred och erosion, beskriver skillnaden mellan de olika underlagen och ger ett stöd i hur underlagen kan användas och tolkas.
Här kan du läsa mer och ta del av vägledningen
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se