Nyhetsbrev nr.4 år 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Nätverkstider
Vi har bråda veckor med nätverksträffar för flera av våra nätverk. Vårt professionsnätverk för medborgardialog fick förra veckan bl.a. höra hur Borås kommuns arbetar systematiskt med medborgardialog, vi träffade också Ungdomsfullmäktige i Göteborgs stad som lyfte fram vikten av att involvera ungdomar. Denna vecka har vi möte med vårt nätverk för samverkan med civilsamhället.

Välkommen att anmäla dig till våra nätverk, mer info nedan. 
 
Vi erbjuder en grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor samt en utbildningsdag om Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, läs mer nedan.  

Missa inte att anmäla dig till Demokratidagen den 19 april 2023 på plats i Stockholm, information om program och anmälan hittar du här: Länk till SKR:s hemsida

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, Anna-Lena Pogulis, Lena Langlet
 
SKR: Introduktion till medborgardialog
SKR bjuder in till en utbildning om grunderna till medborgardialog. Under sändningen får du också ta del av praktiska exempel och medborgardialogens trender och utveckling över tid.
 • Datum: 27 april 2023
 • Tid: 9.00 – 12.00
 • Plats: Digitalt via Zoom
 • Kostnad: 1 200 kronor per deltagare exklusive moms.
 • Sista anmälningsdag: 16 april 202
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
SKR: Dialogguiden - Dialog om ungdomsmottagning i Region Norrbotten

I Region Norrbotten har regionfullmäktiges sjukvårdsberedning haft dialog med elever från länets högstadie- och gymnasieskolor för att ta reda på vilka behov av stöd och hjälp ungdomarna har från en ungdomsmottagning.

Dialogen har skett via digitala Zoom-möten och kompletterats med webbformulär.

Läs mer på Dialogguiden

Insatser för att minska och motverka segregationen i Sigtuna kommun
Sigtuna kommun genomförde under 2022 en inomorganisatorisk dialogprocess om hur vi kan förstärka vårt arbete för att minska och motverka segregationen i kommunen. Dialogprocessen utgick från att detta är en komplex fråga och tog avstamp i en medborgardialog som genomfördes 2018-2019.

Läs mer på Dialogguiden
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#97 - Kommunala råd
I detta avsnitt får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.
Medverkande: Anders Lidström och David Feltenius, Umeå universitet
Samtalsledare: Nils Munthe

Länk till avnsitt 97
 
SKR: Medborgardialog - Grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor
SKR erbjuder utbildning i samtalsledning som en del i arbetet med att möta komplexa samhällsutmaningar och för att utveckla arbetet med medborgardialog i kommuner och regioner. Utbildningen omfattar två dagar vid två olika tillfällen.
 • Datum: 26 april och 16 maj 2023
 • Tid: 10.00 – 16.00
 • Plats: Saturnus konferens på Hornsgatan 15, lokal Koch.
 • Ort: Stockholm
 • Kostnad: 4 800 kronor per deltagare exklusive moms. Avgiften inkluderar två utbildningsdagar, dokumentation, kaffe och lunch. Omkostnader för resa och eventuellt boende bekostas av deltagande kommun eller region.
 • Sista anmälningsdag: 24 mars 2023

Länk till anmälan

Länk till SKR:s hemsida för mer information 
 
SKR: Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor
Som en del i arbetet med att stödja kommuner och regioner i arbetet att möta komplexa samhällsutmaningar erbjuder SKR en utbildning om medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor. Den ger dig en introduktion till hur kommuner och regioner kan agera i komplexa samhällsfrågor.
 • Datum: 10 maj 2023
 • Tid: 10.00 – 16.00
 • Plats: Digitalt via Zoom
 • Kostnad: 2 400 kronor exklusive moms per deltagare.
 • Sista anmälningsdag: 28 april 2023
Länk till anmälan 

Länk till SKR:s hemsida för mer information
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Anmäl dig till nätverket via denna länk
 
Botkyrka: Botkyrkadialogen Alby
Alby i fokus under februari och mars
Årets första Botkyrkadialog vänder sig till alla som bor och verkar i Alby. Dialogen pågår 20 februari - 31 mars.
 
Huddinge: Huddingeförslag
Ett Huddingeförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i Huddinge. Det kan handla om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras.
Hur vill du att ditt Huddinge ska se ut? Är det något du saknar? Eller kanske vill ha mer av? Som invånare kan du enkelt lämna in ditt förslag till förbättringar här.
Läs mer på Huddinges hemsida
 
Upplands-Bro: Medborgardialog Bro torg
Den 8 oktober 2022 genomfördes Framtidspromenad i centrala Bro. Detta var en medborgardialog för att Upplands-Bro kommun ville samla in invånarnas perspektiv på utvecklingen av centrala Bro.

Resultaten från dialogen används i framtagandet av detaljplanen Bro torg.

Läs mer på Upplands-Bros hemsida
 
Dalsland: Klimatarbete
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och därför efterfrågade vi invånarnas åsikter om kommunernas klimatarbete.
 
I början av året ställde vi några korta frågor via Menti och de som svarade var med i utlottningen av fem stycken elmätare. Vinnare är dragna och vinster överlämnade.

Läs mer på Bengtsfors hemsida
 
SKR: Stärk fullmäktige – en grundutbildning
För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region. Utbildningen innehåller följande delmoment:
 • Uppdraget som förtroendevald.
 • Kommuners och regioners uppdrag.
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
 • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
Riskguide för att förebygga konflikt
SKR har tillsammans med kommuner och regioner utvecklat ett verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera frågor eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Verktyget är gratis och ligger på SKRs webbsida, så du kan gå in använda det på ett enkelt sätt.

Länk till Riskguiden
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se