Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Enkäter om miljönämnder och klimatarbetet
SKR kommer under de närmsta veckorna att skicka ut ett par enkäter till kommunerna, som kan beröra flera av er.

Enkät om miljönämnderna skickas till miljö- och hälsoskyddschefer eller motsvarande i kommuner eller kommunalförbund. Syftet med enkäten är att ge underlag för SKR:s stöd till kommunerna som tillsynsmyndigheter vad gäller organisation, kompetensförsörjning, kostnadstäckning för miljötillsyn och livsmedelskontroll, taxeunderlag och möjlighet att samla in information i Kolada.

Enkät om kommunernas arbete med minskad klimatpåverkan går ut till tjänsteperson med ansvar för eller överblick över kommunens strategiska arbete med minskad klimatpåverkan. Syftet är att ge underlag för SKR:s prioriteringar av insatser och kommunikation för att stötta kommunerna i arbetet. Enkäten ger också möjlighet till input i arbetet med en nationell klimatpolitisk handlingsplan 2023.

Med önskan om en fin vårvinter!

Ann-Sofie Eriksson
 
Energi och klimat
 
 
SKR:s programberedning presenterar förslag för klimatomställningen
Programberedningen för hållbar omställning har haft i uppgift att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. Det finns många exempel som man kan dra lärdomar ifrån. Det kan handla om styrning och ledning, hur man bygger samhället samt hur man underlättar näringslivets och medborgarnas omställning. Kommuner och regioner har stor rådighet över hur man driver sina verksamheter. Kommunernas kontaktytor med näringslivet och det civila samhället är viktiga i ett framgångsrikt förändringsarbete. Programberedningen lyfter också förslag på vad staten kan göra för att underlätta för kommuner och regioner att agera inom klimatområdet.
Läs mer på skr.se
 
Nytt förslag till elstöd missgynnar kommuner och regioner i onödan
Klimat- och näringslivsdepartementet har till 6 mars remitterat nytt förslag till elstöd till juridiska personer för att mildra effekterna av höga elpriser. Förslaget omfattar de två södra elområdena. Maxbeloppet för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern enligt EU:s statsstödsregler är satt till 20 miljoner kronor, och enligt förslaget ska det även omfatta kommuner och regioner.

SKR anser i sitt yttrande att det inte är rimligt att begränsa stödet till kommuner och regioner på samma sätt som är nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. SKR har också framfört att departementet behöver klargöra tolkningen för kommuner och regioner av koncernbegreppet samt av kravet att vara godkänd för eller uppfylla samma krav som för F-skatt.
Regeringens förslag till förordning om elstöd
 
Lärande exempel om kommuners och regioners klimatarbete
Kommuner och regioner genomför viktiga insatser i klimatomställningen. Som stöd och inspiration för kommuner och regioner publicerar SKR löpande lärande exempel på temat. Nu finns fler nya på vår webbsida. De omfattar:
 • Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – en hållbar styrmodell, Vadstena kommun
 • Samarbete i eleffektfrågan, Helsingborgs stad och Öresundskraft
 • Östra Ramlösa – en grön och attraktiv stadsdel för barnfamiljer, Helsingborgs stad
 • Landvetter Södra – en kommande världsutställning, Härryda kommun
 • Utveckling av cykelleder för rekreation och turism, Region Skåne
 • Från idé till supercykelväg, Region Skåne
 • Samverkan och nätverkande för hållbar stadsutveckling, Umeå kommun
 • Med visionen att hållbart resande ska vara norm, Västra Götalandsregionen
 • Gröna resplaner – hållbart resande till arbetsplatser, Linköpings kommun
 • Händelö Eco-Industrial Park – mer resurser av det som blir över, Norrköpings kommun
 • Industriell och urban symbios, Sotenäs kommun
 • Återanvändning av möbler, Adda Inköpscentral
 • Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete, Kommuninvest
Under våren 2023 håller SKR en seminarieserie med avstamp i ett antal lärande exempel. Läs mer under Konferenser och seminarier.
 
Yttrande över förslag till kärnkraft på nya platser
Klimat- och näringslivsdepartementet har till den 10 april en remiss över Promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg. Förslagen till ändringar i miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet syftar till att utvidga förutsättningarna för att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer på annan plats än där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserade.

SKR lyfter i sitt yttrande aspekter som rör komplexiteten i att etablera kärnkraft på nya platser och som är viktiga för säkerhet och planering i ett lokalt och regionalt perspektiv.
Yttrandet publiceras inom kort på skr.se
 
Samtliga regioner antar nationell strategi för harmonisering av miljökrav i upphandling
Harmoniserade krav i regionernas gemensamma köpkraft kan snabba på omställningen till en hållbar utveckling. Det är en förutsättning för gemensamma och kostnadseffektiva uppföljningar. Harmoniserade miljökrav skickar också en tydlig marknadssignal om av vad som förväntas av leverantörer på kort och lång sikt. Årets fokus är läkemedel, IKT och inkontinensprodukter.
Nyhet: Regionerna harmoniserar miljökrav
Regionernas kansli för hållbar upphandling
 
Energihjälpen - för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda
Energihjälpen är ett excelbaserat verktyg för att ställa och följa upp krav på en byggnads energianvändning. Resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

De data som presenteras i verktyget underlättar kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Energihjälpen kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked. Energihjälpen är även ett stöd för att följa upp frivilliga ambitiösare energikrav, exempelvis Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21. Den är även ett underlag för energideklarationen och verifiering av krav.

Energihjälpen version 1 lanseras nu gemensamt av Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlings­myndig­heten. Grunden lades 2019 av sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.
Läs mer på skr.se
 
Energieffektivisering av byggnader med totalmetodiken i Skövde
Ett projekt om Totalmetodiken för energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd lyfter erfarenheter från Skövde. Utfallet ska inspirera och uppmärksamma hur man kan undvika fallgropar i stora organisationer. Projektet är framtaget inom Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler.
Ta del av rapporten på belok.se
 
European Green Captial & Green Leaf Award till 30 april
The call for applications launched by the European Commission until 30 April 2023Green City Accord (GCA) signatories are particularly encouraged to apply.
Mer information och ansökan
 
Hållbarhet
 
 
Inbjudan til utvecklingsnätverk - styra och leda med Agenda 2030
SKR bjuder in kommuner att anmäla intresse att delta i ett utvecklingsnätverk. Målet är att de medverkande kommunerna anpassar sina fördjupade kunskaper till sina lokala förhållanden och påbörjar ett arbete med att styra och leda med Agenda 2030 som genomsyrar hela organisationen. Syftet med nätverket är att SKR tillsammans med de deltagande kommunerna ökar kunskaperna kring att styra och leda med Agenda 2030. Deltagarna får ett gemensamt lärande och hitta och testa modeller för nulägesanalys som kan ligga till grund för strategier, handlingsplaner och förändringsarbete.
Intresseanmälan senast den 7 april
 
Luft
 
 
Luft & Miljö 2023 - Partiklar
Resultaten från den svenska miljöövervakningen behövs för att kunna beskriva tillståndet, upptäcka förändringar och bedöma hotbilder i miljön. De är ett viktigt underlag till miljömålsuppföljningen och internationell rapportering. Partiklar övervakas i regional och urban bakgrund, tillsammans med ett antal andra luftföroreningar i den nationella miljöövervakningen. Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luft, däribland partiklar, följs.
Läs mer på naturvardsverket.se
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Handbok i kommunal krisberedskap
Nu är MSB och SKR:s handbok i kommunal krisberedskap kompletterad med ett kapitel om Miljö- och hälsoskydd. Syftet med handboken är att fungera som ett samlat stöd för kommunernas utveckling av krisberedskapen. Handboken riktar sig till beredskapssamordnare och beslutsfattare för de verksamheter som alltid behöver fungera.
Handbok i kommunal krisberedskap (msb.se)
 
Konferenser och seminarier
 
Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars
SKR bjuder in till ett seminarium den 17 mars kl. 09.00-12.00 om utvecklingen av hållbara stadsdelar med fokus på klimatomställningen. Ta del av pågående arbete i Umeå, Helsingborg, Härryda och Gävle. White arkitekter berättar om framgångsrika angreppssätt och metoder såväl som problem och hinder från ett antal stadsdelsutvecklings­områden som ingår i det SKR-ledda nätverket för nya stadsdelar. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder, 28-29 mars
SKR bjuder in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till årets presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Temat är ”Att leda i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera.
Mer information och anmälan
 
Samverkan med lokala och regionala aktörer i klimatarbetet, 21 april
SKR bjuder in till ett seminarium den 21 april kl. 09.00-12.00 om kommuners och regioners viktiga roll som en samlande kraft för samverkan mellan kommun, region, näringsliv, civilsamhälle, akademi med flera i klimatarbetet. Ta del av pågående arbete i kommunerna Uppsala, Borlänge och Växjö samt i Västra Götalandsregionen. Viable Cities berättar om arbetet med lokala klimatkontrakt inom klimatneutrala städer 2030. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt. 
Mer information och anmälan
 
Taxedagarna 2023, 3-4 maj
Det är dags att anmäla sig för årets taxedagar. Vi kommer att prata om efterhandsdebitering. Vad betyder en övergång av miljöbalkstaxan till timtaxa egentligen? Hur ska man förbereda sig?

Vidare kommer vi samtala om behovet av att utveckla behovsutredningen. SKR berättar om de nya tankarna att planera tillsynen. Vi kommer även att berätta om de senaste revideringarna av miljöbalkstaxan och diskutera nya tillsynsrollen och ökat fokus mm.

Detaljerat program kommer inom kort men passa på att anmäla er redan nu.
Mer information och anmälan
 
Nätverkskonferens "Roller och verktyg i klimatomställningen" för kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger, 11-12 maj
Syftet med dagarna är att vi ska mötas kring frågor där det behövs utbyte av erfarenheter och samverkan. Dagarna har fokus på kommunernas och regionernas roller och verktyg, lärande exempel och strategens roll. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring?

Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. Digital medverkan är möjlig under förmiddagen 12 maj.
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2023, 24-25 maj - tema kompetens i tillsynen
SKR planerar för två digitala halvdagar med temat kompetens. Dag 1 kommer handla om resultatet av tillsynsenkäten och aktuell information inom tillsynen. Dag 2 så kommer vi gå in mer på djupet om kompetens för myndigheter och för inspektörer. Vad kan kommunerna göra själva?
Mer information och anmälan
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Lansering av årlig rapport, 29 mars
Den 29 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer. Rapportlansering äger rum 29 mars 2023 på Waterfront Congress Centre, Stockholm alternativt digitalt.
 
God ljud- och luftmiljö på förskolegårdar, 17 april
IVL bjuder vi in till ett kostnadsfritt webinarium den 17 april kl. 13.00-14.00 om kartläggning och åtgärder för luftkvalitet och bullernivåer på förskolegårdar. Det presenterar metoder att kartlägga luftkvalitet och buller på förskolegårdar samt möjliga åtgärder. Webinariet är en del av ett FORMAS-projekt på samma tema.
Mer information och anmälan
 
Flora- och faunavård 2023, 26-27 april
SLU Artdatabankens konferens handlar i år om EU:s direktiv och hur de påverkar Sveriges naturvård. Alltsedan Sverige gick med i EU 1995 har svensk naturvård påverkats av nya rättsakter och inte minst av fågeldirektivet och habitatdirektivet. Blev det som det var tänkt? För att nyansera debatten vill vi med den här konferensen förtydliga och reda ut missförstånd om bland annat referensvärden, rapportering och bevarandestatus. Vi vill även belysa hur EU:s direktiv påverkar arbetet på regional nivå samt snegla runt hörnet på det som komma skall.
Mer informaton och anmälan 
 
Uppvärmingssektorns färdplan, 28 april
Färdplansfrukost - varför behövs uppvärmningssektorns färdplan och hur arbetar sektorn med genomförande av dess vision? Boka in den 28 april kl. 08.15-09.30.
Mer information kommer på fardplanvarme.se
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se