Bra att personliga assistansen blir statlig
 
Huvudmannaskapsutredningen föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans enligt LSS från kommunerna. Detta har SKR länge förespråkat.
− Regeringens utredare drar samma slutsats som SKR, nämligen att huvudmannaskapet för personlig assistans bör tas över av staten, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson.
Bra förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans 
 
Välkommet besked om räddningstjänst vid höjd beredskap
 
MSB:s besked om dimensionering och civilplikt för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap är välkommet. SKR och Sobona har länge efterfrågat anvisningar och stöd till kommunerna.
− SKR delar MSB:s bedömning att kommunerna behöver tillföras personal, både genom direktinskrivning och mönstring av civilpliktiga, säger Gunilla Glasare, SKR.
SKR välkomnar MSB:s förslag om civilplikt
 
Sjukfrånvaron ökar i kommuner och regioner
 
Sjukfrånvaron gick upp 2022 i både kommuner och regioner jämfört med 2021. Ökningen har skett både bland kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns.
– Kvinnors sjukfrånvaro drabbar välfärden tydligare än andra branscher och sektorer, säger Caroline Olsson, SKR.
Redovisning av sjukfrånvaro i kommuner och regioner 2022
 
Mer från SKR
 
 
Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal
Regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade 2022 jämfört med året innan. Sjukhusvården stod för den största ökningen. Totalt utgjorde kostnaden för hyrpersonal 4,8 procent av de totala personalkostnaderna.
Bemanningstrend inhyrd personal 2022
 
Mats Lindskog chef för SKR:s kommunikationsavdelning
Mats Lindskog har anställts som ny chef för kommunikationsavdelningen på SKR. Han tillträder tjänsten den 17 april 2023.
Ny chef för SKR:s kommunikationsavdelning
 
Viktigt att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos små barn
Under våren genomför SKR en serie webbinarium om de yngsta barnen och deras familjer som är i behov av kompensatoriskt stöd. Första webbinariet sker 30 mars och handlar om att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos små barn. Tillfället riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar inom verksamheter som möter de yngsta barnen såsom barnhälsovård, socialtjänst, förskola och vårdcentral.
Stöd för små barn med psykisk ohälsa
 
Bloggar från SKR
 
 
Få överraskningar i nya ekonomidata
De ekonomiska rapporterna duggar tätt. De senaste veckorna har en hel del ny statistik presenterats, som ger oss viktiga fakta om det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
52 procent av regionstyrelsens ordförande och 34 procent av kommunstyrelsens ordförande är kvinnor.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny statistik om könsfördelning i politiska församlingar
SCB har publicerat statistik om könsfördelningen i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Av kandidaterna som valdes in i kommunfullmäktige var andelen krinnor 43 procent, medan den i riksdagen var något högre på 46 procent. I regionfullmäktige ökade andelen kvinnor från 48 till 49 procent.
Fler män än kvinnor bland de valda på alla politiska nivåer
 
Insynsprincip för fristående skolor ska utredas
Skolinformationsutredningen får i uppdrag att utreda en insynsprincip för fristående skolor, som alternativ till offentlighetsprincipen. Utredningen har sedan tidigare uppdraget att analyser för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem. 
Regeringen vill öka insynen i fristående skolor
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 14 mars.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00