Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Mars 2023


I månadens utskick:
 • Inbjudan: FUB:s tematräffar om varför många LSS-insatser minskar
 • Skrivelse om digitala betalmedel m.m.
 • Socialstyrelsen - Vårdkontakter i LSS-boende
 • Ny rapport om kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
 • Debattartikel i Dagens samhälle om kompetens inom LSS
 • Årets uppdatering av ”Fångad i fattigdom?” är klar
 • Våld mot personer med funktionsnedsättning
 • Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
 • Ny film om Individuell Plan
 • Ny utbildning om AKK som kommunikation
 
Inbjudan: FUB:s tematräffar om varför många LSS-insatser minskar
Har du eller din närstående/huvudman erfarenhet av att ha blivit nekad en LSS-insats eller fått den indragen? Har du blivit avrådd att ansöka om en insats?

Riksförbundet FUB arbetar för att återupprätta LSS-lagen. Vi vill komma åt vad som gör att flera LSS-insatser minskar. Vi söker därför personer som vill dela med sig av sina erfarenheter på våra tematräffar under våren 2023. Du kan ha intellektuell funktionsnedsättning (IF), vara anhörig eller ställföreträdare. Vi kommer samla in erfarenheterna i workshopform. En workshop kommer vara anpassad. Vi bjuder på kaffe/thé och en matig macka. 

Anmäl dig till den tematräff som är närmast dig:
Varmt välkomna!
 
Skrivelse om digitala betalmedel m.m.
Riksförbundet FUB har tillsammans med Autism Sverige skrivit till den nyligen tillsatta statliga utredningen ”Säker och tillgänglig digital identitet” (Dir. 2022:142), angående konsekvenserna för personer med IF och autism av det kontantlösa samhället.

FUB och Autism Sverige föreslår ett möte med utredarna för att dela med oss av vår omfattande kunskap om de svårigheter personer med funktionsnedsättning har med e-legitimation, kort och andra digitala betalmedel. På tio år har andelen som betalar med kontanter minskat från cirka 40 procent till under 10 procent och många butiker, caféer och restauranger har helt slutat att ta emot kontanter.

Läs hela skrivelsen på FUB:s webbplats.
 
Vårdkontakter i LSS-boende
Riksförbundet FUB skrev till Lena Hallengren i november 2020 där FUB efterlyste att IVO gör en granskning av hur situationen gällande läkarkontakter har sett ut under pandemin. 2022 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera möjligheterna för vuxna personer med funktionsnedsättningar i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård och vilken  påverkan som pandemin har haft på tillgången.

Socialstyrelsen har genom enkäter till verksamhetschefer vid vårdcentraler och enhetschefer vid LSS-boenden, intervjuer med läkare vid vårdcentralen och med MAS och MAR i kommuner samt dialoger med externa aktörer som till exempel FUB, fått en samlad bild av hur situationen för målgruppen ser ut och såg ut under pandemin. Förutom redovisningen från pandemin tar denna rapport upp flera aspekter samt återger många intressanta fakta och siffror om hur situationen ser ut för personer med IF gällande hälso- och sjukvårdsfrågan.

Läs hela redovisningen av Socialstyrelsen här.
 
Ny rapport om kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
Socialstyrelsen har nyligen slutrapporterat om sitt uppdrag som gick ut på
att kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
och att identifiera vilket stöd behövs för att stärka krisberedskapen och civilt försvar.

Ur FUB:s perspektiv är särskilt glädjande att rapporten lyfter behovet av bättre anpassad kriskommunikation riktade till olika målgrupper. FUB har påpekat många gånger och i flera olika sammanhang att anpassad krisinformation till personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerade väldigt illa – särskilt inledningsvis – under coronakrisen och den pågående Ukraina-krisen. Socialstyrelsen vill gärna se ”att kommunikationsplanerna för kris- och krigshändelser i kommunen anpassas till de som har särskilda behov av kommunikation och att det finns lättillgängliga stöd att använda för att delge viktig information till så många som möjligt.”

Också viktigt, utifrån FUB:s målgrupp, är Socialstyrelsens rekommendation ett nytt kunskapsstöd tas fram som handlar bland annat om evakuering av boende från särskilda boenden.
I anslutning till uppdraget har ett nytt tema har skapats på Kunskapsguden.se:
Krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst
som publicerades den 1 februari 2023.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens webbplats.
 
Debattartikel i Dagens samhälle om kompetens inom LSS
Riksförbundet FUB har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, fackförbundet Kommunal och Autism Sverige, skrivit en debattartikel om vikten av personalkompetens i LSS-verksamhet. I artikeln uppmanade vi socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) att:
 • Prioritera ett nationellt kompetenslyft för personal i LSS-verksamhet.
 • Genomföra Socialstyrelsens förslag om ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Debattartikeln publicerades i Dagens samhälle den 9 februari. Läs hela debattartikeln här.

På bilden ovan: Peter Danielsson, Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Malin Ragnegård, Ordförande, fackförbundet Kommunal. Anders Lago, Ordförande , Riksförbundet FUB och Camilla Rosenberg, Ordförande, Autism Sverige.
 
Årets uppdatering av ”Fångad i fattigdom?” är klar
Rapporten handlar om ekonomi för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Årets rapport visar att en 25-åring med IF kan gå back mer än 1 700 kronor varje månad.

I samband med lanseringen skrev FUB och Inre Ringen Sverige en debattartikel i Altinget. Inre Ringen Sveriges ordförande Markus Petersson och FUB:s förbundsordförande Anders Lago kritiserar att regeringen lade ner utredningen om hur man skulle kunna höja ersättningarna på samma sätt som lönerna.

FUB vill att regeringen ska undersöka hur hela systemet fungerar. Det handlar om ersättningar, skatter och andra kostnader. Målet ska vara att inga personer med funktionsnedsättning ska vara fattiga.

Läs rapporten och debattartikeln på FUB:s webbplats.
 
Våld mot personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för Delaktighet, MFD, bekräftar i sin senaste rapport Våld mot personer med funktionsnedsättning att det råder en stor kunskapslucka kring bilden av våld mot personer med funktionsnedsättning och att personer med IF är särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp. Rapporten beskriver en stor komplex osynlighet och stora brister i tillgänglighet till samhällets arenor för målgruppen. Denna bild bekräftas både nationellt och globalt.

Rapporten är en redovisning av sammanställd kunskap från forskning och undersökningar om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning samt kartläggning över kunskap samt kunskapsstöd, åtgärder och insatser som statliga myndigheter, regioner och kommuner använder för att förebygga, upptäcka och hantera våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Läs hela rapporten på MFD:s webbplats.
 
Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
Socialstyrelsen har analyserat förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Slutsatsen är att det behövs ett förstärkt nationellt stöd inom områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, men att det inte är lämpligt att ta fram en nationell riktlinje för områdena gemensamt. Anledningen är att de tre områdena har olika målgrupper, kontext, utmaningar och behov. De behöver därför undersökas grundligt var för sig, mer än vad som har varit möjligt i det aktuella uppdraget.

Ett tips till FUB:s länsförbund som arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete på regional nivå: I Socialstyrelsens rapport ”Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel” finns en bilaga med en lista över rapporter och stöd från Socialstyrelsen med koppling till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel inom hälso- och sjukvården.
 
Ny film om Individuell Plan
Trots att alla som har en LSS insats har också rätt till en Individuell Plan (IP)
och trots att IP kan vara ett mycket bra verktyg för att se till att den enskilde
kan komma till tals, är det väldigt få personer med LSS insatser som har en Individuell Plan.

Detta vill Riksförbundet FUB ändra på!
I filmen skildras hur tre olika personer har utformat sin individuella plan och hur den
använts i vardagen. Filmen också lyfter skillnaden mellan genomförande plan - som är i första hand för organisationen - och en individuell plan som är personens egen plan.
Missa inte en riktig bra kompetensutveckling på 10 minuter och 41 sekunder!

Se hela filmen om Individuell Plan på FUB:s YouTube-kanal.
 
Ny utbildning om AKK som kommunikation
Socialstyrelsens nya utbildning om AKK som kommunikation är en webbutbildning om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som kommunikationsstöd.

Syftet med utbildningen är att personal inom LSS-verksamheter och chefer samt arbetsledare i en LSS-verksamhet ska få kunskaper för att kunna tillämpa AKK på arbetsplatsen. Utbildningen som består av fem kapitel som tar cirka 10-25 minuter vardera att genomföra kan med fördel genomföras i grupp men även individuellt. Till materialet hör även ett arbetshäfte med övningar kopplade till respektive kapitel.

Utbildningen hittar du på Socialstyrelsens hemsida.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se