Analysbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Analys
Snabbare beteendeskifte är en nyckel
 
Sverige behöver en Beteendepraktika. Trafikverket visar i sin nya rapport att vägtrafikens utsläpp år 2022 minskade med 5% jämfört med året innan, trots ökad trafik – skärpt reduktionsplikt och fler elbilar är huvudorsaker. Men nu vill regeringen sänka reduktionsplikten, har redan avskaffat bonusen för elbilar och halverar stödet till eldrivna bussar och lastbilar. Då behöver mer ske på beteendesidan, och därför lanserar 2030 nu Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag för beteendeomställningen som krävs för att klara 2030-målet. Det mesta är redan utrett, kan beslutas av riksdag och regering själva, är billigt eller direkt lönsamt och har positiva sidoeffekter för hushållsekonomin, hälsan, levande städer och tillgänglig landsbygd. Detta är också temat för Mobilitet&Samhälle-konferensen som vi anordnar med Dagens Industri 30 maj, för Nordic Mobility i Kista 3-4 maj, och för årets Almedalen då vi lägger 2030-pusslet för måluppfyllelse; hör av dig om du har en viktig pusselbit!

Vår inriktning stöds av Per Kågesons rapport som visar att skärpta åtgärder för Bilen och Bränslet bara kan ge 56% minskade utsläpp till 2030. Bland annat e ny premie för elbilar och ellastbilar, krav på effektivare fordon och differentierad vägskatt för tunga fordon räcker inte för 2030-målet. Resten, skriver vi på DN Debatt, nås med beteendeskiftet – t.ex. rätt till distansarbete som i Nederländerna och Storbritannien, skattebefriad förmån av kollektivtrafikkort och tjänstecykel, sänkt moms på delningstjänster som bilpool, och något dyrare drivmedel än de 18 kr/l som Kågeson anger ända till år 2030.

Att 2030-målet ska överges menar SD sedan gammalt, och nu också Kågeson. Men regeringen, sju riksdagspartier samt en mycket bred näringslivskonstellation inklusive Kågesons uppdragsgivare Transportföretagen, bedömer att det vore negativt för svensk export, svenska jobb och den svenska självbilden, som 2030-sekretariatet skriver i SvD.

I 2030-arbetet är EU huvudsakligen till hjälp, men ibland trampar de snett. Värst nu är att biogas för fordonsdrift akut hotas av beskattning. Skattebefrielsen t.o.m. år 2030 har ogiltigförklarats av EU-tribunalen och Skatteverket beviljar inte längre skattebefrielse. 2030 beklagar att regeringen inte överklagade beslutet, och föreslår nu en massiv satsning på biogas som kompenserar den troliga beskattningen, att regeringen säkerställer att redan beviljade avdrag inte krävs in, att en skärpt reduktionsplikt inkluderar koncentrerade biodrivmedel och att den skatt som nu ska gälla för biogasen hålls så låg som möjligt.

Att enbart tillåta nollutsläppsbilar från år 2035 godkänns inte av Tyskland och Italien; en viktig påminnelse om att EU-beslut inte är klara förrän alla instanser sagt sitt. Vi hoppas på ett förtydligande om att elektrobränslen från CO2 och förnybar el och mycket hållbara biodrivmedel som biogas från avfall också godkänns, men bedömer liksom bilindustrin att nya personbilar och lätta lastbilar till över 90% år 2035 ändå är eldrivna. De som tror på andra chansen för fossila drivmedel är fel ute!

Förslag på tak för biobränslen försvårar flygets omställning, krav på nollutsläpp ur avgasröret för nya bilar slår ut de klimatsmarta biogasbilarna och själva biogasens skattebefrielse är akut hotad. Ibland måste vi hitta inspiration på andra håll i den globala klimatkampen. Därför lyfter vi fokuslandet Sydkorea, och förfäras över IEA:s nya siffror som visar att subventioner till fossila bränslen nådde all-time high 2022, upp otroliga 85% på bensin och diesel jämfört med året innan. Som IEA skriver: "höga priser på fossila bränslen drabbar de fattiga hårdast, men subventionerna tenderar att gynna bättre bemedlade segment av befolkningen. Subventionerna innebär också att andelen fossilt ökar i drivmedlen", tvärtemot målet på 10% förnybart i EU:s förnybarbetsdirektiv RED II som enbart uppfylldes av sju medlemsländer. För att nå EU:s 2030-mål behöver det förnybara tredubblas, bl.a. med ökad låginblandning. Liksom WWF och Naturskyddsföreningen, ser vi en tydlig roll för hållbara biodrivmedel av avfall och rester, från marker som annars legat i träda – men aldrig som ursäkt för att behålla ett ineffektivt transportsystem!

Fordonsomställningen behöver påskyndas, från minsta elsparkcykel där vi varnar för att en ny trafikförsäkring kan slå ut de mest trafiksäkra, över bilarna där vi nu ser de negativa effekterna av bonusens snabbavveckling, till de tunga fordonen där vi hyllar transportköpare och åkerier som går före. Det är också dags att en gång för alla krossa myterna om eldrift – vi har sammanställt de 13 vanligaste på Google och bemöter dem här!

 
Mattias Goldmann
Grundare, 2030-sekretariatet
I fokus
Grönare flyg
 
2030 instämmer i stora delar av Flygplatsutredningens förslag i sitt preliminära remissvar; statlig delfinansiering till flygplatser och flyglinjer bör kopplas till flygets klimatomställning och stimulansen för flygets omställning bör behållas och utvecklas.

Liksom internationella studier, betonar 2030 biobränslenas roll men är skeptiska till en flygbränslekommission, påminner om att en särskild utredning redan granskar hur andelen biobränsle kan öka hållbart, liksom att produktionen av HVO och flygbiobränsle ökar kraftigt kommande år.

HVO ökar 300% i EU och Asien, 600% i USA. Neste inleder storskalig produktion av flygbiobränsle av använd matolja och 2030, Södra och KLM visar att storskalig produktion av flygbränsle från skogsrester kan ske innan 2030, om spelreglerna är de rätta. United Airlines ska från 2028 använda flygbiobränsle motsvarande 50 000 kortare flygningar.

2030-sekretariatet uppmanar kunder att premiera föregångare och regeringen att ta efter Storbritanniens paket på 1,5 mdr kr för utsläppsfritt flyg, på väg mot nollutsläppsflyg 2040.
Utvalda nyheter
Avskaffa fler förmånsbeskattningar
 
Från halvårsskiftet avskaffas förmånsbeskattningen av laddning på jobbet av bil, mc och cykel. 2030 är positiva, även om effekten för klimatet inte ska överdrivas; nästan ingen skattade för detta ändå. För att säkerställa likabehandling i resandet och för att bättre bidra till att 2030-målet nås, bör andra hållbara arbetsresor också befrias från förmånsskatt, som kollektivtrafikkort och tjänstecykel.
Nybilsförsäljningen februari
 
I februari stod de laddbara bilarna för 54% av nybilsmarknaden mot 75% i december i fjol och 56% för helåret 2022. De verkliga försäljningssiffrorna är ännu lägre, eftersom många av de elbilar och laddhybrider som syns i statistiken nu köptes innan bonusen togs bort i november. 

2030-sekretariatet uppmanar till en politik som inte backar in i framtiden, med prioriterade instaser för bl.a. el- och gasdrivna lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och bussar. Vi ser också ett behov av stöd för kompleterande förnybara drivmedel jämte eldriften.
2030: Klimatmärkning av fordon snarast
 
En klimat- och energimärkning av bilar bör också
  • gälla begagnade
  • täcka även leasing och långtidshyra
  • utgå från faktisk WTW-påverkan och inte schablonvärden
  • utformas som energimärkningstrappan: fordon i varje klass med gränsvärden som i regelbundna kontrollstationer uppdateras med senaste CO2-värde för el, biodrivmedel och klimatpåverkan från tillverkning och återvinning – inte skrotning – när dessa finns.
Det bör kunna gå snabbt, utifrån kommissionens kommande förslag, och spårbarhetsberäkningar från bl.a. Zero. Märkningen ska kunna ligga till grund för framtida bonussystem och myndigheters fordonsval. Det framför 2030 som svar på regeringens remitterade förslag.
Kollektivtrafiken ökar, politiskt stöd behövs
 
Efter att år 2021 ha haft en 25% lägre andel av resandet än år 2010, visar 2030-indikatorerna att kollektivtrafiken åter ökar, med sikte på 2030-målet ”40% av alla motoriserade resor på land”. De regionala skillnaderna är stora; vissa har kommit längre i att erbjuda resor som upplevs som attraktiva, trygga och prisvärda, 2030 slår fast att politiken behöver bistå – det är t.ex. inte rimligt att milersättningen är högre för bilisten än för den som tar bussen. Därtill behövs nya satsningar i nationella infrastrukturplanen, tillsammans med privata satsningar som ny järnväg Oslo-Göteborg, vilket ger en bekväm restid på 2,5 timmar.
E-handeln avstannar
 
2030:s indikatorer visar att e-handeln för första gången minskade i omsättning år 2022. Efter att oron för covid minskat vill fler handla fysiskt och sämre hushållsekonomi minskar handeln generellt. 2030 betonar att e-handel kan effektivisera transporterna, med ökad samlastning och distribution, men andra 2030-indikatorer pekar på att förbättringspotentialen är stor.
Konkretisera godstransportstrategin
 
2018 medverkade 2030-sekretariatet på invigningen av den nationella godstransportstrategin med 95 åtgärder för mer effektiva, kapacitetsstarka och hållbara transporter. Fem år senare visar Trafikanalys utvärdering att det mest blivit nya utredningar och analyser. Nu behövs en nystart med tydligare, mer avgränsade uppdrag som knyter an till 2030-målet, med ett kansli direkt på Regeringskansliet, vilket också Svenskt Näringsliv föreslår.
Fel skrota miljöbilsbonusen
 
Efter att premien avskaffats, är bara en av fyra (28%) lika intresserad som förut av att skaffa ny elbil, medan intresset för bensin- och dieselbilar ökar, visar Kvdbils Sifo-undersökning. 45% av befolkningen menar att bonusen borde varit kvar, 23% tycker att regeringen gjorde rätt som avskaffade den. 2030 är särskilt bekymrade för omställningen av lätta lastbilar och skåpbilar, där andelen laddbara fordon halverades direkt när premien avskaffats. Därtill uppmanar 2030 näringslivet att ställa om snabbare: Bara en av fyra nya företagsbilar var helt eldriven i fjol, klart lägre än andelen bland privatpersoner.
Utlandsinspiration!
 
Danmarks Klimatrådet är mycket kritisk till regeringens klimatpolitik. 2030 har sammanställt de 10 mest relevanta rekommendationerna ur svenskt perspektiv.

Till 2026 skapar München 600 p-platser för bildelning, med 64 mobilitetspunkter där hållbar mobilitet möts.

2030 rapporterar från Grenoble där mobilitetscenter redan finns – men i Sverige sätter en gammaldags parkeringslagstiftning stopp.

I skidorten Zermatt är privatbilar förbjudna och alla publika fordon eldrivna.

I Hamburg förbjuds taxi med förbränningsmotor år 2025, redan dag står de för 12% av taxiflottan.

2030 vill väcka liv i Nollzon som ger kunden garanterad elbil när man bokar taxi.

Finland, som ska halvera trafiksektorns klimatpåverkan till 2030 och där 2030 fokuserat på kommunernas omställning, har lanserat ett nytt program för att främja gång och cykling. Lär av Finland, Sverige, här är fotgängarna alltför ofta osynliga i planeringen.

Även Dubai cykelsatsar, med ”The Loop” – 100 km cykelmotorväg inomhus.
Almedalen: Medverka för måluppfyllelse!
 
2030-sekretariatet vill bjuda in dig att medverka i transportsektorns omställning och 2030-målet. På 2030-arenan hittar du oss med en konkret agenda på prioriterade frågor för måluppfyllelse. På scen och i vårt privata hus diskuteras lösningarna.

Är du en del av omställningen och en viktig pusselbit i arbetet framåt? Välkommen att kontakta oss för en plats på scen, vid vårt rundabord, eller kom förbi för en kaffe och dela dina kloka tankar med oss! Mer info här.
30 maj: Fossilfria transporter – men hur?
 
30 maj är det dags för årets Mobilitet och samhälle. Hur förflyttar sig människor och gods i ett fossilfritt samhälle? Vad ställer det för krav på samhällsplanering, på infrastrukturen av bränsle, nu och på sikt?

Är du en del av omställningen, eller påverkas din verksamhet av skiftet till fossilfria transporter – då är du välkommen att rita upp kartan för framtidens mobilitet den 30 maj! 2030-sekretariatet är stolt kunskapspartner och kommer finnas på plats tillsammans med Sveriges företag, politiker och forskning för 2030-målet.

 
Early bird-pris fram till fredagen den 10 mars kl 15.00: rabatt 2000 kr på biljetten. Välkommen!