Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande konferenser och seminarier
 
På SKRs webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Kunskapsdag för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik, 14 mars
Den 14 mars erbjuder Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, en kunskapsdag som ger ett stöd i uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.
Kunskapsdagen riktar sig till dig som är förtroendevald politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer faktisk kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för att erbjuda attraktiv kollektivtrafik.
Mer information och anmälan
 
Välkommen till seminariet Plan- och bygglagen för förtroendevalda, 17 mars
Är du ny som förtroendevald när det gäller frågor inom planering och byggande? Eller vill du få dina kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) uppdaterade? Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på PBL och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis jäv, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor. Seminariet äger rum fredagen den 17 mars 2023, kl. 08.30-12.00.
Mer information och anmälan
 
Tvådagarskurs om lokalhyra, 29-30 mars
När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner liksom deras bolag både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra, vilka på flera punkter avviker från bestämmelserna om bostadshyra.

I denna kurs går SKRs förbundsjurister igenom frågor som vad som bör regleras i hyresavtalet, principerna för hyressättning och övriga hyresvillkor, reglerna för hyresnedsättning m.m. vid brister i lokalens skick, offentlig upphandling och vad som gäller beträffande när hyresundantaget är tillämpligt och mycket mer.
Mer information och anmälan
 
Nya regler om förpacklingsinsamling ur ett plan- och bygglovsperspektiv, 18 april
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till ett kunskapsseminarium om de kommande förändringarna gällande insamling av förpackningar med inriktning på plan- och byggområdet. Den 1 januari 2023 trädde förordningen om producentansvar för förpackningar i kraft. Förordningen innebär bland annat att kommunerna från och med nästa år tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen, vilket på sikt innebär att fastighetsnära insamling ska införas, att lättillgängliga insamlingsplatser och insamling på så kallade populära platser ska anordnas. Förändringarna kommer att få konsekvenser för den byggda miljön och påverkar inte bara kommunernas avfallshantering utan även arbetet ur ett plan- och bygglovsperspektiv.

SKR kommer under seminariet gå igenom relevanta frågeställningar som exempelvis vad man kan tänka på ur ett planeringsperspektiv för pågående och kommande detaljplaner, om man kan använda ordningslagens regler för markupplåtelse/upplåtelse av allmän plats liksom hur man kan resonera kring lovplikt och liten avvikelse.
Anmälan
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Ny karttjänst för värmekartering
MSB har med hjälp av satellitdata tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2022. Syftet är att ge tillgång till ett övergripande planeringsunderlag för att identifiera var höga temperaturer är vanliga och kan användas som stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete. 

Värmekarteringen kan användas för att identifiera områden där klimatanpassningsåtgärder kan behöva vidtas, bland annat för att skydda samhällsviktiga verksamheter mot höga temperaturer.
Här hittar du den nya karttjänsten
 
Samarbete för klimatanpassning genom policylabb
Kommunernas arbete med klimatförändringarnas effekter berör många aktörer och rymmer potentiella intresse- och målkonflikter kring vad som behöver göras och vad som ska prioriteras. Kommuner i olika delar av landet påverkas på olika sätt. På vissa håll är stigande havsnivåer det största problemet, medan andra kommuner brottas med exempelvis ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong.

Nu kan du söka stöd i ditt arbete genom en ny utlysning från Formas. Det är en pilotsatsning för att utveckla arbetssätt, regler och riktlinjer som behövs för att genomföra åtgärder för klimatanpassning. Utlysningen ger beslutsfattare på kommunal nivå och forskare möjlighet att arbeta tillsammans.
Läs mer om utlysningen (formas.se)
 
Tips från SKR
 
 
Stadsbyggnadsdagarna 2023, 15-16 mars
Årets upplaga av Stadsbyggnadsdagarna hålls i Sundsvall den 15-16 mars. Under konferensen kommer det bland annat diskuteras effektiva planeringsprocesser, behov av tvärkompetenser, hållbara angreppssätt för stora etableringar och frågan hur vi lär av varandra för att öka stadens sociala hållbarhet.
Mer information och anmälan
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se