Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommande utbildningar som till exempel "Kunskapsdag för politiker om kollektivtrafik"
och webbinarium.
 
Hur mycket kostar nedskräpningen i din kommun?
Från den 1 januari 2023 gäller den nya förordningen om nedskräpningsavgifter. Som kommun innebär förordningen att ni får ersättning för delar av era kostnader för att städa upp avfall som skräpats ner samt att ni årligen ska rapportera era städkostnader till Naturvårdsverket. Rapporteringen görs nu för första gången innan den 31 mars och gäller kommunens kostnader under år 2022.
Rapporteringen sker via Naturvårdsverkets e-tjänst
Kontakt Naturvårdsverket
Rätt bärighetsklass på rätt väg
Trafikverket påbörjar i mars ett arbete med att rätta upp brister av bärighet i NVDB. NVDB (Nationell Vägdatabas) ska spegla de föreskrifter som finns i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) på Transportstyrelsen men efter kontroller har man sett att så inte alltid är fallet med bärighetsklass. Under år 2022 genomfördes ett arbete med att rätta upp bärighetsdata på det kommunala vägnätet och arbetet kommer fortsätta under år 2023. Information kommer att skickas ut till kommuners NVDB-kontaktperson ett par veckor innan översynen påbörjas i er kommun.
Nu höjer vi kvaliteten av Bärighet i NVDB

Kontaktperson: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
Insamling av Gatustatistik är igång!
Det finns en stor efterfrågan på statistik inom väghållningsområdet!
Var med och bidra med nyckeltal från din kommun till Gatustatistik i Kolada. Inmatningen pågår fram till 30 april 2022.
Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
Mer om gatustatistik
Längre lastbilar i 155 kommuner
Trafikverkets projekt ”Långa lastbilar – öppning av utpekat vägnät samt fördjupad utredning av anslutningsvägar” går nu in i nästa fas som innebär att samråd och dialog påbörjas med de cirka 155 berörda kommunerna. Under våren kommer Trafikverket kontakta alla de kommuner som återfinns längs det vägnät som tidigare identifierats och som nu planeras att öppna för lastbilskombinationer upp till 34,5 meter.

Målsättningen är att skapa ett sammanhängande vägnät för långa lastbilar, som utöver de tidigare utpekade statliga vägnätet även kan inkludera de anslutningsvägar som återfinns runt om i alla Sveriges kommuner, vilket därmed möjliggör för de långa transporterna att nå sina start- och slutpunkter. Inför de kommande dialogerna har Trafikverket tagit fram ett underlag som inkluderar förslag och beskrivningar av tänkbara kategorier av målpunkter. En av de uppgifter som nu behöver hanteras av kommunerna är att hjälpa till att identifiera var alla dessa relevanta målpunkter finns samt vilka anslutningsvägar som är lämpliga och som krävs för att koppla samman målpunkterna med det tidigare utpekade och sammanhängande vägnätet.
Kontakt: Calle Holmström (Trafikverket), calle.holmstrom@trafikverket.se
Arbeta med ägarstyrning av kommunala hamnar
Ägarstyrning av kommunala hamnar – en handledning
Merparten av Sveriges drygt 50 allmänna hamnar är ägda av kommuner. Denna handledning som SKR har tagit fram vänder sig till politiker och tjänstepersoner och belyser specifikt ägardirektiv och ägarstyrning av kommunala hamnbolag.

Handledningen tar även upp hamnarnas olika förutsättningar, krav och aktuella omvärldsfaktorer i fyra olika områden: den gröna hamnen, effektiva hamnen, utvecklande hamnen och säkra hamnen.
Ägarstyrning av kommunala hamnar – en handledning | SKR

Kontakt: Ulrika Nordenfjäll (SKR), ulrika.nordenfjall@skr.se
Arbeta med multisensorer för trafikanalys
Råd och stöd vid användning av multisensorer för trafikanalys
Den tekniska utvecklingen har lett till att trafiken i den offentliga miljön idag kan analyseras med ny avancerad teknik i form av exempelvis multisensorer med kamerabevakningsfunktion (multisensor).

För att offentliga aktörer ska få använda tv-kameror eller jämförbar utrustning som inte manövreras på platsen där bevakning sker, krävs kamerabevakningstillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. SKR har därför tagit fram stöd till det operativa arbetet och vid ansökningar för kamerabevakningstillstånd.
Multisensorer för trafikanalys – Vägledning | SKR
Referenskonsekvensbedömning trafikanalys med multisensorer | SKR KLASSA

Kontakt: Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se
Kunskapsdag för politiker om kollektivtrafik
En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kollektivtrafik. Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder därför två separata tillfällen i mars med möjlighet för förtroendevalda att fördjupa sin kunskap om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter. Syftet är att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i regionen.
Heldag, fysisk träff i Stockholm den 14 mars
Digital kortversion den 15 mars

Kontakt: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
Bra betyg för Persontrafik
Efter fyra års uppehåll fick höstens genomförande bra betyg från både konferensdeltagare och hos utställare. Det visar Persontrafiks besökar- och utställarundersökning. Konferensprogrammet som helhet fick mycket bra betyg och ökade jämfört med 2018, däribland Skolskjuts- och Färdtjänstdagarna. Majoriteten av besökarna på Persontrafik har ledande positioner på företaget som de arbetar på. Så många som 25 procent av besökarna sitter i företagsledningen. Att byta erfarenheter med kollegor i branschen och träffa leverantörer var huvudsyftet för 94 procent av besökarna.

Persontrafik i siffror
  • 152 utställare från 17 länder
  • 5 231 besökare
  • 956 konferensdeltagare
Transportstyrelsen förelägger Trafikverket med vite
Trafikverkets arbete med tågplanen har brustit under en lång period. Transportstyrelsen har tillsynat processen för att ta fram tågplanen för 2023 och funnit en rad brister. Tågbranschen har inte fått rätt förutsättningar för sina verksamheter. Utifrån de problemområden som Transortstyrelsen har identifierat föreläggs Trafikverket att åtgärda bristerna och föreläggs också vite på 24 miljoner om man inte kommer till rätta med problemen.

Fakta om tågsystem hos SKR:s medlemmar
  • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna organiserar elva storregionala tågsystem.
  • De storregionala tågsystemen står för 90 procent av alla tågresor som görs i Sverige.
  • De storregionala tågsystemen är viktiga för arbetspendling och vardagsresande.
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Kunskapsdag om kollektivtrafik för politiker – fysisk träff
Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder tillsammans en kunskapsdag som ger ett stöd i uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.
Heldag 14 mars 2023, i Stockholm
Kunskapsdag om kollektivtrafik för politiker – digital kortversion
Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder tillsammans ett digitalt seminarium som ger kunskap om kollektivtrafik och dess organisering samt att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling.
Förmiddag 15 mars 2023, digitalt
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Trafikverket bjuder in till webbinarium om trafiksäkerhet
Den 22 mars är det dags för årets första av sex webbinarium om trafiksäkerhet. Vid detta tillfälle, som har tema Rätt hastighet, kommer Polismyndigheten att berätta om sitt arbete för ökad hastighetsefterlevnad, SCA Skog om pågående geofencing-pilot och Trafikverket om hur det ser ut med hastighetsefterlevnaden och arbetet med trafiksäkerhetskameror (ATK).
Här kan du anmäla dig och läsa mer om dessa webbinarium
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se