Nyhetsbrev nr.3 år 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Snö, sol och slask
Svårt att veta om det är vinter eller vår så här års, oavset väder så kör vi på med nya aktiviteter och bjuder vi in till nya utbildningar under våren.
 
Vi erbjuder en grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor samt en utbildningsdag om Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, läs mer nedan.  

Demokratidagen den 19 april 2023 på plats i Stockholm, information om program och anmälan hittar du här: Länk till SKR:s hemsida

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, Anna-Lena Pogulis, Lena Langlet
 
SKR: Stärk fullmäktige – en grundutbildning
För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region. Utbildningen innehåller följande delmoment: 
 • Uppdraget som förtroendevald.
 • Kommuners och regioners uppdrag.
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
 • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#95 - Sociala företag för glesbygdens utmaningar
Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får exempel från Härjedalens- och Hudiksvalls kommun som tagit sig an sociala företag utifrån olika utgångspunkter.
Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR. Malin Elmerstig, utvecklingsstrateg, Härjedalens kommun och Mikael Damberg, enheten för arbetsliv och försörjning, Hudiksvalls kommun.
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR
Länk til avsnitt 95


#96 - Politisk organisation - avsektoriserade modeller
Jörgen Johansson berättar om en studie där kommuner som har valt alternativa lösningar för att formera sin politiska organisation har studerats. 
Medverkande: Jörgen Johansson, Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborg, Martin Lidhamn, SKR
Samtalsledare, Anders Nordh, SKR
 
SKR: Medborgardialog - Grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor
SKR erbjuder utbildning i samtalsledning som en del i arbetet med att möta komplexa samhällsutmaningar och för att utveckla arbetet med medborgardialog i kommuner och regioner. Utbildningen omfattar två dagar vid två olika tillfällen.
 • Datum: 26 april och 16 maj 2023
 • Tid: 10.00 – 16.00
 • Plats: Saturnus konferens på Hornsgatan 15, lokal Koch.
 • Ort: Stockholm
 • Kostnad: 4 800 kronor per deltagare exklusive moms. Avgiften inkluderar två utbildningsdagar, dokumentation, kaffe och lunch. Omkostnader för resa och eventuellt boende bekostas av deltagande kommun eller region.
 • Sista anmälningsdag: 24 mars 2023

Länk till anmälan

Länk till SKR:s hemsida för mer information 
 
SKR: Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor
Som en del i arbetet med att stödja kommuner och regioner i arbetet att möta komplexa samhällsutmaningar erbjuder SKR en utbildning om medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor. Den ger dig en introduktion till hur kommuner och regioner kan agera i komplexa samhällsfrågor.
 • Datum: 10 maj 2023
 • Tid: 10.00 – 16.00
 • Plats: Digitalt via Zoom
 • Kostnad: 2 400 kronor exklusive moms per deltagare.
 • Sista anmälningsdag: 28 april 2023
Länk till anmälan 

Länk till SKR:s hemsida för mer information
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Anmäl dig till nätverket via denna länk
 
Lund: MedborgarbudgetNy omgång 2023
Under 2023 finns avsatta medel att fördela till medborgarbudget. Varje satsning/åtgärd får som mest kosta 500 000 kr att genomföra.

Under 2023 är beloppet ett riktmärke per objekt och område, men gränserna kan komma justeras utifrån förslagen så att så mycket som möjligt av avsatta medel används.
 
Helsingborg: Drottninghög
Drottninghög är en stadsdel belägen cirka 3 kilometer utanför Helsingborgs stadskärna. Sedan 2011 har det pågått ett långsiktigt utvecklingsprojekt med målet att till 2035 ha skapat en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Utvecklingsprojektet präglas av innovativa lösningar, som är baserade på invånarnas behov.
 
Läs mer om Drottninghög på Helsingborgs hemsida
 
Värmdö: Medborgarpanel
Värmdös medborgarpanel är en webbaserad panel bestående av Värmdöbor som regelbundet får svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att bredda underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Läs mer på Värmdös hemsida
 
MUCF: Civila samhället i samhället
Välkommen till utbildningen där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Varje år sedan 2014 arrangerar MUCF utbildningen Civila samhället i samhället tillsammans med Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke).

Utbildningen pågår under knappt ett år från april/maj. Den innefattar 3 delar där varje del består av ett kurstillfälle på 3 dagar.

Läs mer på MUCF:s hemsida
 
SKR: Gratis E-utbildning medborgardialog
E-utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
Utbildningen har ett uppdaterat innehåll från och med 2021 och består av fem moduler som visar nyttan med medborgardialog samt hur du skapar goda förutsättningar för ett lyckat resultat.
 • Varje modul tar cirka 10 min att genomföra och kan göras oberoende av varandra.
 • En stor del av utbildningen bygger på egen reflektion – ta dig gärna tid att fundera över frågorna i slutet på varje modul.
 • Du kan göra utbildningen individuellt eller i grupp.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se