Nyheter från SKR
 
 
Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.
Resultat av undersökningen 2022
 
85 procent av invånarna upplever god tillgång till vård
En majoritet av invånarna uppger att de har tillgång till den vård de behöver och att de har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.
Tillgång till vård handlar inte bara om väntetider
 
Bra att personliga assistansen blir statlig
Huvudmannaskapsutredningen föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans enligt LSS från kommunerna. Detta har SKR länge förespråkat.
Två huvudmän är problematiskt!
 
Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal
Regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade 2022 jämfört med året innan. Sjukhusvården stod för den största ökningen.
Efterfrågan har aldrig varit större
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 30 maj - 1 juni, 10.00-15.00, Högberga Gård, Lidingö
 
Idékonferens – kommuners samverkan med sociala företag
En inspirationsdag om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.
Välkommen 25 april, klockan 9:00-15:00 digitalt
 
Upphandling som strategisk styrning, nätverk
SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.
Det finns platser kvar!
Välkommen 16 mars, 24 aug klockan och 15 nov, klockan 10.00-15.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
Registrering av idéburna organisationer
Idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet kan från och med 1 januari 2023 registrera sig i ett särskilt register. Kammarkollegiet har i uppgift att hålla registret och bedriva tillsyn över registrerade idéburna organisationer.
Register över idéburna organisationer - Kammarkollegiet
 
Först in i nytt ”upphandlingsregister”
Göteborgs stadsmission är första organisation att godkännas i ett statligt register som byggs upp som stöd för att rikta upphandlingar till idéburen sektor.
Möjligheter att reservera upphandling av en del välfärdstjänster till idéburna organisationer genom tillägg i LOU och LOV - Upphandling 24
 
Analysplan 2023
Analysplanen innehåller Myndigheten för vård- och omsorgsanalys huvudsakliga inriktning under året och har tagits fram utifrån en omfattande omvärldsanalys och i nära dialog med vårt patient- och brukarråd. Analysplanen presenterar främst de analysområden som Vårdanalys själva tagit initiativ till, men berör även aktuella uppdrag från regeringen.
Fyra fokusområden - Vårdanalys
 
 
 
Konkurrensförhållandena mellan offentliga och privata aktörer i kristider
Offentliga aktörer som är aktiva på marknaden kan störa konkurrensen, inte minst i kristider. Till skillnad från privata aktörer har staten, kommuner och regioner tillgång till skattemedel, saknar vinstkrav och kan inte försättas i konkurs. För att jämna ut spelplanen mellan offentliga och privata aktörer finns bestämmelser som ska bidra till en fungerande konkurrens.
Utforma policy för att säljverksamheter ska vara så konkurrensneutrala som möjligt - Konkurrensverket
 
 
 
Ny FOI-rapport: Privat ägande försvårar insynen i sjukvården
I en ny rapport har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, analyserat riskerna med utländskt ägande inom hälso- och sjukvården. Enligt forskningsinstitutet är den stora risken inte om ägandet ligger utanför Sverige, utan om det är privat.
Det begränsar det allmännas insyn och kontroll - Läkartidningen
 
Webben som seniorerna vill ha den
Ett webbinarium informerar och inspirerar till utveckling av kommunernas information om hemtjänst som riktar sig till seniorer. På webbinariet tas bland annat upp; kopplingen mellan god information och kvalitet i hemtjänsten, konkreta tips från kommuner som lyckats bra, samt vilka uppgifter som ligger till grund för Hemtjänstindex. Webbinariet sänds live online 22 mars 2023, 10:00-11:00, efter anmälan också tillgängligt on-demand. Webbinariet är kostnadsfritt.
Webbinariet arrangeras av Hemtjänstindex, SPF Seniorerna och Allmänna Arvsfonden
 
Aktuell debatt
 
 
"En minister kan inte besluta om sänkt skolpeng"
Det har blossat upp en debatt om sänkt skolpeng. Skolminister Lotta Edhol har tydliggjort att friskoleföretagens vinstutdelning ska regleras och häromdagen sa hon att friskolorna ska få mindre pengar. Det första är ingen stor nyhet för de som vet vad Tidö-avtalet innehåller. Det anger att den frågan ska utredas. Samma sak gäller skolpengen. Även den frågan ska utredas.
Man måste förutsättningslöst titta på vilka kostnader kommuner egentligen har för att bedriva skolor - Friskolornas Riksförbund
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se