Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del resultat från slutförda FoU-projekt, kurser och konferenser, aktuell information från SKR och Adda samt ett axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade vägledningen ”Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader” under 2021. Flera regioner har påbörjat arbete med att se hur de kan använda vägledningen på bästa sätt och gemensamt stöd för arbetet har tagits fram tillsammans med regionerna.

Stödmaterialet består av rutinbeskrivning och mall samt informationsmaterial.
Ta del av stödmaterialet
Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler
En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus.

Förekomsten av allvarliga våldsbrott ökar och det är tyvärr inte ovanligt med oönskade händelser vid sjukhus och framför allt på sjukhusens akutmottagningar. Problem med yttre påverkan som hot och våld mot vårdens verksamheter och vårdens medarbetare återfinns i många delar av landet.

Denna vägledning redovisar hur regionerna kan skapa ökad trygghet och säkerhet i vardagen och vid händelser, både avseende organisatoriska frågor och genom säkerhetstekniska lösningar.

För att lyckas i det förebyggande säkerhetsarbetet lyfts vikten av samarbete mellan säkerhetsorganisation, fastighetsorganisation och vårdverksamhet.
Ta del av rapporten trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler
Säkra användbarhet i upphandling av IoT-system
Användbarhet är en framgångsfaktor för att lyckas vid införandet av nya tjänster, ny teknik eller IT-system. Denna vägledning är ett resultat av arbete inom ramen för SKR:s Beställarnätverk för framtidens samhälle samt Kompetenscenter
Välfärdsteknik 2019-2021.
Syftet med vägledning är att vara ett konkret stöd för hur krav på användbarhet kan fångas, formulera och utvärderas vid upphandling av IoT-tjänster, system, produkter, välfärdsteknik eller verksamhetssystem.
Ta del av vägledningen Säkra användbarhet i upphandling av IoT-system
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Lärande exempel kommuner och regioners klimatarbete, 17 mars och 21 april 2023
Under 2023 håller SKR en digital seminarieseria med utgångspunkt i ett antal lärande exempel från klimatomställningen i kommuner och regioner.

Nu är det dags för det andra seminarietillfället:
  • Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars klockan 09.00-12.00.
Ta del av pågående arbete i Umeå, Helsingborg och Härryda. White arkitekter berättar om framgångsrika angreppssätt och metoder såväl som problem och hinder från ett antal stadsdelsutvecklingsområden. Under seminariet ges även tillfälle att dela med sig av egna erfarenheter och diskutera vägar framåt.
Mer information och anmälan till den 17 mars
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!

Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 22 februari, klockan 9.00-16.00 digitalt
Lokalhyra, 29-30 mars
SKR:S kurs i lokalhyra för kommuner och regioner.

Under denna tvådagarskurs går vi igenom:
  • Hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv
  • Frågor om vad som bör regleras i hyresavtalet, principerna för hyressättning och övriga hyresvillkor
  • Förfarandet vid uppsägning, lokalhyresgästens besittningsskydd och möjligheterna för hyresgästen att överlåta eller upplåta lokalen i andra hand
  • Annan lagstiftning som kan vara av intresse vid lokalhyra, bl.a. kommunal- och konkurrensrättsliga regler samt momsreglerna vid lokalhyra
  • Frågor om lokalens skick och reglerna för hyresnedsättning m.m. vid brister
  • Reglerna om offentlig upphandling och vad som gäller beträffande när hyresundantaget är tillämpligt samt när upphandlingsskyldighet föreligger behandlas under kursen.
  • Aktuella frågor inom området för offentliga fastigheter.
Anmäl dig här
 
Mer från SKR
 
 
Förlängda överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har kommit överens om inriktningen för kommuner och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar för 2023.

SKR och MSB har tecknat överenskommelser för 2023 för kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Endast några mindre justeringar är gjorda jämfört med 2022.

Arbetet med krisberedskap i kommuner och regioner ska, enligt överenskommelserna, fortsätta med samma inriktning. Den justering som är gjord inom krisberedskap rör regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, där det tydliggörs att regionen ska rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt befintliga föreskrifter (MSBFS 2015:4.) Tidigare skrivning i överenskommelsen 2022 innebar att det var upp till varje region att välja hur de ville rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys till staten.
Läs mer och ta del av överenskommelserna på SKR:s webbplats
Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden behöver öka
Kvinnor arbetar oftare deltid, har högre sjukfrånvaro, tar ut mer föräldraledighet. Dessa strukturella skillnader bidrar till att kvinnor är mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. SKR presenterar nu ett program för en jämställd arbetsgivarpolitik.
Nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik

Ta gärna även del av material inom kompetensförsörjning som tagits fram inom samarbetet Offentliga fastigheter:
Överklagade domar gällande inhyrning av lokaler och LOU
Det pågår flera domstolsprocesser gällande inhyrning av lokaler och tillämpning av LOU. Den 30 januari meddelade förvaltningsrätten i Stockholm dom i målet mellan Konkurrensverket och Domstolsverket. I skrivande stund är det okänt om domen kommer att överklagas. Om domen står sig får det viss påverkan på SKR:s skrifter ”Gäller LOU vid hyra av lokaler” samt ”Byggentreprenad på annans fastighet”. SKR följer rättsutvecklingen och har publicerat ett tillägg till skrifterna som hittas under respektive länk. Beroende på utvecklingen kommer ytterligare tillägg eller revideringar att publiceras när processen är avgjord. För närvarande avvaktas besked om domen kommer att överklagas eller inte.
Domen går att hitta här
Information från Adda inköpscentral
 
Inget nytt ramavtal för ljuskällor
När nuvarande ramavtal ”Ljuskällor 2018” löper ut den 5 april 2024 kommer det inte ersättas av ett nytt avtal. En del ljuskällor kommer däremot att kunna köpas från Addas kommande ramavtal för järnhandelsvaror och skyddsutrustning, som beräknas vara klart våren 2024.
Läs mer på Addas webbplats
Digitalt seminarium: "Kan vi stoppa välfärdsbrottsligheten i den offentliga upphandlingen?"
Välfärdsbrotten ökar i den offentliga sektorn, men hur illa är det egentligen? Riskerar vi att bidra till brottsligheten genom våra upphandlingar? Och hur kan vi förebygga oegentligheter i den offentliga affären?

Den 16 februari bjuder Adda in till ett digitalt seminarium.
Läs mer och anmäl dig på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Allt fler anbud i offentliga upphandlingar
Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.
Ett av tre anbud leder till kontrakt - Upphandlingsmyndigheten
Stöd för att öka medarbetarnas upphandlingskompetens
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram tre olika utbildningspaket inom konceptet "train the trainer" eller ”utbildning för utbildare”. Målgrupperna är ny chef/beslutsfattare, beställare med inköpsbehov och ny upphandlare inom den egna organisationen.
Läs mer och ta del av utbildningspaketen på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Stöd för mer hållbar upphandling av IT-utrustning
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för mer hållbar upphandling av IT-utrustning.

Stödet består av:
  • Nya kriterier för att främja lång livslängd
  • Krav på ny och återbrukad utrustning
Informationsmaterial om naturolyckor
På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, webbplats finns nytt uppdaterat informationsmaterial om naturolyckor för att underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera om naturolyckor.
Läs mer och ta del av informationsmaterialet på MSB:s webbplats
Läs även om hur det går att söka statsbidrag för naturolyckor på MSB:s webbplats
Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri
Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.
Ta del av mer information här
Information från Boverket
 
Klimatdatabas uppdaterad
Boverkets klimatdatabas har uppdaterats med nya byggprodukter, uppdaterade klimatdata för energislag och mindre korrigeringar. Den nya versionen av klimatdatabasen publicerades den 24 januari 2023 och lista på uppdateringarna hittar du i Boverkets digitala handbok för klimatdeklaration.
Ta del av Boverkets klimatdatabas
Översyn av Boverkets Byggregler
Boverket arbetar med en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna (BBR och EKS). Syftet är att modernisera och förenkla dessa för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.
Just nu pågår arbete inför utskick av de nya reglerna på bred remiss. Det är många avsnitt som rör alltifrån brandskydd till tillgänglighet, som bearbetats. Planerat ikraftträdande är mitten på 2024.
Läs mer och håll dig uppdaterad om arbetet på Boverkets webbplats
Introduktion i plan- och bygglagen för förtroendevalda
Är du förtroendevald i en kommun och vill veta mer om plan- och bygglagen? Då har vi på Boverket en webbaserad utbildning som är skräddarsydd för dig. Den handlar bland annat om byggnadsnämndens roll, översiktsplanering och bygglov. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i byggnadsnämnder eller i nämnder med motsvarande uppgifter.
Ta del av utbildningen
Översiktsplaner och regionplaner ska vara digitala
Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska bli digitala. Beslutet innebär att alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 måste vara digitala. Motsvarande regler gäller redan för detaljplaner sedan 1 januari 2022.
Läs mer på Regeringskansliets webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se