Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Energi och klimat
 
 
Påskyndad utbyggnad av förnybar energi
Ny EU-förordning ställer krav på snabbare handläggning för värmepumpar och solenergi Europeiska unionens råd har antagit en så kallad nödförordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, inklusive värmepumpar. EU-förordningen är bindande för medlemsstaterna och gäller som svensk lag direkt när den har trätt i kraft den 30 december 2022. Förordningen gäller i 18 månader och är ett försteg till pågående revidering av direktivet om förnybar energi (RED).

Förordningen är tillämplig på tillståndsförfaranden som har ett startdatum som infaller inom dess tillämpningsperiod och påverkar inte nationella bestämmelser med kortare handläggningsfrister.

För värmepumpar får längden för tillståndsförfarandet inte överstiga en månad, när de har en elektrisk kapacitet som är lägre än 50 MW. Tre månader är tidsgränsen för handläggningen för värmepumpar för berg- och jordvärme (”ground source heat pumps” enligt engelska lydelsen). Kommunen bör därför så snart som möjligt skicka inkomna ansökningar på remiss till berörda och följa upp att tillräckligt underlag inkommer för att kunna påbörja handläggningen.
För solceller på byggnader och annan teknisk struktur omfattar förslaget 3 månaders maximalt tillståndsförfarande. Svar som inte ges inom en månad ska tolkas som positivt besked.
EU-förordning påverkar handläggning (Boverket)
Påskyndad utbyggnad av förnybar energi (Naturvårdsverket)
 
Hållbarhet
 
 
Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid
SKR, Svenska FN-förbundet och ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati har med stöd av SIDA drivit ett kommunikation- och informationsprojekt om Agenda för lokala och regionala politiker och tjänstepersoner. Med anledning av att stödet från Sida minskas drastiskt kommer projektet att avslutas redan våren 2023 istället för årsskiftet 2023/2024. 
Mer information
 
Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Den fördjupade utvärderingen av miljömålen visar att flera områden har utvecklats positivt sedan utvärdering som gjordes 2019. Fler mål än tidigare beräknas nås bl a Giftfri miljö och Frisk luft.
Läs mer på Natuvårdsverket.se
 
Vatten och avlopp
 
 
EU:s avloppsdirektiv ger inte tillräcklig miljönytta
EU-kommissionens förslag till reviderat avloppsdirektiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse innehåller krav som inte kan motiveras med miljönytta. Förslaget saknar ett viktigt undantag för att tillåta utbyggnad av redan effektiva avloppsreningsverk i de fall de riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer för vatten.

SKR avstyrker förslaget i den del som handlar om att inkludera små avlopp i direktivet med generella och höga reningskrav, utan hänsyn till lokala förutsättningar. SKR ser ett stort behov av regeringen gör en konsekvensanalys av förslaget.
EU:s avloppsdirektiv ger inte tillräcklig miljönytta (SKR 27 januari 2023)
Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen (SKR:s remissyttrande)
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Krav på att skicka kontrollmeddelande vid förenklad delgivning har avskaffats
Genom en ändring i delgivningslagen som gäller från och med 1 januari 2023 har kravet på att skicka kontrollmeddelande vid förenklad delgivning avskaffats. Författningsändringen finns i SFS 2022:1535 och förarbeten finns i prop. 2021/22:279 Snabbare lagföring av brott.
 
Uttryckligt skyndsamhetskrav och ändrad formulering vid åtalsanmälan inom ramen för miljöbalkstillsynen
Med ikraftträdande den 1 januari 2023 ändrade lydelsen i 26 kap. 2 § första stycket miljöbalken om åtalsanmälan. Bakgrunden till bestämmelsen finns i 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet. Ändringen innebär att ett uttryckligt skyndsamhetskrav läggs till och att uttrycket om tidpunkten när anmälan ska ske ”om det finns misstanke om brott” byts ut mot uttrycket ”om det finns anledning att anta”. I promemorian Ordning och reda på avfallet som föregick regeringens proposition konstateras att ingen saklig ändring i förhållande till dagens reglering avses.
Information och vägledning (Naturvårdsverket)
 
Nya regler om jäv och automatiserat beslutsfattande 2022 - nytt cirkulär från SKR
Genom regelförändringar som började gälla under 2022 har en anpassning gjorts av kommunallagens jävsbestämmelse i 6 kap. 28 § kommunallagen så att den bättre överensstämmer med förvaltningslagens jävsbestämmelse. Det har även genom antagande av samma proposition införts en rätt för kommuner och regioner att delegera beslutsfattande till en automatiserad beslutsfunktion. SKR har tagit fram ett cirkulär om regelförändringarna.
 
Ny möjlighet att ställa krav på säkerhet för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter inom avfallsområdet
Från och med den 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), som möjliggör för kommunerna att i vissa fall ställa krav på säkerhet för vissa anmälningspliktiga avfallsverksamheter. De nya bestämmelserna finns i 28 a – c §§ FMH.

Den nya bestämmelse som främst berör kommunerna införs i 28 a § FMH. Den innebär att en kommun inom ramen för tillsynen av verksamhet med behandling eller insamling av avfall som är anmälningspliktig enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen får besluta att verksamheten endast får bedrivas om länsstyrelsen har gjort en bedömning i fråga om säkerhet enligt 28 c § samma förordning. Ett sådant beslut får fattas av kommunen om det finns särskilda skäl.

Naturvårdsverket håller tillsammans med länsstyrelserna på att ta fram tillsynsvägledning inom området.
Prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet
 
Nya regler om verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om betalningsskyldighet ger miljönämnderna möjlighet att driva in avgifter för livsmedelskontroll snabbare
Den 1 september 2022 genomfördes ändringar i utsökningsbalken (1981:774) som innebär möjligheter för miljönämnder att driva in avgifter för livsmedelskontroll direkt genom Kronofogdemyndigheten utan att använda reglerna för betalningsföreläggande. Situationen återgår till det som tidigare gällt för livsmedelavgifterna.

Den genomförda ändringen berör alla förvaltningsbeslut om betalningsskyldighet som kan överklagas på annat sätt än genom laglighetsprövning, men har för miljönämnderna framförallt betydelse för avgifter avseende livsmedelskontroll.
Prop. 2021/22:206 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut
Ett modernare utsökningsförfarande SOU 2016:81
Mer info hos SKR, avdelningen för juridik
 
Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap
Livsmedelsverket har tagit fram en handbok som syftar till att vägleda dig som arbetar med livsmedelskontroll och redan har kommit en bit eller vill komma i gång, med det egna beredskapsarbetet. Den ger dig verktygen att ta dig an beredskapsarbetet på ett strukturerat sätt genom att använda etablerade metoder. Handboken finns tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats och på Kontrollwiki.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Rollen som förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8 mars 2023
Ni har väl inte missat detta! SKR anordnar den 8 mars 2023 ett digitalt halvdagsseminarium där vi fokuserar på tillsynsområdet och din roll som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Vi kommer berätta om hur nämnden arbetar med lagstiftning och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis, planering, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.
Mer information och anmälan
 
Lärande exempel kommuner och regioners klimatarbete, 17 mars och 21 april 2023
Under 2023 håller SKR en digital seminarieseria med utgångspunkt i ett antal lärande exempel från klimatomställningen i kommuner och regioner. Nu är det dags för det andra seminarietillfället:
Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars kl. 09.00-12.00.

Ta del av pågående arbete i Umeå, Helsingborg och Härryda. White arkitekter berättar om framgångsrika angreppssätt och metoder såväl som problem och hinder från ett antal stadsdelsutvecklings­områden. Under seminariet ges även tillfälle att dela med sig av egna erfarenheter och  diskutera vägar framåt.
Mer information och anmälan till den 17 mars

Nästkommande seminarium har tema Samverkan för en gemensam färdriktning och handlingskraft och äger rum den 21 april kl. 09.00-12.00. Mer information kommer.
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder den 28-29 mars 2023
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två, 28-29 mars 2023, i Bonnierhuset i Stockholm.

Temat är ”Att leda i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Teman som kommer behandlas är bland annat:
  • Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap
  • Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt
  • Hållbar omställning ur ett klimat och energiperspektiv
  • Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr
  • Ekonomi i förändring
  • Hållbara transporter och logistik
  • Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.
Mer information och anmälan
 
Taxedagarna den 3-4 maj 2023
Det är dags att anmäla sig för årets taxedagar.
Vi kommer att prata om efterhandsdebitering. Vad betyder en övergång av miljöbalkstaxan till timtaxa egentligen? Hur ska man förbereda sig? Vidare kommer vi samtala om behovet av att utveckla behovsutredningen. SKR berättar om de nya tankarna att planera tillsynen. Vi kommer även att berätta om de senaste revideringarna av miljöbalkstaxan och diskutera nya tillsynsrollen och ökat fokus mm. Detaljerat program kommer inom kort - passa på att anmäla er redan nu.
Mer information och anmälan
 
Nätverkskonferens "Roller och verktyg i klimatomställning" för kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger den 11-12 maj 2023
SKR arrangerar en nätverkskonferens för strateger inom klimat, miljö och hållbarhet på kommuner och regioner. Nätverkskonferensen hålls lunch till lunch i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. Fokus ligger på kommunernas och regionernas roller och verktyg mot bakgrund av den klimatpolitiska handlingsplanen, förslagen från SKR:s programberedning, lärande exempel, kommunala och regionala insatser, samarbeten och strategens roll. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring?
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna den 24-25 maj 2023 - Tema kompetens
SKR planerar för två digitala halvdagar med temat kompetens. Dag 1 kommer handla om resultatet av tillsynsenkäten och aktuell information inom tillsynen. Dag 2 så kommer vi gå in mer på djupet om kompetens för myndigheter och för inspektörer. Vad kan kommunerna göra själva?
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se