Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden behöver öka
 
Kvinnor arbetar oftare deltid, har högre sjukfrånvaro, tar ut mer föräldraledighet. Dessa strukturella skillnader bidrar till att kvinnor är mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. SKR presenterar nu ett program för en jämställd arbetsgivarpolitik.
 
Viktiga besked för att bemöta hot och våld i välfärden
 
Regeringen har presenterat en åtgärdsplan för att hantera hot och våld mot välfärdens medarbetare utifrån den hemställan SKR skickade till regeringen före jul.
− Jag är glad att regeringen lyssnat på de behov vi lyft fram för att bemöta hot och våld mot välfärdens medarbetare och nu agerar på flera av de åtgärder vi har föreslagit, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson. 
Kraftsamling om hot, hat och otillåten påverkan
 
Mer från SKR
 
 
Verklig förändring kräver lokal förankring
Regeringens ambitioner under EU-ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring. Det skriver SKR:s ordförande Peter Danielsson i en debattartikel på Europaportalen.
Tillsammans behöver vi kraftsamla mot den negativa utvecklingen
 
Ameli Norling ny hälso- och sjukvårdschef på SKR
Ameli Norling blir ny chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR. Hon tillträder den 1 maj 2023.
Ny chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion
 
Konferens om våldsförebyggande arbete med unga
Våld är en del av många ungas vardag – i skolan, på nätet och i kärleksrelationer. Vad kan kommuner göra för att förebygga? Den 23 februari ordnar SKR en heldag om våldsprevention som lyfter forskning och exempel hur kommuner kan öka ungas trygghet och bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld.
Våldförebyggande arbete med unga
 
Följ upp service och bemötande i kommunen
SKR bjuder in kommunerna till att delta i en nationell jämförelse av kommunens service. Servicemätningen genomfördes första gången 2022 och en ny omgång sker våren 2023. Mätningen ger en nulägesbild av hur invånarna upplever kontakten med kommunen, med fokus på enkelhet och bemötande. Sista anmälningsdag är den 17 februari.
Mätning av invånarnas upplevelse av service och bemötande
 
Bloggar från SKR
 
 
Niopunktsprogram stärker det lokala jämställdhetsarbetet
Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens komptensutmaning. Men 2023 är kvinnor fortfarande mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Regelbundna gynekoligiska cellprov minskar risken för livmoderhalscancer med 90 procent.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Andelen avhopp från kommunfullmäktige minskar
Statistiska centralbyrån har presenterat information om avhopp bland förtroendevalda i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Statistiken visar att avhoppen från landets kommunfullmäktige minskade under den förra mandatperioden.
Avhoppen från kommunfullmäktige minskade förra mandatperioden
 
Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden
Delegationen för unga och nyanlända till arbete har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Delegationen har de senaste åtta
åren haft uppdraget att främja samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen med syfte att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. 
Betänkande från Delegationen för unga och nyanlända till arbete
 
Översiktsplaner och regionplaner ska vara digitala
Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska bli digitala. Beslutet innebär att alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 måste vara digitala. Motsvarande regler gäller redan för detaljplaner sedan 1 januari 2022.
Digitala översiktsplaner ska göra samhällsplaneringen effektivare
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 14 februari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00