Terminens första nyhetsbrev innehåller smått och gott om vårens dialoger med universitetet, uppdaterad handbok för studeranderepresentanter och information om de nya reglerna kring arvodering (och en massa annat intressant om utbildningsfrågor såklart). - The first newsletter this term contains small bits about the coming spring dialogues with the university, the translated handbook for student representatives, as well as information about the new rules on remuneration (and of course other interesting educational issues).
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
(English below)
 
 
Hej!
 
 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är studeranderepresentant (strepp) eller studerandeskyddsombud (SSO) vid Linnéuniversitetet. 
 
Terminens första nyhetsbrev innehåller smått och gott om vårens dialoger med universitetet, uppdaterad handbok för streppar och information om de nya reglerna kring arvodering (och en massa annat intressant om utbildningsfrågor såklart). Vi hoppas att du hittar något för just dig!

Är det något du vill att vi tar upp i nästa nyhetsbrev? Hör av dig till representant@linnek.se!
Gör din röst hörd
 
Utbildningsbevakare Eric träffar i mars-april fakulteterna och NLU för att diskutera utbildningsfrågor. Detta kallas för vårdialogerna. Inför de mötena vill vi gärna ha dina synpunkter som underlag.  

Dela med dig av tankar och upplevelser via detta formulär senast 20/2. Det tar ungefär 10-20 minuter att fylla i. (OBS: Som doktorand kommer du att få en separat enkät inom kort, så fyll inte i denna.)  
Vad är SSO?
 
SSO står för studerandeskyddsombud och företräder studenterna i frågor om fysisk och psykosocial arbetsmiljö, t.ex. genom att påtala brister och delta i skyddsronder. Ansvaret för arbetsmiljön ligger dock hos universitetet.
...och strepp?
 
Strepp är vår förkortning för studeranderepresentant och innefattar alla studententer som är tillsatta till programråd, beslutsmöten och andra organ. En strepp kan vara student på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.
Strepphandbok
 
Under hösten har vi uppdaterat strepphandboken och du finner den numera på vår hemsida. Handboken är tänkt att användas som ett uppslagsverk, men vill du få bättre koll på den rekommenderar vi vår strepputbildning.
SSO-handbok
 
Är du SSO? Håll utkik i din mejl i februari! SFS (Sveriges förenade studentkårer) kommer nämligen att släppa en handbok för studerandeskyddsombud då. Vi kommer givetvis att skicka den till dig när vi får den, samt länka till den från vår hemsida.
Nya regler kring arvodering
 

Dessa regler gäller endast studeranderepresentanter på grundnivå och avancerad nivå. Studenter på forskarnivå kompenseras vanligtvis med tid.

Det har under hösten skett lite förändringar kring arvoderingen, och vi vill därför gå igenom vad som gäller. Genomgången är uppdelad i tre delar: 1) arvodering för möten fram till och med 2022-09-30, 2) arvodering för möten från 2022-10-01 till och med 2022-12-31, 3) arvodering för möten från och med 2023-01-01. Har du redan skickat in arvoderingsblanketter för hösten kan du bortse från de två första, för ekonomiadministratörerna bör ha hört av sig om de tyckte att det var ett problem.

Har du inte fått utbetalningar från universitetet tidigare måste du först registrera dina kontouppgifter. Du hittar instruktioner för det lite längre ner på den här sidan, under rubriken "Löneutbetalande bank" (på den sidan hittar du även alla blanketter).

 
1) Arvodering för möten fram till och med 2022-09-30
 
 
1) Ladda ned arvodesblanketten (Excel).

2) Under Typ av uppdrag väljer du alternativet ”Upp till 4 tim. stud.repr” som finns nästan längst ned. ("upp till 4 timmar" gäller alltså möten upp till fyra timmar, men vid längre möten används istället alternativet "Heldag minst 4 tim stud.rep.")

3) Under Antal anger du antal tillfällen (om upp till fyra timmar) och inte antalet timmar.

4) Spara och skicka den ifyllda filen till ekonomiadministratören på berörd fakultet med kopia till den som varit sammankallande för gruppen/organet. (Kontakta representant@linnek.se om du är osäker på vem som ska ha den.)

 
2) Arvodering för möten från 2022-10-01 till och med 2022-12-31
 

1) Ladda ner arvodesblanketten (pdf).

2) Du fyller i en blankett för varje månad du har varit på möten. Skriv vilken månad blanketten gäller för under "Period för uppdraget".

3) Under "Arbetad tid" fyller du i rätt tid vid rätt datum.

4) Ignorera "Totalt antal timmar".

5) Spara och skicka den ifyllda filen till ekonomiadministratören på berörd fakultet med kopia till den som varit sammankallande för gruppen/organet. (Kontakta representant@linnek.se om du är osäker på vem som ska ha den.)

6) Arvodesnivåer anges längst ner i blanketten.

 
3) Arvodering för möten från och med 2023-01-01
 

1) Ladda ner den nya arvodesblanketten (pdf). Du kommer snart att hitta den på den här sidan.

2) Du fyller i en blankett för varje månad du har varit på möten. Skriv vilken månad blanketten gäller för under "Period för uppdraget". Vi rekommenderar att du fyller i blanketten direkt, och lämnar in den direkt när månaden har tagit slut (har du varit på möte under februari och lämnar in blanketten senast 5 mars kan du få ditt arvode i slutet på mars).

3) Under "Arbetad tid" fyller du i rätt tid vid rätt datum.

4) Ignorera "Totalt antal timmar".

5) Spara och skicka den ifyllda filen till ekonomiadministratören på berörd fakultet med kopia till den som varit sammankallande för gruppen/organet. (Kontakta representant@linnek.se om du är osäker på vem som ska ha den.)

6) Från 2023-01-01 gäller de här arvodesnivåerna (se tredje sidan).

 
Har du frågor?
 

Kontakta personen som brukar kalla dig till möten. Hen ska kunna hjälpa dig eller själv ta reda på vem som kan hjälpa dig.
Kommande utbildningar, föreläsningar och träffar 
 
Utbildning för studeranderepresentanter

Utbildning för doktorandrepresentanter
Preliminärt: 23 mars

Preliminärt: april
Observera att SFS inte kommer att hålla i några SSO-utbildningar eller nätverksträffar under VT23. Vi hänvisar till den kommande SSO-handboken samt SFS:s Slack-kanal #sso-nätverk-för-studerandeskyddsombud, samt utbildningsbevakare Eric som också är huvudstuderandeskyddsombud.
Rapportsläpp
 

SFS presenterade nyligen rapporten "Särskilt pedagogiskt stöd - En kartläggning av lärosätenas insatser"

Dyslexiförbundet släppte i oktober rapporten "Vilket stöd får studenter med dyslexi eller dyskalkyli?"

Myndigheten för arbetsmiljökunskap publicerade i somras rapporten "HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö
 
 
Aktuella utbildningsfrågor
 
Här planerar vi att dela med oss av sådant som är aktuellt på alla fakulteter, men för det behöver vi din hjälp. Har det hänt något där du är representant som du vill dela med dig av? Hör av dig!
 
Beslut utan strepp?
 
Upplever du att beslut tas utan att studenter får säga sitt? Eller tar ingen någonsin hänsyn till studenternas perspektiv i ditt organ? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter finns längst ner i brevet.
Vakanta uppdrag
 
Det finns nästan alltid intressanta poster att söka om du vill engagera dig mer och lära dig mer om universitetets olika funktioner. Just nu söker vi framför allt studeranderepresentanter till: 

- de flesta programråd på fakulteten för hälso- och livsvetenskap
- många utbildningsråd och prefekters beslutsmöten på fakulteten för samhällsvetenskap
- handledarkollegiet för natinalekonomi och statistik på fakulteten för ekonomihögskolan
- enheten för forskarutbildning på fakulteten för teknik
- många prefekters beslutsmöten på fakulteten för konst och humaniora

...och studerandeskyddsombud till: 

- samtliga fakulteter (då vi ska återställa systemet och entlediga samtliga SSO)

 
Andra spännande uppdrag?
 
Är du intresserad av att jobba med utbildningsfrågor på djupet kan du också hålla utkik i våra kanaler inför att kårvalet öppnar för nomineringar. Du kan söka till styrelsen antingen som deltidsledamot eller som heltidare.
Resurser
 
Kontakta oss
 
Utbildningsbevakare Växjö edu.v@linnek.se 070-481 99 51
Student- och doktorandombud Kalmar representant@linnek.se 070-481 99 44
Student- och doktorandombud Kalmar 
ombud@linnek.se 072-318 00 26
Student- och doktorandombud Växjö 
ombud@linnek.se 070-481 99 57

...eller använd detta formulär för att kontakta oss anonymt.
Hi!
 

You are getting this newsletter because you are a student representative (strepp) or a student safety representative (SSO) at Linnaeus University. 

The first newsletter this term contains small bits about the coming spring dialogues with the university, the translated handbook for student representatives, as well as information about the new rules on remuneration (and of course other interesting educational issues). We hope you'll find something just right for you!

Is there anything you'd like us to cover in the next newsletter? E-mail representant@linnek.se!
Make your voice heard
 
Responsible for Educational Matter, Eric, will meet with the faculties in March and April to discuss education issues. This is called the spring dialogues. For these meetings we would like your opinions as a basis. 

Share your thoughts and experiences by filling out this form by the 20th of February. It takes about 10-20 minutes to complete. (NOTE: as a doctoral student , you will get a separate survey shortly, so do not fill out this one.)  
What is an SSO?
 
SSO stands for student safety representative and represents the students in matters of physical and psychosocial environment, e.g. by pointing out issues and participate in security rounds. However, the responsibility for the work environment lies with the university.
...and strepp?
 
Strepp is our abbreviation for student representative and includes all students who are appointed to programme councils, decision-making meetings and other bodies. A strepp can be a student at first-, second-, or thirdcycle levels.
Strepp handbook
 
As we said last term, we have translated the handbook for student representatives. Now you can also find it on our website!

The handbook is meant to be used as an encyclopedia but if you want to get more out of it, we recommend our education for student representatives. 
New rules on remuneration
 

These rules only apply to student representatives at the first- and secondcycle levels. Students at thirdcycle levels are usually compensated with time.

During the autumn, there has been som changes regarding the remuneration and we would therefore like to give you a thorough review on what rules apply. The review is divided into three parts: 1) remuneration for meeting up to and including 2022-09-30, 2) remuneration for meetings from 2022-10-01 to and including 2022-12-31, 3) remuneration for meetings from 2023-01-01. If you have already sent in remuneration forms for the autumn, you can disregard the first two, because the financial administrators should have contacted you if they thought there was an issue.

If you have not received payments from the university before, you must first register your account details. You will find instructions for this a little further down on this page, under the heading "Payroll bank" (on this site you will also find all the forms).

 
1) Remuneration for meetings up to and including 2022-09-30
 
 
1) Download the remuneration form (Excel).

2) Under "Type of assignment", select the option you select ”Student rep in decision-making body. Part of day”, which is almost at the bottom. ("Part of day" applies to meetings up to four hours, but for longer meetings, pick the option "Student rep in decision-making body. Full day")

3) Under "Number", enter the number of meetings (part of day or full day, depending on the meeting) and not the number of hours. 

4) Save and send the filled out form to the financial administrator at your faculty with a copy to the convener of the group/body. (Contact representant@linnek.se if you are unsure who you shuold send the form to.)

 
2) Remuneration for meetings from 2022-10-01 to and including 2022-12-31
 

1) Download the remuneration form (pdf).

2) You fill out one form for each month you have attended meetings. Write which month the form is valid for under "Period of service".

3) Under "Time worked" you write the right time by the right date.

4) Ignore "Total hours".

5) Save and send the filled out form to the financial administrator at your faculty with a copy to the convener of the group/body. (Contact representant@linnek.se if you are unsure who you should send the form to.)

6) You can find the different levels of remuneration at the bottom of the form.

 
3) Remuneration for meetings as of 2023-01-01
 

1) Download the new remuneration form (pdf). You will soon be able to find it on this site.

2) You fill out one form for each month you have attended meetings. Write which month the form is valid for under "Period of service". We recommend that you fill in the form immediately, and submit it immediately when the month has ended (if you have attended meetings during February and submit the form at the latest on the 5th of March, you can get your remuneration at the end of March).

3) Under "Time worked" you write the right time by the right date.

4) Ignore "Total hours".

5) Save and send the filled out form to the financial administrator at your faculty with a copy to the convener of the group/body. (Contact representant@linnek.se if you are unsure who you should send the form to.)

6) As of 2023-01-01 you can find the levels of remuneration on the third page in this document. The document only exists in Swedish, but the table should be somewhat easy to understand.

 
Do you have any questions?
 

Contact the person who usually calls for the meetings. They should be able to help you or find out by themselves who can help you. 
Upcoming educations, lectures and meet-ups 
 
Education for student representatives

Education for PhD representatives
Preliminary: 23rd of March

Preliminary: April
Please note that SFS will not hold any SSO trainings or networking meetings during Spring 2023. We refer to the upcoming SSO handbook as well as SFS's Slack channel #sso-nätverk-för-studerandeskyddsombud, as well as education supervisor Eric who is also the main student protection representative.
Current educational issues
 
Here we are planning to share current issues from all faculties, but for that we need your help. Do you want to share something that has happened where you are a student representative?
 
Decicions without a strepp?
 
Do you get the feeling that decisions are made without students getting their say? Or does no one ever consider the students' perspective where you are a representative? Contact us! 

Contact details are at the bottom of the letter.
Vacant positions
 
There are almost always interesting positions to apply to if you want to get more involved and learn more about the university's various functions. (NOTE: many positions require that you can understand written and spoken Swedish) Right now we are mainly looking for student representatives for:

- most programme councils at the faculty of life and health sciences
- many education councils and heads' of department decision-making meetings at the faculty of social sciences
- the doctoral supervisory committee for economics and statistics at the school of business and economics
- the unit for postgraduate education at the faculty of technology
- many heads' of departments decision-making meetings at the faculty of art and humanities

...and student safety representatives for: 

- all faculties (since we will reset the system and dismiss all SSO from their current positions)

 
Other exciting positions?
 
If you are interested in educational issues on a deeper level, keep an eye out on our channels for when the student union election opens for nominations. You can apply to the board either as a part-timer or as a full-timer. Full-timers need to be able to understand Swedish.
Resources
 
Contact us
 
Responsible for Educational Matters,Växjö edu.v@linnek.se 070-481 99 51
Student and PhD ombud, Kalmar representant@linnek.se 070-481 99 44
Student and PhD ombud, Kalmar ombud@linnek.se 072-318 00 26
Student and PhD ombud, Växjö ombud@linnek.se 070-481 99 57

...or use this form to contact us anonymously.