Över 6 miljarder kronor till nära vård
 
SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2023 gällande nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor. Överenskommelsen mellan regeringen och SKR för 2023 omfattar fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.
Överenskommelse för nära vård 2023
 
Satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård 2023
 
SKR och regeringen är överens om inriktning och insatser för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård.
– Överenskommelsen möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete i regionerna och en breddad satsning på kvinnors hälsa utifrån ett livscykelperspektiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.
1,6 miljarder till insatser för kvinnors hälsa
 
Stort intresse för partnerskap med Ukraina
 
Partnerskap och samarbete på lokal nivå mellan Ukraina och övriga Europa kommer att spela en stor roll för att stödja landet i sin väg mot en stark, självständig och robust demokrati. I återuppbyggnaden av Ukraina har svenska kommuner och regioner mycket att bidra med.
Kommuner och regioner har stort intresse för partnerskap med Ukraina
 
Mer från SKR
 
 
Satsning på vårdens arbete med civilt försvar
SKR och regeringen har träffat en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Regeringen ökar medlen till regionerna till 400 miljoner kronor för 2023 vilket föranleds av en ambitionshöjning i hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.
Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 
 
EU:s avloppsdirektiv ger inte tillräcklig miljönytta
EU-kommissionens förslag till reviderat avloppsdirektiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse innehåller krav som inte kan motiveras med miljönytta.
EU:s avloppsdirektiv är allt för detaljreglerat
 
326 miljoner kronor till säker och jämlik vård
SKR och regeringen har slutit en överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. Överenskommelsen omfattar insatser på nationella kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Överenskommelse sammanhållen, säker och jämlik vård
 
Överenskommelse läkemedelskostnader 2023
Staten och SKR har kommit överens om formerna för statens bidrag till regionerna avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för 2023. 
 
Omfattande reform för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Den handlar om nya bestämmelser för planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om reformen.
Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
 
Överenskommelser om nationella taxan
SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har kommit överens om treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Treåriga överenskommelser om nationella taxan
 
Förändrade patientavgifter 2023
Sveriges regioner har fastställt 2023 års patientavgifter och nivåer för högkostnadsskydd. SKR publicerar en sammanställning av avgifterna. 
Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2023
 
Bloggar från SKR
 
 
Närmare hälften av sjuksköterskorna som lämnat jobbar med vård
Med tanke på den brist på sjuksköterskor som finns i praktiskt taget varje region vill Vårdförbundet förmå de som lämnat vården att komma tillbaka. Det är jag säker på att regionerna också vill. Det skriver Bodil Umegård, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Fem prioriteringar för att stärka kvinnors hälsa
Alla kvinnor ska känna sig trygga före, under och efter sin graviditet. För att säkerställa det krävs insatser på många nivåer. Det skriver Eva Estling, SKR. 
Vårdbloggen
 
SKR samlar goda krafter i en barnrättskonferens
SKR genomför den 27-28 mars 2023 en barnrättskonferens med anledning av att FN:s barnrättskommitté kommer med nya rekommendationer till Sverige om hur vi kan stärka barnets rättigheter. Det skriver Marie Lundin Karphammar, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
EU påverkar hälften av punkterna på dagordningen i kommun- och regionfullmäktige.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Samsjuklighetsutredningen presenterar sitt slutbetänkande
Samsjuklighetsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk eller beroende. Utredningen föreslår bland annat att tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.
Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande
 
Regeringen ger fortsatt stöd till kompetenscenter för välfärdsteknik
Regeringen ger 14,5 miljoner kronor till SKR för att fortsätta driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att utveckla äldreomsorgen med hjälp av digitalisering och välfärdsteknik.
Kompetenscenter välfärdsteknik får fortsatt stöd
 
Skyldighet att använda digital post ska utredas
Regeringen har givit Postfinansieringsutredningen ett tilläggsdirektiv för att utreda om det är möjligt att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post. Utredningen ska också titta på möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.
Regeringen vill utreda skyldighet att använda digital post
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 7 februari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00