Nyheter från SKR
 
 
Den statliga styrningen behöver utvecklas
Hur kan den statliga styrning utformas för att tillgodose nationella intressen utan att begränsa kommunernas och regionernas självstyrelse? Den frågan diskuteras i en ny rapport från SKR
 
Kraftsamling krävs mot hot, hat och våld i välfärden
SKR har skickat en hemställan till regeringen med förslag i syfte att gemensamt kraftsamla mot hot, hat och våld som medarbetare och förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för.
SKR föreslår utredningar som behöver tillsättas och förändringar i regeringens myndighetsstyrning
 
Överenskommelse om ökad tillgänglighet i vården
Regeringen avsätter nästan 3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård, varav den allra största delen av medlen delas ut till regionerna vid uppfyllelse av konkreta prestationer.
SKR och regeringen har slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 22 februari, klockan 9.00-16.00 digitalt
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
Marknadslösningar innebär kostnader för kommuner och regionen
Det finns en berättigad frustration över att administration och byråkrati ökar i kommuner och regioner. Som alternativ efterfrågas ibland fler privata lösningar. Faktum är att det är just marknadslösningar inom välfärdstjänster som bidragit till såväl ökad administration som mer kontroll.
Tänk om pengarna istället hade gått till fler lärare och annan välfärdspersonal - Sydöstran
 
Valfrihetens kostnad – ett smalt perspektiv på en frihetsreform
Den tidigare regeringen bedömde att kostnaderna för valfriheten i välfärden kunde vara betydande och tillsatte en utredning för att få klarhet i frågan. Med en av de kortaste utredningstiderna i mannaminne, har utredaren främst kartlagt vilka typer av kostnader som regioner och kommuner har för att administrera valfrihetssystem. Den ger inte något egentligt svar på vad merkostnaden är för valfrihet, än mindre en samhällsekonomisk bedömning av valfriheten. Därmed är den av begränsad nytta för den som söker argument mot valfrihet i välfärden. Men det finns intressanta aspekter som rapporten belyser - Vårdföretagarna
 
 
 
Allt fler anbud i offentliga upphandlingar
Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.
Ett av tre anbud leder till kontrakt - Upphandlingsmyndigheten
 
 
 
Konkurrensverket sammanfattar sin granskning av informationsansvaret enligt LOV
Under 2022 genomförde Konkurrensverket en granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. I en kortare analys, som finns att läsa på deras webbplats, redogör Konkurrensverket för erfarenheterna av sin granskning.
Kritik mot tio av de 14 myndigheter som granskades - Konkurrensverket
 
Förslag om nationell listningstjänst för vårdval
E-hälsomyndigheten redovisar i en slutrapport regeringsuppdraget att analysera behovet av och ge förslag på hur en nationell listningstjänst för vårdval i primärvården ska kunna inrättas i statlig regi. Myndigheten bedömer att det finns behov av en förbättrad och mer jämlik tjänst för att underlätta ett informerat vårdval och listning. En listningstjänst i statlig regi är genomförbar vilken förväntas ge positiva effekter i form av en mer jämlik, transparent och effektiv hantering.
Alla ska kunna jämföra vårdcentraler - eHälsomyndigheten
 
Förslag på föreskrifter och råd om listningstjänst
Socialstyrelsen skickar förslag på föreskrifter och allmänna råd för regionernas listningssystem för vårdval primärvård på remiss. Förslaget innehåller både krav på viss funktionalitet i listningssystem, som t.ex. möjlighet att hantera kö och en ökad informationsskyldighet, både allmän information om hur vårdvalet går till och information om de olika utförare som är valbara. Ett val ska också kunna ske på annat sätt än genom listningstjänsten.
Förslagen finns tillgängliga hos Funktionsrätt Sverige
 
Effekter av konkurrensen inom primärvård
Slutsatserna i en nyligen presenterad avhandling är att det på utförarsidan av svensk primärvård flera tecken på att marknadselementen inte fungerar såsom det var tänkt med Vårdvalsreformen. Olika mål inom primärvården som konkurrens, personcentrerad vård och ökad kontinuitet kan också uppfattas stå i konflikt med varandra.
Sofie Vengbergs avhandling Marketisation of Swedish Primary Care - Uppsala Universitet
 
Aktuell debatt
 
 
”Skattepengar borta i avgifter”
Sveriges regioner lägger häpnadsväckande stora summor på förseningsavgifter, dröjsmålsränta och inkassoavgifter, enligt en granskning som gjorts av Ekot. Det handlar om över en miljon kronor i månaden, skriver Stefan Norr, vd Visma Proceedo.
Bra upphandlingar och system är inte bra nog - Upphandling 24
 
”Jämlik vård är en nödvändighet – inte en ideologi”
För Vänsterpartiet är patienternas och personalens bästa alltid viktigare än ideologiska övertygelser, skriver Jonas Lindberg (V) i en replik till Charlotte Broberg (M).
Sålt ut stora delar av den offentliga vården i Stockholm till privata företag - Dagens Medicin
 
”Jonas Lindberg prioriterar ideologi framför vårdanställda”
I stället för att ägna tid och kraft åt att skylla på Moderaterna bör Jonas Lindberg (V) se till att sjukvården får de resurser som krävs, skriver Charlotte Broberg (M) i en replik.
Det var ett val mellan antingen patienterna och de vårdanställda - Dagens Medicin
 
"Rimliga ersättningar – en förutsättning för värdig äldreomsorg"
En av Vårdföretagarnas frågor är att verka för långsiktigt hållbara villkor för sina branscher. En central del i detta är en rimlig ersättning som följer de faktiska kostnaderna för vård och omsorg. Senast i höstas larmade man om de ekonomiska förutsättningarna i en skrivelse till landets kommuner. Det kan tyckas futtigt att tala om pengar i sammanhanget – det finns många andra angelägna frågor inom vård och omsorg. Bekräftar det inte bara bilden som motståndare till privata alternativ försöker göra gällande, att privata aktörer bryr sig mer om vinster än de äldre?
Likvärdiga villkor är nödvändigt för att valfrihet ska kunna råda - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se