Matolja ska samlas in separat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före jul beslutade regeringen om ändringar i avfallsförordningen som visar hur Sverige ska genomföra detta.
 
Från den 1 januari 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall.

Både hushåll och verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i följande fraktioner och inte blanda dem inbördes eller med annat avfall:
  • park- och trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller invasiva arter enligt EU-förteckningen,
  • annat park- och trädgårdsavfall,
  • biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Utsorteringskravet omfattar ätlig olja och flytande fett men inte annat flytande bioavfall.
 
Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning
 
Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläggningar för energiåtervinning av avfall i alla medlemsländer kan komma att inkluderas i handelssystemet.
Sänkt riktvärde för bly
 
Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.
– Sänkningen kan innebära att stora mängder schaktmassor inte kommer att kunna återvinnas på samma sätt som idag, kommenterar Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer här
Värdefulla tips från Ekobrottsmyndigheten
 
Ekobrottsmyndigheten har en tagit fram material som kan vara användbart för kommunala aktörer i kampen mot brottslighet:

• Checklista för att undvika oseriösa aktörer

• Vägledning: Förebygg arbetslivskriminalitet genom upphandling
Vem är bäst på energiåtervinning?
 
Cewep, den europeiska organisationen för energiåtervinning, kommer att utse bästa projekt på området, sett till integrering, teknologisk innovation och kommunikation. Nominera era bidrag senast 1 mars till agne.razgaityte@cewep.eu

Kolla in Cewep.eu
ABP-guide reviderad
 
Avfall Sveriges guide nr. 15 om animaliska biprodukter har reviderats. Det tydliggörs att mindre än 20 kilo ”före detta livsmedel” per vecka kan skickas till avfallsförbränning ihop med annat avfall. Begreppsmässiga uppdateringar har också gjorts, då begreppet hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall.

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Kris-PM har kompletterats
 
Den PM om avfallshantering i kris som Avfall Sverige tog fram i april 2022 har kompletterats, bland annat kring latrin. Här rekommenderas också att föreskrifter förbereds som möjliggör avsteg jämfört med normal avfallshantering.

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Olämpligt om ansvarsfördelning
 
I praktiken innebär Naturvårdsverkets förslag avseende detaljhandeln ett frival och inte någon avreglering som innebär att kommunens ansvar avseende kommunalt avfall har återställts till det som gällde inom ramen för hushållsavfallsdefinitionen.

Läs remissvaret
Fossilfri trafik behöver biogasen
 
Biogasen saknas i regeringens förslag till transportsektorns klimatomställning. Det är ett viktigt biodrivmedel där det finns stor potential att öka den inhemska produktionen. Därför bör de styrmedel som finns för biogasdrivna lätta fordon och dess infrastruktur behållas, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar.

Läs remissvaret
Bra förslag kring säkrare miljöbalk
 
Avfall Sverige tillstyrker förslaget om att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund ska undantas från det tvingande kravet om att ställa säkerhet för avhjälpande- och andra återställningskostnader, när tillstånd ges till en deponiverksamhet. Även kommunala bolag för dock omfattas.

Läs remissvaret
Klimatomställning kräver mer
 
Regeringens förslag till näringslivets klimatomställning saknar särskilt krav och ekonomiska styrmedel som syftar till att förebygga verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall. Servicenivån för förpackningsinsamling från verksamheter behöver också skärpas, menar Avfall Sverige.

Läs remissvaret
Plasten samlas in – för att eldas upp
 
– Det mesta av plasten vi samlar in kan vi inte återvinna. Det är ofta fel typ av plast, som inte går att materialåtervinna. Vi måste se till att plasten vi samlar in faktiskt cirkulerar på ett bättre sätt än vad den gör i dag, säger Jon Nilsson-Djerf, rådgivare inom materialåtervinning på Avfall Sverige. Läs mer på SVT.se
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till:
• Dakofa, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer  Läs mer på Dakofa.se 
• Resource, innovationsprogram för hållbar materialanvändning  Läs mer på Resource-sip.se
• Seren AB, miljökonsult  Läs mer på Serenab.se
Reviderat stöd för föreskrifter
 
Kravet på utsortering av förpackningsavfall och den så kallade Tiptapp-domen är några exempel på uppdateringar som gjorts i denna rapport. Se också nedan angående medlemswebbinarium den 9 februari.
2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter
 
Försök för minskat matsvinn
 
Två olika åtgärder riktade mot hushåll för att minska mängden matsvinn har testats inom ramen för pågående avfallsminskningsprojekt: Minimeringsmästarna och Avfallssnålt flerbostadshus i Göteborg.
2022:24 Åtgärder för minskat matsvinn i hushåll
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Reviderat underlag för avfallsföreskrifter
 
När: 9 februari kl 9–12

I detta webbinarium presenterar vi de ändringar som gjorts i rapport 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter. 

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web för nybörjare
 
När: 7 mars kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 15–16 mars
Var: Jönköping

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 21–22 mars
Var: Göteborg

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web – fördjupning
 
När 19 april kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
 
När: 26–27 april
Var: Göteborg

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Vattenhantering på avfallsanläggningar
 
När: 9 maj
Var: Malmö

Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
 
VA Syd: miljöstrateg
 
Ansök senast 16 januari  Läs mer om tjänsten
 
SRV återvinning: sektionschef Återvinningscentraler Väst
 
Ansök senast 16 januari  Läs mer om tjänsten
 
Borås Energi och Miljö: avdelningschef för återvinningstjänster
 
Ansök senast 27 januari, urval sker löpande  Läs mer om tjänsten
 
Merab: personal till sina återvinningscentraler
 
Ansök senast 28 februari  Läs mer om tjänsten