Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Januari 2023
 

I månadens utskick:
 
 • God fortsättning önskar Riksförbundet!
 • Efterlysning: Erfarenheter av ledsagarservice enligt LSS
 • Ny lag om egenvård
 • Rapport ”Organisationens roll i stödet till personer med IF” ((((Judith))))
 • Habersättningen i SoS regleringsbrev (((Judith)))
 • Ny statistik om hjälpmedel
 • Webbutbildningar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan
 • Ansöka om personlig assistans 2023
 • Ny SKR-rapport: ”Välfärdens kompetensförsörjning”
  • FUB:s film ”Bästa jobbet”
 • Ny SKR-rapport: ”Unga och välfärdsjobben”
 • Läs den lättlästa ”Om krisen eller kriget kommer” i LSS-verksamhet
 • Respekt för rättigheter – rapport 2022
 
 
Riksförbundet FUB önskar alla en god fortsättning!
 
Efterlysning: Erfarenheter av ledsagarservice enligt LSS

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att följa upp förändringar över tid avseende antalet personer som beviljas ledsagarservice enligt LSS. I uppdraget ingår att analysera bidragande faktorer till förändringar och analysera resultatet med utgångspunkt från lagstiftning, likvärdighet och jämlikhet och vid behov ge förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och möjlighet för den enskilde att delta i samhällslivet och leva som andra. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Vi söker nu berättelser om att nekas ledsagning enligt LSS och vilka konsekvenser det får för den enskilde. Det kan vara personer som fått avslag på en första ansökan eller som vid en omprövning blivit av med insatsen. Berätta gärna så konkret som möjligt hur kommunen motiverat beslutet samt konsekvenserna för den enskilde. Vi sammanställer erfarenheterna för att kunna lämna fallbeskrivningar till Socialstyrelsen. Vi kommer inte lämna vidare uppgifter om namn och bostadsort.

Mejla din berättelse till: julia.henriksson@fub.se. Tack på förhand!
 
Ny lag om egenvård

Den 1 januari 2023 börjar en ny lag om egenvård gälla. Egenvård är behandlingar som kan utföras av en person själv eller någon i dennes närhet (till exempel personal i LSS-bostad eller personlig assistent). Det är hälso- och sjukvården som bedömer om en behandling är egenvård eller ska räknas som sjukvård. Om en behandling räknas som egenvård kan det ge rätt till personlig assistans. Om en person bor i en bostad med särskild service enligt LSS har kommunen inte rätt att ta ut en avgift när personalen hjälper till med egenvård. Mer information om egenvård finns på Socialstyrelsens webbplats
 
Personalgrupper upplever sig övergivna i avsaknad av nära ledarskap

Petra Björne, forskare med anställning i Malmö stads funktionsstödsförvaltning, och Ingrid Runesson, lektor vid Malmö universitethar har skrivit en rapport som lyfter fram personalens och enhetschefernas bild av LSS verksamheter som de jobbar i. Rapporten Organisationens roll i stödet till personer med IF baserar sina slutsatser på intervjuer med personal i daglig verksamhet och LSS bostäder. Bilden som träder fram bekräftar brister i LSS verksamheter som FUB har lyft i flera år. Bland annat:
 • enhetschefer är inte närvarande i verksamheten och därför inte är till stöd i vardagsarbetet
 • inom organisationen är ekonomin alltid i fokus, snarare än av brukarens behov
 • organisationens brist på gensvar på medarbetarnas farhågor samt bristande kunskap om personerna som behöver stöd, bidrar till att personal känner sig övergiven
Denna rapport, tillsammans med Petra Björnes tidigare rapport som visade att avvikelserapporter inte leder till förbättring, utgör en mycket viktig kunskapskälla i arbetet med att förbättra kvalitet i LSS verksamheter.
 
Ny statistik om hjälpmedel

Socialstyrelsen har sedan 2021 i uppdrag av regeringen att årligen presentera nationell statistik över förskrivningen av hjälpmedel. Syftet är att få en nationell bild av volymer, ålder- och könsfördelning, regionala skillnader samt att förse regioner och kommuner med ett underlag för utvecklingsarbete, och för fördjupade analyser inom området. Statistiken är även användbar för FUB:s länsförbund i det regionala påverkansarbetet.

I nuläget samlas data in från fyra olika organisatoriska delar på regional nivå. Dessa är: hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler och ortopediska verksamheter. En separat insamling avseende hjälpmedelsavgifter för den enskilde görs vartannat år, och nästa insamling sker 2023. Mer information.
 
Webbutbildningar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

På Socialstyrelsens webbaserade sida Kunskapsguiden finns olika webbutbildningar samlade relaterade till temat rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnrätt. Se här.

Webbutbildning om funktionshinderspolitiken (2022)
En digital webbutbildning om delaktighet som är framtagen av MFD och riktar sig till personer som arbetar på statlig myndighet, en kommun eller i en region. Att dessa myndigheter har ett särskilt ansvar att möta behoven hos hela befolkningen när samhället utvecklas finns uttryckt i grundlagen och förtydligas genom den funktionshinderpolitiska strategin. Utbildningen ger kunskap om funktionshinderspolitiken, principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet och hur man ska förebygga och motverka diskriminering. Webbutbildningen består av tips, råd, filmer och övningar.

Webbutbildning om barnkonventionen
Denna webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen är framtagen av Barnombudsmannen och riktar sig till personer som arbetar med att genomföra barnkonventionen i kommuner, regioner och andra myndigheter.

Funktionshinderomsorgen och konventionen om rättigheter (2020)
Utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framtagen av Socialstyrelsen som vänder sig till personal inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet.

 
 
Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan
Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar från Försäkringskassan.

Från och med 1 januari 2023 höjs bland annat åldersgränserna för när man kan få sjukersättning, bostadstillägg från Försäkringskassan, assistansersättning och merkostnadsersättning från 65 år till 66 år.

Försäkringskassans webbplats finns mer information om hur ersättningarna påverkas av den höjda pensionsåldern.
 
Ansöka om personlig assistans 2023

Den 1 januari 2023 träder nya regler för personlig assistans i kraft. Syftet med ändringarna är att stärka assistansen, vilket innebär att fler kommer att ha rätt till personlig assistans. En del kommer också ha rätt till fler timmar än vad som har beviljats med dagens regler, vilket kan innebära att man har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan i stället för kommunal assistans. Kontakta din kommun eller Försäkringskassan om du tror att du kan ha rätt till personlig assistans eller fler timmar med de nya reglerna.

STIL har gjort en bra genomgång av de nya reglerna på sin webbplats.
 
Ny SKR-rapport: ”Välfärdens kompetensförsörjning”

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner och hela den svenska arbetsmarknaden står inför, konstaterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny rapport. ”Utan personal stannar äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, och skolan”, enligt SKR. Hit räknas givetvis även LSS-verksamhet. Kommuner och regioner kommer ha stora kompetensutmaningar de kommande tio åren. SKR konstaterar att välfärden behöver anställa 410 000 personer de kommande 10 åren på grund av ökat antal äldre över 80 år och pensionsavgångar. Utmaningen är att personer i arbetsför ålder och därmed antalet sysselsatta ökar blygsamt, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är mycket stor.

Framtida lösningar som SKR ser är bland annat effektivisering och digitalisering inom välfärden.
FUB:s film ”Bästa jobbet”

Kopplat till kompetensförsörjning inom välfärden och ungas intresse för välfärdsjobben (se SKR-rapporter ovan) vill vi på nytt påminna om FUB:s film ”Bästa jobbet”, som innehåller intervjuer med fyra unga personer som berättar om varför det är roligt och meningsfullt att arbeta i LSS-verksamhet. Sprid gärna filmen till din kommun och till privata utförare!
 
Ny SKR-rapport: ”Unga och välfärdsjobben”
I juni 2022 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR, med hjälp av Ungdomsbarometern en undersökning bland unga i åldern 16 - 29 år. Rapporten ”Unga och välfärdsjobben” redovisar hur deras intresse för jobben i välfärden ser ut och vad unga värdesätter. SKR konstaterar att det finns ett intresse för välfärdsjobben bland unga. Många vill ha jobb som gör skillnad, visar undersökningen. 65 % av de unga tycker det är viktigt att få hjälpa andra genom sitt arbete. Nästan lika många unga vill att arbetsgivaren bidrar till att skapa samhällsnytta, samtidigt som mer än varannan ung vill få arbeta med människor.
 
Läs den lättlästa ”Om krisen eller kriget kommer” i LSS-verksamhet
Prata i gruppbostaden eller på daglig verksamhet om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på lättläst. Ordna en samtalskväll, kanske ihop med den lokala FUB-föreningen. Eller bara läs den tillsammans med boende/deltagare.
Låt alla deltagare fundera på om man förstår allt som står i broschyren, och ta tillsammans reda på mer om det behövs! Alltså som man gör i en studiecirkel. Vill ni faktiskt ordna en studiecirkel? Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan eller något annat studieförbund.
 
Webbinarium om lättlästa ”Om krisen eller kriget kommer”
Inre Ringen och FUB bjuder också in till ett webbinarium på enkel svenska om ”Om krisen eller kriget kommer” den 19 februari klockan 18:00-19:30. Vi träffas via datorn på Zoom. Länken kommer finnas på webbplatsen från och med vecka 2. Mer info här.
 
Var får vi tag på broschyren?
Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på lättläst följde med nummer 5 av FUB:s medlemstidning Unik och den går också att ladda ner på MSB:s webbplats – klicka här för att göra det.
 
Respekt för rättigheter – rapport 2022
Funktionsrätt Sverige har utkommit med årets rapport där civilsamhället granskar hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionens 33 artiklar. Flera organisationer, inklusive FUB, som arbetar med mänskliga rättigheter har tillsammans gjort granskningen. Rapporten visar på att man hittat många brister och ger i rapporten flera förslag på förändringar. Förslagen riktar sig till regering, riksdag och beslutsfattare i regioner och kommuner.

Årets rapport och tidigare års rapport finns att hämta, läsa och använda sig av här.
 
Intressepolitisk samordnare
Eva Borgström
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se