Viktig information från Nacka vatten och avfall om nya regler för förpackningsinsamling och matavfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. 
 
Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar 2024
 
I juni fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar där kommunerna tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen).

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter den 1 januari 2024. Alla bostäder i Sverige ska sedan ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallat fastighetsnära insamling. Hämtningen blir delvis avgiftsfri för fastighetsägaren.

Idag har cirka 40 % av flerbostadshusen i Nacka fastighetsnära insamling.

Vi kommer löpande informera er om förändringarna via vår hemsida för flerbostadshus och samfälligheter samt via vårt nyhetsbrev.
 
Enkät med obligatoriska uppgifter om insamling av förpackningar
 
Inför övertagandet behöver vi ta del av viktig information från er. Vi önskar bland annat svar på hur förpackningsinsamlingen organiseras idag och vilka möjligheter ni har att införa fastighetsnära insamling, om sådan inte redan är på plats.
Läs gärna informationen i nyhetsbrevet innan ni besvarar enkäten! 

Vi behöver ditt svar senast den 1 mars 2023.
 
Förändringar för dig med fastighetsnära insamling
 
Du som redan idag har avtal med en entreprenör för hämtning av förpackningar behöver hålla dig uppdaterad kring vilken entreprenör/entreprenörer som tar över från den 1:a januari 2024, samt kring hur insamlingen kommer se ut och fungera.

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som Nacka vatten och avfall har upphandlat. Befintliga avtal kommer behöva sägas upp då de blir ogiltiga 1 januari 2024.

Nacka vatten och avfall genomför just nu en utredning gällande övertagandet av all förpackningsinsamling. Där ingår att hitta en lösning så att befintlig fastighetsnära insamling kan fortsätta utan uppehåll vid årsskiftet.
 
Förändringar för dig utan fastighetsnära insamling
 
Utöver ytor för mat- och restavfall behöver du som fastighetsägare, brf eller samfällighet börja planera för att avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas), samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav). Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.

Nacka vatten och avfall som tar över insamlingen kommer erbjuda delvis avgiftsfri hämtning av förpackningar* från 1 januari 2024. Utsorteringskrav gäller och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering.

Genom att minska avfallsmängderna och öka källsorteringen kan du påverka avfallsavgiften. Med minskad mängd avfall i restavfallskärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

*servicenivå är ännu ej beslutad, kostnad för extratjänster tillkommer.
 
Delar ni avfallskärl med en verksamhet? Vi behöver veta.
För dig med samlokaliserad verksamhet
 
En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens kommer behöva anmäla till Nacka vatten och avfall om den vill att vi ska samla in verksamhetens förpackningsavfall.

Med samlokaliserad verksamhet avses verksamhet som tillsammans med hushåll använder gemensamma behållare och andra anordningar för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet.

Vi kartlägger just nu vilka samlokaliserade verksamheter som finns i Nacka. Här behöver vi er hjälp via enkäten!
 
Återvinningstationerna i Nacka blir kvar.
Återvinningstationerna blir kvar i Nacka 
 
Tillsammans med Nacka kommun planerar Nacka vatten och avfall idag för ett övertagande av samtliga återvinningstationer. Nackabor kommer därför fortsatt kunna lämna förpackningar vid en ÅVS efter 1 januari 2024. 
 

År 2022 sorterade 50 % av flerbostadshusen i Nacka matavfall.
Kommande krav på obligatorisk matavfallsinsamling
 
Från den 1 januari 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter enligt ny EU-lagstiftning. 

Kommunerna har möjlighet att ansöka om dispens och på det sättet skjuta fram det här kravet i max två år. Nacka undersöker just nu möjligheten att ansöka om dispens för att få mer tid till att förbereda bästa möjliga insamlingslösning. Vi återkommer när vi har mer information om detta.

Förbered er och passa på att anmäla er till matavfallsinsamling redan nu om ni inte redan sorterar! Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.