GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
 
Politiskt styrning och ledning
SKR bjuder in till en introduktionsutbildning för dig som är ny kommunstyrelse- eller regionstyrelseordförande. SKR:s fokus är att stärka dig i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region.

Den digitala utbildningen innehåller fyra tillfällen med start den 16 maj 2023. Vid varje tillfälle blandas inslag av teori med gruppdiskussioner mellan deltagarna.
Mer information och anmälan
 
Digital konferens om välfärdsbrottslighet
SKR och BRÅ arrangerar i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket en gemensam digital konferens på temat välfärdsbrottslighet. Dagen kommer att ge ökad förståelse för arbetet mot välfärdsbrottsligheten samt ökad kunskap om de verktyg som kommuner har till sitt förfogande.

Utöver presentationer från de aktörer arrangerar dagen kommer lokala exempel på arbete mot välfärdsbrottslighet i förskolor beskrivas och information om vilket stöd som finns att tillgå för kommuner tas upp. Dagen avslutas med en väl tilltagen frågestund där åhörarna har möjlighet att ställa sina frågor till alla föreläsare.
Program och anmälan
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Under hösten kommer därför samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter att få skriften ”Folkvald" samtidigt som en utbildningsdag erbjuds för fullmäktige.

Utbildningen "Stärk fullmäktige" är en processutbildning under en heldag som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Dagen består av delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
  • Uppdraget som förtroendevald
  • Kommuners och regioners uppdrag
  • Fullmäktiges uppdrag
  • Samspel i politikens olika funktioner
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
Mer information och anmälan
 
Förtroendevaldas trygg- och säkerhet 
Nedan följer två utbildningar som riktar sig till personer som arbetar med förtroendevaldas trygg- och säkerhet i deras demokratiska uppdrag.

Workshop om hot, hat och våld som riktas mot förtroendevalda
Välkommen till en workshop där vi varvar föredrag med gemensam diskussion kring hat, påtryckningar och hot. Du får möjlighet att ställa frågor, diskutera och bidra med egna exempel samt ta del av andras erfarenheter.

Alexander Tilly, legitimerad psykolog och expert inom området konflikter, hot och våld medverkar.
Anmälan
Introduktion angående hot och hat som riktas mot förtroendevalda
SKR erbjuder en digital introduktion som ger kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Introduktionen är digital och ger dig tillgång till ett par nyinspelade föreläsningar, samt två aktuella webbinarium. Därutöver länkas du till kostnadsfria relevanta verktyg, skrifter med mera på SKR:s webbplats.
Anmälan
 
Metodstöd i arbetet med minoritetspolitiska mål och riktlinjer
Utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har samtliga kommuner och regioner en skyldighet att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Skyldigheten innebär att kommuner och regioner aktivt ska ta ställning till hur det minoritetspolitiska arbetet ska bedrivas och det ska framgå av någon form av styrdokument.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget ansvarar för uppföljningen av kommuners och regioners tillämpning av minoritetslagen. Nu lanserar myndigheterna ett metodstöd som ska hjälpa kommuner och regioner att ta fram och revidera styrdokument för nationella minoriteters rättigheter. Syftet med metodstödet är att det ska underlätta, stödja och inspirera kommuner och regioner i arbetet med minoritetspolitiska mål och riktlinjer.
Nytt metodstöd om mål och riktlinjer
Ta del av Länsstyrelsen och Sametingets grundutbildning i minoritetslagstiftningen
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
Demokratidagen arrangeras 19 april 2023
Program och anmälningslänk kommer längre fram.
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se