SKR:s prioriterade EU-frågor för 2023 presenterade
 
SKR tar varje år fram ett antal prioriterade EU-frågor. Dessa är frågor som har särskilt stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och regioner och är därför särskilt viktiga för SKR att bevaka och påverka under det kommande året.

2023 års prioriterade EU-frågor beslutades nyligen av SKR:s styrelse och är följande:
 
 1. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 2. Att bygga ett starkt socialt Europa – värna den svenska modellen
 3. Ett avloppsdirektiv som tar hänsyn till svenska förhållanden
 4. Värna det kommunala planansvaret i förhållande till EU:s gröna giv
 5. Bevaka ny lagstiftning om TEN-T och ökad andel järnvägstrafik
 6. Värna helhetssyn i EU:s läkemedelslagstiftning
 7. Förslag till förordning om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS)
 8. Digitalisering, data och AI (artificiell intelligens)

Det finns ytterligare frågor och processer som inte har pekats ut som särskilda prioriteringar, men som SKR:s kansli ändå kommer att hantera under 2023 inom den löpande intressebevakningen. Dessa är EU:s sammanhållningspolitik, det svenska EU-ordförandeskapet, hanteringen av covid-19, EU:s ekonomiska återhämtningsplan (”Next Generation EU”), det lokala självstyret samt hot och hat mot förtroendevalda.

För samtliga prioriterade EU-frågor har SKR:s kansli angett ett antal förväntade resultat för bevaknings- och påverkansarbetet, resultat som ska vara väl kända hos relevanta beslutsfattare i staten och EU.
 
Anmäl dig till Internationella Dagen 2023!
 
Onsdagen den 25 januari 2023 anordnar Sveriges Kommuner och Regioner en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region med intresse för EU- och internationella frågor. Vid årets konferens finns alternativet att delta på plats i Stockholm eller att följa konferensen digitalt.

Anmäl dig redan idag! Sista anmälningsdag är 25 december 2022.

Missa inte heller nätverksmötet för EU-samordnare och internationella samordnare i kommuner och regioner som äger rum dagen innan, tisdagen den 24 januari klockan 13:00-16:00. Det går bra att medverka fysiskt eller digitalt. Då kan du passa på att komma i kontakt med kollegor ute i landet och oss som arbetar med EU och internationella frågor på SKR. För att anmäla dig till nätverksmötet meddela din medverkan till Gustaf Lundgren (gustaf.lundgren@skr.se) eller Malin Looberger (malin.looberger@skr.se).

Varmt välkommen!
 
EU:s förslag om stadsgrönska får orimlig effekt i Sverige
 
Kommissionens förslag kring restaurering av natur kan få stora konsekvenser i Sverige. Det skulle bland annat innebära att arealen grönområden, enligt givna procensatser, ska ska öka. I sin nuvarande utformning skulle förslaget bli orimligt att genomföra i vissa delar av Sverige.

Om detta skriver Gunilla Glasare, chef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR, i en debattartikel på Europapotalen.
 
Regionkommitténs 152:a plenarsession
 
© Regionkommittén
Den 30 november - 1 december hölls Regionkommitténs 152:a, och årets sjätte och sista, plenarsession. 10 yttranden presenterades, debatterades och antogs. Bland annat gällande laglig migration för att locka kompetens och talang till EU, samt ett yttrande om att säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen.

Dagordningen innehöll även andra punkter, bland annat en avslutande debatt om det gågna Europaåret för ungdomar, där fokus ägnats åt att engagera unga i politik och samhällsutveckling. Det blev en gedigen debatt där ledamöterna i Regionkommittén framhöll vikten av fria och demokratiska samhällen, utbildning och att involvera unga i de demokratiska processerna. En av ledamöterna som deltog i debatten var den svenska ledamoten Jelena Drenjanin (M).

Under plenarsessionen debatterade Regionkommittén också den pågående energikrisen och konsekvenserna för de europeiska hushållen, samt förslaget om att fokus för kommande Europaår 2023 ska vara kompetens.

Regionkommitténs nästa plenarsession hålls den 8-9 februari 2023.
 
SKR på europeiskt möte i Paris - Carola Gunnarsson är talesperson för internationella frågor
 
Vid stämman för SKR:s europeiska paraplyorganisation för kommun- och regionförbund, CEMR, återvaldes Carola Gunnarsson (C), SKR:s 1:e vice ordförande, till internationell talesperson samt vice ordförande i UCLG (United Cities and Local Governments) i ytterligare tre år. 

Gunn Marit Helgesen, från det norska kommunförbundet, valdes till ny ordförande för CEMR.
 
 
Regeringen har presenterat sina prioriteringar inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd
 
Förra veckan presenterade regeringen sina prioriteringar och program under det kommande ordförandeskapet i ministerrådet, som inleds den 1 januari 2023.

I en svår tid med krig i Europa, skenande energipriser och ett mycket osäkert ekonomiskt läge ska ordförandeskapet driva arbetet i rådet framåt. Under perioden inleds också slutförhandlingarna för en lång rad viktiga EU-förslag, bland annat det stora klimatpaketet Fit for 55. I en tid där unionen står inför historiska utmaningar ska ett grönare, säkrare och friare Europa utgöra grundstommen i ordförandeskapet.

Det svenska ordförandeskapets fyra prioriteringar är,
 • Säkerhet – enighet
 • Resiliens – konkurrenskraft
 • Välstånd – grön omställning och energiomställning
 • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – våra grundval

Prioriteringarna återspeglar ståndpunkter som Sverige länge har förespråkat inom EU, men svarar också upp mot de aktuella geopolitiska och ekonomiska utmaningar som unionen står inför. I ordförandeskapets prioriteringar redogör regeringen för sin huvudinriktning och prioriterade frågor inom ministerrådets olika rådskonstellationer under ordförandeskapet. Sammantaget handlar det om 350 rättsakter och initiativ som ligger på ordförandeskapets bord.

Samtliga möten som Sverige kommer leda under ordförandeskapet finns i det officiella kalendariet. Totalt rör det sig om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 möten i Sverige. SKR är glada över att regeringen väljer att förlägga möten i hela landet från Malmö i söder till Kiruna i norr.

I samband med statsministerns presentation i riksdagen den 14 december lanserades även ordförandeskapets officiella webbplats www.sweden2023.eu. Ta gärna del av mer information och läs mer om det svenska ordförandeskapet där.
 
 
God jul och gott nytt år!
 
Vi på SKR vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!
 
 
 
 
 
Redaktör
Hassan El-Saghir
hassan.elsaghir@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se