Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här året har vi haft förmånen att träffa ännu fler av er inom våra medlemskommuner på olika seminarier och nätverksmöten. Detta är något vi uppskattar mycket!

Så här efter pandemin har vissa arbetsformer blivit kvar och underlättar vårt arbete. Självklart är det viktigt med fysiska mötesplatser men det är även bra att vi har blivit mer digitala – vi minskar klimatpåverkan genom färre resor. Inom SKRs nätverk med miljöchefer har kompetensfrågan diskuterats. Det är en högst aktuell fråga för hela den offentliga sektorn. Miljöcheferna lyfte behovet av utveckling av förändrade smartare arbetssätt, där vi nyttjar digitaliseringen för att minska behovet av inspektörer till alla moment. Vi ska självklart verka för att fler utbildar sig till inspektörer men det kommer ändå inte att räcka. Den här frågan kommer vi att fortsätta driva nästa år. Myndigheterna vill sätta mer detaljerade krav på vilken kompetens som ska finnas inom kommunerna – vi tror att vi istället måste vara mer flexibla och hitta nya arbetssätt tillsammans.

Med det sagt vill jag tacka för det här året och önska er alla en riktigt God Jul!

Väl mött 2023 och välkommen till nya möten och konferenser!

Ann-Sofie Eriksson
 
Energi och klimat
 
 
Lärande exempel på kommuners och regioners klimatarbete
Runt om i landet tar kommuner och regioner ledartröjan i klimatomställningen och genomför viktiga insatser. Som stöd och inspiration för andra kommuner och regioner publicerar SKR ett antal lärande exempel på vår hemsida. Dessa omfattar:
 • Styrning med en Lokal Agenda 2030, Falkenbergs kommun
 • Bedömning av politiska beslut utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Vingåkers kommun
 • Strategiskt klimatarbete, Lunds kommun
 • Kommunala klimatlöften, Västra Götaland
 • Samordnad varudistribution, Södertörnskommunerna
 • Färdplan klimat- och återbruksmål, Västra Götalandsregionen – Västfastigheter
 • Solenergiprogram, Göteborgs kommun – Lokalförvaltningen
 • Uppsala klimatprotokoll, Uppsala kommun m.fl.
 • Effektkommissionen Skåne, Region Skåne m.fl.
 • Hållbar sömnad, Vårgårda kommun
 • Delningsekonomi, Karlstad kommun
 • Planering för ett klimatanpassat Norrköping, Norrköpings kommun
 • Strategi för hållbart transportsystem i Lund - LundaMaTS III, Lunds kommun
 • Träbyggande i Växjö - från strategi till handling, Växjö kommun
Ta del av Lärande exempel, klimat (SKR) Fler lärande exempel kommer publiceras under våren 2023. Då kommer vi även att hålla en digital seminarieserie, med avstamp i ett antal lärande exempel.
Mer information och anmälan till 2023 första seminarium.
 
Metodbeskrivningar från Fossilbränslefria kommuner
Kommunerna Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla har i sju år arbetat med att fasa ut fossil energi inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Det har lett till 98 procent fossilfrihet i den egna organisationen och bättre struktur och effektivitet i arbetet.

Hos Fossilbränslefria kommuner finns verktyg och arbetsmetoder som kan vara till hjälp för arbetet mot fossilbränslefrihet i fler kommuner. På webbplatsen finns även seminarier med konkreta tips, värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika inom områdena, resor, offentlig konsumtion, transporter och entreprenader.

Erfarenheter omfattar Helsingborgs marknadsundersökning för entreprenadupphandlingar, kravställning i Eslöv, konsumbaserade utsläpp i Malmö , Malmös kriterie- och uppföljningsverktyg för kravställning rörande transporter , Lunds arbete med inbäddade transporter och ökad tillgänglighet till delade fordon i Lund, Kristianstads arbete med IT-produkter och Helsingborgs arbete med plastbantning i vård- och skolkök.
 
Formas stöd till 13 klimatneutrala och inkluderande kommuner
13 kommuner får vardera 1,5 mkr för projekt i arbetet för att bli klimatneutrala. En nästa omgång planeras preliminärt till hösten 2023 eller våren 2024.
Kommuner får stöd för att bli klimatneutrala (Formas)
 
Ny EU-lag om snabbare tillstånd för sol, vind och värmepumpar
Kommissionen har lagt fram ett förslag om snabbare tillståndsprocesser för sol och vind. Lagen väntas antas av rådet den 19 december. Det snabba förfarandet baseras på artikel 122 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU) som refererar till allvarliga svårigheter inom t.ex. energiområdet.

För solceller på byggnader och annan teknisk struktur omfattar förslaget 3 månaders maximalt tillståndsförfarande. Svar som inte ges inom en månad ska tolkas som positivt besked. Förenklingar ska göras för vindkraft som byggs ut med större kapacitet från befintlig, med en tillståndsprocess på max 6 månader. Om kapacitetsökningen är maximalt 15 procent är processtiden max 3 månader. För värmepumpar sätts maxtid på en månad. Lagen ska gälla 18 månader, i avvaktan på Förnybarhetsdirektivet som nu förhandlas.
 
Pausad omprövning av vattenkraften på remiss
Regeringen föreslår att omprövningen av vattenkraften flyttas fram ett år. Remissen av promemoria om Paus av omprövning för moderna miljövillkor har med kort svarstid, 19 december, gått ut till ett mycket begränsat antal mottagare.
 
Energikrisen och kommunerna
Många insatser görs med anledning av energikrisen. SKR har samlat övergripande information om vad som görs i kommuner och regioner, Energikrisen och kommunerna, vilket stöd som finns samt aktuella initiativ på EU-nivå och nationellt.

Länsstyrelserna i samverkan med Energimyndigheten erbjuder stöd till kommuner och regioner i arbetet med att minska energi­användningen, exempelvis genom kunskap om åtgärder. Öppna seminarier hålls den 15 och 16 december.
Energieffektivisering inom offentlig sektor (Energimyndigheten)
Energimyndighetens kalendarium
 
Hållbarhet
 
 
Pilotstudie om SDG Synergies
Sex kommuner har testat och utvärderat verktyget SDG Synergies som tagits fram av Stockholm Environment Institute. De medverkande kommunerna har varit: Alvesta kommun, Falköpings kommun, Flens kommun, Luleå kommun, Vellinge kommun och Örebro kommun. Den nationella samordnaren för Agenda 2030 har också publicerat en utvärdering av arbetet.
 
Formas utlysning om klimat, vatten och biologisk mångfald
Formas planerar en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv. Utlysningen är öppen för forskare från samtliga discipliner. Formas avser att finansiera större forskningsprojekt på temat i två etapper på fyra år. Denna utlysning avser etapp 1, med 120 miljoner kronor reserverade.

Utlysningen öppnar: december 2022 - januari 2023, Utlysningen stänger: mars - april 2023, Beslut: Hösten 2023
Utlysningen genomförs gemensamt av det nationella forskningsprogrammet om klimat och det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.
 
Luft
 
 
Förslag till nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
EU-kommissionen presenterade den 26 oktober sitt förslag till ett nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Luftföroreningar fortsätter att vara den främsta dödsorsaken till för tidig död i Europa. Förlaget är en sammanslagning av det tidigare luftkvalitetsdirektivet och takdirektivet. Vidare föreslår ändringar i direktiv som begränsar utsläpp från viktiga källor till luftföroreningar så som vägtransportfordon, uppvärmningsanläggningar för bostäder och industrianläggningar. Syftet med sammanslagning av direktiven är att närmare anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till WHO:s rekommendationer, ytterligare förbättra den rättsliga ramen samt bättre stödja den lokala myndigheter när det gäller att uppnå renare luft genom att stärka övervakningen, modelleringen och planerna för luftkvalitet. SKR välkomnar uppdateringen. SKR granskar förslaget och har dialog med bl a Naturvårdsverket och CEMR.
 
Förslaget ligger ute för period för återkoppling till kommissionen till den 21 januari 2023. Sverige kommer att driva frågan under sitt ordförandeskap.  Faktapromemoria 2022/23:FPM20 Översyn av EU:s luftkvalitetsdirektiv presenterades i Riksdagen i slutet av november.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Revisioner av livsmedelskontrollen
Länsstyrelserna skickar i dagarna ut ett informationsbrev till samtliga kommuner om att de revisioner som utförts av livsmedelskontrollen inte kommer att genomföras under 2023. Länsstyrelserna har tidigare reviderat kommunerna inom kontrollområdet offentlig kontroll av livsmedel utan att debitera kommunerna samt utan att ha ett formellt bemyndigande. Dessa frågor vill man ha löst innan revisionerna återupptas.

Både Länsstyrelserna och SKR har under de senaste åren lobbat för ett revisionssystem som finansieras av staten. Ett starkt argument för detta är att SKR och våra medlemmar ser goda möjligheter att utveckla kontrollen med nuvarande system. SKR har skickat hemställan och haft möten med näringsdepartementet och kommer att fortsätta bevaka och påverkan frågan under 2023.
Nationella revisionsmål (Livsmedelsverket)
 
Marknadskontroll av kemikalier
EU:s nya marknadskontrollförordning trädde i kraft i juli 2021. Förordningen Kemikalieinspektionen (KEMI) blev tidigare i år utsedd till central marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet. Samtidigt har kommunerna ansvar att utföra vissa marknadskontrolluppgifter som ska rapporteras in till KEMI. Om en kommun har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet ska den även utföra kontroll enligt marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 av att kemiska produkter, varor och förpackningar uppfyller krav vid tillhandahållande på marknaden i fråga om utformning, märkning, innehållsförteckning, säkerhetsdatablad och annan information enligt bl.a. Reach och CLP-förordningarna. KEMI har nu presenterat planen för en stärkt och utökad marknadskontroll för regeringen. Planen innehåller bland annat en satsning på att utveckla och anpassa tillsynsvägledning till de kommunala tillsynsmyndigheterna.
Kemikalieinspektionen vill skapa effektivare tillsyn av företag (Kemikaliemyndigheten)
 
Konferenser och seminarier
 
 
Minska energianvändningen med Energikontoren den 11 januari 2023
Energikontoren Sverige erbjuder ett kostnadsfritt digitalt seminarium med praktiska metoder för minskad energianvändning i kommuner och regioner. Utgångspunkten är Energitrapppan, där stegen konkretiseras genom exempel från olika delar av landet. Tid för seminariet är kl. 09.00-10.30.
Mer information kommer på energikontorensverige.se
 
Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios den 7 februari 2023
Centrum för Industriell och Urban symbios bjuder in till en heldag i Stockholm för att lansera sin verksamhet. Eventet är ett tillfälle för deltagare att ta del av kunskap och perspektiv på symbios från olika aktörer – från politiken, kommuner och företag som på olika sätt arbetar med symbios idag och att dela erfarenheter med varandra av symbioslösningar.
Mer information och anmälan
 
Take Away - Återanvändbara matlådor och muggar den 10 februari 2023
Som en del av EUs engångsplastdirektiv ska serveringar som tillhandahåller mat i engångsmatlåda och dryck i engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och/eller drycken i återanvändningsbar matlåda och/eller mugg. De nya kraven börjar gälla 1 januari 2024. Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt. SKR och Naturvårdsverket går igenom vilka regler och undantag som gäller.
Mer information och anmälan
 
Lärande exempel kommuner och regioners klimatarbete - första seminarium den 10 februari
Under 2023 kommer SKR hålla en digital seminarieserie som tar utgångspunkt i ett antal lärande exempel som presenteras via SKR och som visar på hur kommuner och regioner runt om i landet arbetar med klimatomställningen.

De tre första seminarietillfällena omfattar:
-10 februari 2023 kl. 09.00 - 12.00
Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling
-17 mars 2023 kl. 09.00 - 12.00
Stadsdelsutveckling som möjlighet - och utmaning – i klimatomställningen
-21 april 2023 kl. 09.00 - 12.00
Samverkan för en gemensam färdriktning och handlingskraft

Under seminarierna ges tillfälle att ta del av lärande exempel, dela med sig av egna erfarenheter och tillsammans diskutera vägar framåt.
Det går redan nu att anmäla sig till det första seminarietillfället Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling den 10 februari.
Mer information och anmälan till den 10 februari
 
Rollen som förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8 mars 2023
SKR erbjuder ett digitalt halvdagsseminarium där vi fokuserar på tillsynsområdet och din roll som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Vi kommer berätta om hur nämnden arbetar med lagstiftning och kommunens roll. Vi kommer även gå in på nämndens och kommunens arbete med Agenda 2030, hållbarhet, miljömålen och klimatpåverkan. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis, planering, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder den 28-29 mars 2023
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två, 28-29 mars 2023, i Bonnierhuset i Stockholm.
Temat är ”Att leda i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Teman som kommer behandlas är bland annat:
 • Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap
 • Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt
 • Hållbar omställning ur ett klimat och energiperspektiv
 • Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr
 • Ekonomi i förändring
 • Hållbara transporter och logistik
 • Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.
Mer information och anmälan
 
Taxedagarna den 3-4 maj 2023 - Save the date
Taxedagarna 2023 erbjuder ett digitalt möte om de nya reviderade underlagen, efterhandsdebitering, behovsutredning och mycket mer.
Intresseanmälan går att göra redan nu och program kommer början av nästa år så sätt av tiden i kalendern redan nu!
 
Nätverkskonferens miljö- och klimatstrateger den 11-12 maj 2023
SKR anordnar i maj en fysisk nätverkskonferens för miljö- och klimatstrateger i kommuner och regioner. Vi träffas under två halvdagar i SKRs lokaler på Hornsgatan 20. Fokus kommer ligga på kommuner och regioners klimatarbete och roller i klimatomställningen. Dagarna kommer varvas med föredragshållare inom aktuella frågor och gemensamma gruppövningar i syfte att lära av varandra och tillsammans finna nya lösningar för att komma framåt i klimatarbetet.
Anmälningslänk och program kommer senare.
 
Tillsynsdagarna den 24-25 maj 2023 - Tema kompetens
SKR planerar för två digitala halvdagar med temat kompetens. Dag 1 kommer handla om resultatet av tillsynsenkäten och aktuell information inom tillsynen. Dag 2 så kommer vi gå in mer på djupet om kompetens för myndigheter och för inspektörer. Vad kan kommunerna göra själva?
Intresseanmälan går att göra redan nu och program kommer början av nästa år så sätt av tiden i kalendern redan nu!
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se