Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
SKR:s fastighetsgrupp vill tacka för detta år och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat ta del av skrifterna Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt och Digital livscykelinformation, information från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt
Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Nybyggnation står för den största delen, ungefär hälften, varför fokus hittills varit på att minska klimatpåverkan från denna. Renovering- och ombyggnadsprojekt står dock för ungefär en fjärdedel av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan, varför samarbetet Offentliga fastigheter initierats och finansierats detta projekt.

Syftet med projektet har varit att ta fram stöd för att kunna påverka klimatpåverkan i renoverings- och ombyggnadsprojekt, både genom att öka kunskapen inom frågorna och konkret stöd avseende krav som kan ställas i upphandlingar. I skriften finns även en bilaga med råd kring beslut och åtgärder som kan minska klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Målgruppen för skriften är tjänstepersoner inom offentlig fastighetsförvaltning, så som fastighetschefer, projektchefer, förvaltare, projektledare och sakkunniga i byggprojekt.
Ta del av skriften på Offentliga fastigheters webbplats
Inom kort kommer vi även att publicera en inspelning från ett digitalt seminarium där utredaren berättar om innehållet i skriften.
Prenumerera gärna på uppdateringar från Offentliga fastigheters webbplats så får du information om nyheter.
Digital livscykelinformation
Under senare år har värdet av en klok informationshantering blivit allt tydligare. Det gäller inte minst inom fastighetsområdet och den byggda miljön. Med en god informationshantering kan stora nyttor uppnås och nya möjligheter tas tillvara.

Syftet med denna rapport är att förse kommuner och regioner med rekommendationer och stöd för kravställning och hantering av livscykelinformation för byggd miljö. Rekommendationerna baseras på Nationella Riktlinjer för byggd miljö och är tillämpbara under hela livscykeln och för både byggnader och anläggningar.

Nationella Riktlinjer förvaltas av BIM Alliance, en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering.

BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att implementera Nationella Riktlinjer för byggd miljö i kommuner och regioner.

Ta del av skriften och programmet för kommuner och regioner på Offentliga fastigheters webbplats Digital livscykelinformation.
Publicerade projektresultat under 2022
År 2022 börjar närma sig sitt slut varför vi vill tipsa om alla projektresultat som publicerats under året. Projekten har initierats och finansierats FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden), FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor (Fastighetsrådet) respektive samarbetet Offentliga fastigheter:
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!

Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
Ny omgång utbildning – diplomerad lokalstrateg
SKR-bolaget Adda AffärsConcept erbjuder en tredagars utbildning för lokalstrateger inom offentlig sektor. Utbildningen sker tillsammans med Norem och innehåller bland annat pass om lokalprocessen, hyresrätt och upphandling.

Utbildningen genomfördes för första gången i höstas och den omgången blev fullsatt. En ny utbildningsomgång startar nu i januari
Läs mer om utbildningen på Addas hemsida
 
Mer från SKR
 
 
Öppna jämförelser Miljöarbetet 2022 i regionerna
Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning och klimatpåverkan från medicinska gaser. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel har fortsatt ökat. Energianvändningen i lokalerna ökade något, men har minskat kraftigt över längre tid. Rapporten "Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna" innehåller sex nyckeltal, temadel om livsmedel samt klimatberäkningar. Därtill presenteras både framgångsfaktorer och exempel. Skillnaderna mellan regionerna är stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Publiceringen görs i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.
Webbnyhet/SKR
Ekonomirapporten presenteras 14 december
Den 14 december publicerar SKR nästa upplaga av Ekonomirapporten. Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar. SKR:s ordförande Peter Danielsson och chefsekonom Annika Wallenskog presenterar rapporten i korthet klockan 13.00 och klockan 14.00 anordnar SKR ett fördjupningsseminarium om den nya rapporten. Båda presentationerna kan följas via skr.se och kommer också gå att titta på i efterhand.
Presentation av Ekonomirapporten 14 december
Aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner
SKR har publicerat en ny utgåva av "På gång inom EU" för hösten 2022. Skriften innehåller information om EU:s senaste initiativ på energiområdet, arbetsrättsliga frågor och arbetet med en hälsounion. Du kan även läsa om förberedelserna inför Sveriges EU-ordförandeskap samt en rad andra frågor på unionens bord hösten 2022.
Energikrisen och kommunerna
Många insatser görs med anledning av energikrisen. SKR har samlat övergripande information om vad som görs i kommuner och regioner, vilket stöd som finns samt aktuella initiativ på EU-nivå och nationellt.
Läs mer på SKR webbsida Energikrisen och kommunerna
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
MSB: Handbok i kommunal krisberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram handbok för de som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera så som exempelvis vård och omsorg samt skola. Till handboken finns även inspelade webbinarier.
Läs mer och ta del av handboken och inspelningar på MSB:s webbplats
Hur kan kommunen spara el i vinter? – Se WWF:s webbinarium från den 9 november 2022
Nya effektivare lösningar för belysning, värme, ventilation och styrning presenterades i webbinarium av Energieffektiviseringsföretagen, Sveriges Energikontor och WWF den 9 november.
Länk till webbinariet (ca 60 minuter långt)
Inbjudan till två webbinarium om energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhet
Energimyndigheten bjuder i samverkan med länsstyrelsen in till två informationstillfällen om energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhet. Under webbinarierna ges förslag på möjliga energibesparingsåtgärder och framgångsfaktorer för ett strategiskt energiarbete och vi kommer också få ta del av vad andra myndigheter, regioner och kommuner har gjort. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar i en myndighet, region eller kommun och vill veta mer om vad er verksamhet kan göra för åtgärder.
Energimyndigheten: Nytt stöd för god kultur inom byggprojekt
Upphandlingsmyndigheten och Boverket har, tillsammans med aktörer i branschen, arbetat fram stöd och förslag på kontraktsvillkor som kan bidra till en god projektkultur. Målet är att minska fel, brister och skador inom byggverksamhet.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Inspelningar från Boverksdagarna 2022
Boverket har lagt upp valda föreläsningar från Boverksdagarna – Så bygger vi framtidens samhälle! som genomfördes under november så att de som inte hade möjlighet att delta ska kunna ta del av innehållet.
Ta del av Boverksdagarna på Boverkets webbplats
Inköpsrådet - Rättsfallsanalys, Polisen använde hyresundantaget fel
Ett rättsfall vid Kammarrätten i Stockholm tar upp frågan om hyresundantaget är tillämpligt när hyresavtalet upphandlas tillsammans med andra upphandlingspliktiga tjänster. Victor Pålsson Lundell och Björn Bergström vid Ramberg Advokater refererar avgörandet.
Ta del av referatet här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se