Hej mitt i julstöket!
 
Såhär den sista veckan innan julledighet vill jag gärna dela några tankar från 2022. Under året har SKR samlat in en mängd information från kommuner och regioner runt om i landet. Vi har en betydligt bättre lägesbild över hur välfärdsbrottsligheten tar sig uttryck i våra verksamheter och vi har också en tydligare bild av vad vi behöver göra och i många fall även hur vi ska göra det. Det finns såklart utmaningar till exempel kopplat till lagstiftning, men vi är ändå på rätt väg. 

Under 2023 har SKR för avsikt att fortsätta fördjupa lägesbilden ytterligare, men mycket tid kommer också ägnas åt att sprida kunskap, erfarenheter och exempel mellan olika verksamheter, kommuner och regioner och också att tydliggöra kommuner och regioners behov och perspektiv på området. 

SKR ser också ett behov av att ta ett fastare grepp kring arbetet mot otillåten påverkan eftersom anställda i kommuner och regioner är utsatta för hot och våld och bedömningen är att problematiken ökar. Vi ser också att den desinformationskampanj som socialtjänsten utsatts för under 2022 tagit ny fart nu mot slutet av året. SKR är mycket tydliga i den frågan och  Så här har SKR uttalat sig

Summa summarum har det varit ett innehållsrikt år där vi stakat ut en tydlig riktning och vi vill gärna tacka alla som bidragit från kommuner och regioner runt om i landet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
 
 
Digital konferens om välfärdsbrottslighet 
 
Datum: 9 februari 2023, kl. 09.30 - 16.30
Målgrupp: Chefer och handläggare som arbetar mot välfärdsbrottslighet, strategiskt eller operativt.

SKR och BRÅ arrangerar i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket en gemensam digital konferens på temat välfärdsbrottslighet. Dagen kommer att ge ökad förståelse för arbetet mot välfärdsbrottsligheten samt ökad kunskap om de verktyg som kommuner har till sitt förfogande.

Under dagen får vi höra Ekobrottsmyndigheten berätta hur man kan genomföra skriptanalyser av ekonomisk brottslighet i syfte att utforma ett förebyggande arbete och identifiera effektiva åtgärder. Försäkringskassan berättar hur de arbetar med underrättelser från andra myndigheter och kommuner och vad arbetet kan leda till. Skatteverket ger oss ökad förståelse för varför vi arbetar med folkbokföringsfrågor och varför folkbokföringsbrott är så allvarligt.

Vi kommer få lyssna på hur en kommun kan förebygga och följa upp avvikelser kopplat till välfärdsbrottslighet och lära oss vilka frågor man kan ställa och hur man ska tänka kring svaren man får. Därutöver kommer lokala exempel på arbete mot välfärdsbrottslighet i förskolor beskrivas och information om vilket stöd som finns att tillgå för kommuner tas upp. Dagen avslutas med en väl tilltagen frågestund där åhörarna har möjlighet att ställa sina frågor till alla föreläsare.

Se programmet i sin helhet och anmäl dig här
 
Strategi eller riktlinjer mot välfärdsbrottslighet och/eller otillåten påverkan?
 

Har ni en strategi eller riktlinjer för arbete mot välfärdsbrottslighet eller otillåten påverkan i er kommun? Jag skulle gärna vilja ta del av dem. Dessa dokument ger SKR en möjlighet att ytterligare fördjupa lägesbilden kring det arbete som pågår runt om i landet. 

Skicka gärna dokumenten till mig och ange vad det är för sorts dokument (riktlinjer, strategi, rutin osv) och vilken kommun den kommer ifrån i ärenderaden.

Stort tack på förhand!

christina.kiernan@skr.se 
 
 
Mer från SKR
 
 
Enkät om korruption från Statskontoret
Statskontoret har av Regeringskansliet fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner, kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar, samt i verksamhet som avser skötsel av en kommunal angelägenhet som har lämnats över till en privat utförare med stöd av kommunallagen.

Snart kommer Statskontoret ut med en enkät till kommuner och regioner för input till deras kartläggning. En jämförelse kommer att göras med den förra kartläggning som Statskontoret genomförde 2012 och av den anledningen är det värdefullt med en hög svarsfrekvens för att få en rättvisande bild av hur situationen ser ut idag.

Håll utkik efter enkäten!
 
SKRs arbete mot korruption

SKR bedriver sedan många år ett arbete mot korruption. Som ett led i korruptionsbekämpningsarbetet har ett antal överenskommelser med olika branschorganisationer slutits där umgängesformerna mellan kommuner och regionerna å sin sida och personal inom olika branscher som levererar varor och tjänster till kommuner och regioner å andra sidan regleras.

Överenskommelse gällande hälso- och sjukvården och läkemedels-industrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin när dess medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.
Överenskommelse hälso- och sjukvård

Överenskommelse gällande byggsektorn. Överenskommelsen har tagits fram för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Den ska ge praktisk hjälp att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Den reglerar hur berörda parter ska agera när de möts i olika sammanhang.
Överenskommelse byggsektorn

Överenskommelse gällande dem som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen ger praktiskt etisk vägledning och medverkar därmed till att personal ska kunna undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.
Överenskommelse vård, omsorg och personlig assistans
 
Workshop om hot, hat och våld som riktas mot förtroendevalda
17 januari kl. 9.00 - 12.00

Du är välkommen att delta i en workshop med både föreläsning och gemensam diskussion kring hat, påtryckningar och hot. Du får möjlighet att ställa frågor, diskutera och bidra med egna exempel samt ta del av andras erfarenheter. Alexander Tilly, legitimerad psykolog och expert inom området konflikter, hot och våld medverkar.

Anmäl dig till workshop om hot, hat och våld
 
Digital introduktion för förtroendevalda om hat och hot
SKR erbjuder en introduktion som ger dig kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Utbildningen vänder sig i första hand till tjänstepersoner som inte tidigare har arbetat med dessa frågor. Introduktionen är digital och ger dig tillgång till inspelade föreläsningar, webbinarium samt en guide till relevanta tjänster och verktyg. Det går att anmäla sig till denna utbildning under hösten 2022 och våren 2023.

Introduktion om hot och hat som riktas mot förtroendevalda
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Motverka folkbokföringsbrott - webbseminarium
18 januari kl. 10.00 - ca 11.15

Skatteverket bjuder in dig som arbetar i din kommun, alternativt, du som representant för din kommun, till information och vägledning om folkbokföringsbrott, underrättelseskyldighet för kommunen och vilka konsekvenser felaktig folkbokföring kan leda till.

Målgrupp
Du som är anställd i kommunen och som arbetar med utbetalningar från något välfärdssystem som till exempel ekonomiskt bistånd och vill lära dig mer för att motverka folkbokföringsbrott.

Syftet med informationen och vägledningen är att Skatteverket och Sveriges kommuner ska samverka till ett korrekt folkbokföringsregister och att folkbokföringen är en gemensam angelägenhet.

18 januari kl. 10.00 – ca 11.15 Så motverkar du folkbokföringsbrott
 
Webbinar om lagen om underrättelseskyldighet
Varför är det så viktigt att kommuner och myndigheter lämnar underrättelser till varandra? Se Försäkringskassans webbinar om underrättelseskyldigheten för mer information och ökad förståelse. 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/samarbeten-och-samarbetspartner/initiativet-mur
 
På gång
 
 

Lärande exempel
Det pågår ett arbete med att fram lärande exempel kring välfärdsbrottslighet. Ett exempel handlar om hur man arbetar strukturerat och effektivt med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och hur det arbetet också används för att höja kompetensen i syfte att också förebygga felaktiga utbetalningar. Ett annat exempel handlar om hur man kan arbeta mot bedrägerier i assistansbolag och förebygga.
 
Upphandling av Gransknings- och rådgivningstjänster 2022
Adda är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen.

Just nu pågår en förstudie inför en upphandling av gransknings- och rådgivningstjänster. Syftet med upphandlingen är att stödja med rådgivning och uppföljning inom avtalsefterlevnad, hållbara värdekedjor, miljö och djuromsorg och att motverka arbetslivskriminalitet. Upphandlingen ersätter befintliga ramavtal inom avtalsområdet Tjänster för avtalsuppföljning; Hållbara leveranskedjor och Ekonomi.

Genom att följa upp och analysera avtal får förtroendevalda och verksamhetsansvariga återkoppling kring mål- och resultatuppfyllelse, kvalitet på leveranser och utveckling av verksamheten. Upphandlingen bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling genom att säkerställa att ställda hållbarhetskrav efterlevs. Möjligheten att kunna avropa stöd i att granska personer i företag inför eventuella avtal ingår också.

Är ni intresserade av att kunna avropa från kommande ramavtal rörande Gransknings- och rådgivningstjänster kontakta omgående Charlotte Dagnäs charlotte.dagnas@adda.se
 
Avslutningsvis 
God Jul och Gott Nytt År!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00