Analysbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Analys
Samverkan för oss framåt!
 
Att en ny regering får ihop en första statsbudget är egentligen fantastiskt. Bara någon vecka efter att den tillträtt, ska varenda utgiftsområde vara genomgånget. Till skillnad från vallöftena, måste budgeten gå ihop, vara genomförbar och följa lagar och regler. Allt hinns inte med, och det syns tydligt på klimatområdet där hittills lagda förslag leder till kraftiga utsläppsökningar trots att regeringen och oppositionen (men inte partiet däremellan) är överens om att klimatmålen ska nås.

Denna breda enighet bör regeringen bygga vidare på. I budgetmotionerna från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns flera delar som inte slentrianmässigt bör avvisas. Våra fem favoriter är:
 • Bilar: C, Mp och V är överens om att bonusen till el- och gasbilar (men inte laddhybrider) bör finnas kvar, med ett pristak på 500–550 tkr. V vill också införa en premie för begagnade elbilar på 10 % av priset, och liksom Mp införa en skrotningspremie för gamla fossilbilar som byts mot mer hållbara transporter. Mp vill också införa en elbils-leasingcheck på 1500 kr/mån för låginkomsttagare, V ett stöd för konvertering till förnybara bränslen.
   
 • Drivmedelsbeskattning: Om regeringen tvunget vill sänka skatten på drivmedel, kan de som C föreslår göra det för bilberoende på landsbygden – billigare och med högre träffsäkerhet än att sänka för alla. De kan som Mp föreslår ge jord- och skogsbruket ett avdrag istället för nedsatt dieselskatt, och införa ett stöd för nationell biodrivmedelsproduktion som C föreslår.
   
 • Järnväg: Bortom diskussionen om nya stambanor, föreslår V kraftigt ökat underhåll av befintlig järnväg och satsar liksom Mp på Norrbotniabanan, Nya ostkustbanan med dubbelspår Gävle-Härnösand, fyrspår Uppsala-Stockholm och Alingsås-Göteborg samt dubbelspår Helsingborg-Hässleholm. Därtill satsningar på bl.a. Inlandsbanan och ny järnväg till Oslo längre fram.
   
 • Reseavdrag: Om regeringen tvunget vill behålla det gamla, ensidigt bilgynnande systemet, bör de överväga C:s modell där milersättningen i bil enbart höjs för boende på landsbygd, och där det färdslagsneutrala systemet införs om något år.
   
 • Vägskatt: V vill införa en differentierad vägskatt, låg eller noll på landsbygd där alternativ till bil saknas, hög i storstäder med kollektivtrafik. Lastbilar ska få ett avståndsbaserat system med differentiering utifrån klimatpåverkan.
Oppositionspartiernas förslag kan dock inte täcka upp för de stora utsläppsökningar som inte minst en kraftigt sänkt reduktionsplikt skulle innebära. Regeringen behöver tänka om i dessa delar, och komplettera med ytterligare förslag. Förslag med konkret klimateffekt återfinns i 2030-sekretariatets rapport Gör inte om, gör rätt, som reviderats för att vara till dagsaktuell hjälp för våra politiker i deras strävan att, förstås, uppfylla 2030-målet.


Mattias Goldmann
Medgrundare, 2030-sekretariatet
I fokus
Sista chansen! eComExpo Summit 2 dec
 
Som företrädare för transport- och energibranschen är du varmt välkommen att delta vid eComExpoSummit i Göteborg 2 december. För första gången möts de två sektorerna för att tillsammans möta klimatomställningens stora utmaningar. Tillsammans ska de leverera konkreta förslag till berörda politiker. Ett fåtal biljetter finns fortfarande tillgänliga. Läs mer här!
Utvalda nyheter
2030 i fält: flyg på gammal matolja
 
2030 har besökt Nestes raffinaderi i Singapore som första kvartalet nästa år ska börja tillverka flygbränsle av använd matolja (UCO) i upp till en miljon ton om året, samt insamlingen av oljan och oljepalmsplantage i Malaysia. Läs reserapport och slutsatser här!
Bästa kommun/fastighetsägare för elfordon
 
Sju finalister i topp om att ta hem Laddguldet 2022. Med priset koras Sveriges bästa kommun och fastighetsägare för deras insatser med att främja laddbara fordon. De sju finalisterna är kommunerna Umeå, StockholmLidköping, och fastighetsägarna Vasakronan, Castellum, Falkenklev Logistik, SBB.

Falkenklev har på kort tid skapat Sveriges största laddpark för tung trafik, Lidköping storsatsar på publik laddinfrastruktur och 100 % elektrifiering av stadstrafiken, Stockholms Elektrifieringspakten skapar samordning mellan aktörer från bl.a. fastighet, transport, drivmedel, forskning, mjukvara, hårdvara och elförsörjning i samarbete med elnätets ägare Ellevio. SBB satsar på 40000 laddpunkter kopplat till hyresfastigheter. Laddguldet delas ut 2 december på eCarExpo, Svenska Mässan i Göteborg, med prisutdelare Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
2030: Otillräckligt, Trafikanalys!
 
Trafikanalys ”Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning” räcker inte för att säkerställa 2030-målet, det går inte att förstå hur åtgärderna som föreslås är utvalda eller prioriterade eller varför andra remissbehandlade förslag inte är med trots att de föreslås av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skriver 2030 i sitt remissvar, som också konstaterar att förslagen varken är kostnads- eller klimatberäknade, och efterlyser mer kraftfulla, bättre motiverade, kostnadsberäknade styrmedel med kvantifierad klimatnytta.
2030: Feltänkt, Tillväxtanalys!
 
Tillväxtanalys skulle ta fram förslag till hur näringslivets klimatomställning kan bidra till de svenska klimatmålen. De föreslår istället att klimatmålen justeras, vilket Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 2030-sekretariatets reagerar kraftigt mot. Ökad osäkerhet är det sista näringslivet behöver. Därutöver föreslår de en lång rad snävt avgränsade småstöd, tvärtemot 2030:s inriktning på generella styrmedel. Läs 2030-sekretariatets remissvar här.
Oppositionens budgetar ur 2030-perspektiv
 
Regeringens budgetproposition har mött kritik för bland annat hanteringen av reseavdraget och sänkt skatt på bensin och diesel. Men hur ser oppositionspartiernas budgetförslag ut, och vilken effekt har de på 2030-målet? Här är 2030:s sammanfattning och analys av partiernas skuggbudgetar.
 
Hur samverkar cykel- och kollektivtrafik?
 
I två år ska Västtrafik testa nya åtgärder för att smidigare kombinera cykel och kollektivtrafik, med fokus på att ersätta bilresor för de som bor en bit utanför staden. 85 % av invånarna bor max 10 minuter med cykel från det prioriterade kollektivtrafiknätet. Projektet ska kombinera cykelns flexibilitet med kollektivtrafikens kapacitet. 2030-sekretariatet betonar just denna multimodala flexibilitet som en viktig del i att nå 2030-målet.
2030-larm: Klimatbonusen tar slut
 
När regeringen över en natt avskaffade bonusen för el- och gasbilar och laddhybrider, trots protester från bl.a. 2030-sekretariatet, Mobility Sweden och Volvo Cars, blev det rusning att hinna teckna kontrakt. 2030 delar Ynnor AB:s bedömning att det saknas drygt 4 mdr kr i budgeten för att alla ska få ersättning, och uppmanar regeringen att skyndsamt ge Transportstyrelsen ett extra anslag så att konsumentens oro kan stillas, samt att förlänga anslaget med de skärpningar som bl.a. V, C och Mp föreslagit.
Dyrare diesel med mer fossilt
 
Bristen på fossil diesel gör att priset troligen ökar kommande år, visar DN:s sammanställning där bl.a. 2030-sekretariatet medverkar. Om reduktionsplikten 2024 sänks kraftigt, måste Sverige importera ytterligare cirka 1,5 miljoner ton fossil diesel för att ersätta det förnybara, med en risk för stigande priser. 2030 uppmanar regeringen att finna andra sätt att gynna hårt utsatta, transportberoende branscher och att skyndsamt tillsätta en utredning med brett anslag i frågan. 2030 erfar att Energimyndigheten föreslår att Sverige till år 2025 avskaffar reduktionsplikten för flyget och ansluter sig till EU:s nivå, vilket vi bedömer vore negativt för möjligheterna att agera föregångsland och skulle försämra för de aktörer som planerar tillverka hållbart flygbränsle i Sverige.
Kommuner: Laddinfrastrukturen strular
 
3 av 4 kommuner upplever problem med utbyggnad av laddinfrastruktur, visar Riksförbundet M Sverige. Otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist är vanliga problem, särskilt för samfälligheter och föreningar. Flera kommuner efterlyser ett tydligare uppdrag kring laddinfrastruktur, vilket 2030-sekretariatet föreslår att Elektrifieringskommissionen utvecklar.
Sveriges största fossilfria byggarbetsplats
 
Omvandlingen av det över 100 år gamla Slakthusområdet i Stockholm är en fossilfri byggarbetsplats, med krav på fossilfria transporter inklusive till och från byggarbetsplatsen. Även större grävmaskiner ingår, vilket gör arbetsplatsen tystare, attraktivare och klimatsmart – utsläppen minskar med över 2000 ton CO2 jämfört med traditionell, dieseldriven entreprenad. 2030-sekretariatet vill att detta blir det nya normala, och att fossilfrihet skrivs in i kontrakten på samma sätt som redan sker i Oslo.
Cykelsatsningar i Europas storstäder
 
Sen i somras är lånecyklar gratis för boende i Lissabon för alla under 23 och över 65 år, vilket nu ska utvidgas till alla som är skrivna i staden. Det är både ett sätt att minska klimatpåverkan och förbättra luftkvaliteten, och att bistå människor med låga inkomster. Bryssel ger medborgare €900 om de säljer bilen och köper en cykel, ett kollektivtrafikkort eller går med i en bilpool. I Wien ingår lånecyklar i kollektivtrafiken, med en kostnad på €0,3 per halvtimma. 75 000 har registrerat sig för systemet som täcker hela staden.
EU: Euro 7-regler med klimatdimension
 
EU-kommissionen föreslår nya Euro 7-regler med gemensamma utsläppskrav för bilar, lastbilar och bussar, från 1/7 2025 resp 2027, samma krav oavsett drivmedel. Förutom hälsopåverkande utsläpp regleras växthusgaserna metan, kväveoxid och formaldehyd. De ska gälla större delen av fordonets livslängd, och förutom avgaser också omfatta utsläpp från däck och bromsar, samt livslängden för elbilars batterier: 80 % kapacitet efter 5 år/10 000 mil och 70% efter 8 år/16 000 mil.

Euro7+ införs för fordon som är minst 20 % bättre än utsläppskraven och 7G för laddhybrider som med geofencing kan stänga av förbränningsmotorn inom vissa områden. T&E är kritiska mot att flera kategorier införs, medan 2030 är positiva till att laddhybridens potential att ge avgasfria innerstäder kan förverkligas och att oron kring elbilsbatteriers livslängd kan stillas. Euro 7 kompletterar kraven på utsläppsfria bilar 2035, där 2030 vill säkerställa en roll för e-bränslen och hållbara biobränslen. Se också denna jämförelse mellan fordonsutsläpp av CO2 från Concawe.
Frankrike: solel på alla p-platser
 
Franska senaten har röstat igenom att alla befintliga och nya parkeringar för mer än 80 bilar ska täckas med solceller. Parkeringar för 80–400 bilar har fem år på sig, de större bara tre år men behöver bara täcka hälften av parkeringsytan. Detta ska ge 11 GW el, motsvarande en större fransk reaktor. Den som inte uppfyller detta får böta €50 per p-plats och månad. Solkraftsparker längs motorvägar och järnvägar utreds också, SNCF vill installera 190 000 m2 solceller till 2025, 1,1 miljoner m2 till 2030.
Eldrift vinner mark i Europa
 
Under årets tredje kvartal var 11,9 % av alla nya bilar i EU helt eldrivna, upp från 9,8 % i fjol. Andelen ökade i alla EU-länder utom Danmark och Italien. Laddhybrider minskar något, till 8,5 %, visar ACEA.
Mikromobilitet för minskad trängsel
 
Om mikromobilitet som elsparkcyklar förbjuds, visar datakörningar att resetiden ökar 9–11 %. I större städer på grund av ökad trafik, och hela 37 % vid större event. Det visar en forskningssammanställning publicerad i Nature. De som tidigare åkt elsparkcykel övergår till olika former av bilbaserat resande, i linje med andra tidigare studier som visar att upp till 18 % av korta bilresor ersätts medan tunnelbana avlastas med 4 %.