Nu tar nyhetsbrevet om konkurrens och valfrihet uppehåll men är åter vecka 4. Redaktionen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Nyheter från SKR
 
 
Kapacitetsökning krävs för att minska vårdköerna
Fler patienter får vänta länge på vård. Vårdköerna fortsätter växa, men en förhållandevis liten kapacitetsökning skulle räcka för att börja vända utvecklingen, visar en ny rapport från SKR.
Hög omsättning bland de som väntar
 
Ny lag löser inte äldreomsorgens behov
Äldreomsorgen behöver stärkas inom flera områden. Att införa en ny äldreomsorgslag riskerar dock att försvåra arbetet och nationella krav på bemanning löser inte bristen på arbetskraft.
Viktigt med kontinuitet och god tillgång till läkare
 
Ny lag för att reglera privata sjukförsäkringar behövs inte
SKR anser att kunskapen måste stärkas om privata sjukvårdsförsäkringar och att uppgiftsskyldighet om finansieringsform ska införas. I övrigt utgör förslagen en oproportionerligt stor inskränkning i rätten till näringsfrihet för de privata vårdgivarna, en begränsning av det kommunala självstyret, en begränsning av patienternas tillgång till privata vårdgivare och en försvagning av patientens ställning.
I remissyttrandet avvisas flertalet av utredningens förslag (Ds 2022:15)
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Nytt från omvärlden
 
 
Äldreboendets ägarform kan påverka hur personalen mår
Pris eller kvalitet? Svenska kommuner upphandlar äldrevård på väldigt olika vis. Och de som jobbar på icke vinstdrivande äldreboenden tenderar att känna sig tryggare på jobbet jämfört med andra. Det framgår av forskning från Högskolan i Gävle.
Omsorgen är inte jämlik - Forskning.se
 
 
 
Ny möjlighet att reservera upphandlingar för idéburna organisationer från årsskiftet
Från och med den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling för idéburna organisationer. Det gäller vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU. Vid samma tidpunkt införs även en motsvarande möjlighet i lagen om valfrihetssystem LOV.
Syftar till att främja ökat idéburet deltagande i välfärden - Upphandlingsmyndigheten
 
 
 
 
 
 
Oproportionerligt att inte tillåta att vårdgivare i vissa fall får leverera tjänster till andra köpare än regioner
Konkurrensverket anser att det vore oproportionerligt att inte tillåta att vårdgivare vänder sig till andra köpare när en region köper avgränsade tjänster, utan avtalade volymer eller något åtagande att upprätthålla beredskap att leverera. Konkurrensverket avstyrker därför ett förslag att generellt förbjuda regioner att överlämna uppgifter till privata vårdgivare som tar emot finansiering från privata sjukvårdsförsäkringar.
Förslaget skulle försämra regionernas möjligheter att utnyttja den kompetens och kapacitet som finns i privata företag - Konkurrensverket
 
 
Aktuell debatt
 
 
”Vilken upphandlingsnivå gäller?”
Vad tänker du när du hör ordet kategoristyrning? Att det är en förutsättning för att kommunen ska åstadkomma den bästa affären för medborgarna och bidra till att skattemedlen används smartare?
Såklart, skriver Nathalie Marnell, Svenskt Näringsliv - Upphandling 24
 
"Ökad detaljreglering är fel väg för äldreomsorgen"
Den tidigare regeringens svar på Coronakommissionens första delbetänkande blev en särskild utredning om vården och omsorgen av äldre. Utredningen fick ett relativt snävt mandat; att ta fram ett förslag om en ny äldreomsorglag samt att föreslå hur den medicinska kompetensen i vården av äldre kan stärkas.
Vårdföretagarna har i dagarna lämnat in ett remissvar - Vårdföretagarna
 
"Både kommunala och fristående skolor går på knäna"
Friskolornas Riksförbund ser indikationer på många håll bland sina medlemmar – friskolorna – att deras kostnadsläge riskerar att slå mot verksamheten. Enkätsvar ger vid handen att friskolor räknar med kostnadsökningar på i snitt 5 procent, men vissa räknar med så mycket som 18 procent. Lokalhyran väntas stiga med uppåt 10 procent och elen i vissa fall med ett par, tre hundra procent.
Detta drabbar särskilt de många små medlemmarna, vilket är lejonparten av landets friskolor - Friskolornas Riksförbund
 
"Att förstatliga den svenska sjukvården kan ta många år"
Regeringen och Sverigedemokraterna vill utreda om det går att förstatliga vården. Men en sådan förändring kan ta många år. Och att politiker vill omdana vården åt något håll är inget nytt. Det finns flera exempel bara från de senaste årtiondena. Det är som en historiskt svängande pendel, säger en forskare.
Önskan om ordning och reda - Forskning.se
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se