Fler unga och fler män jobbar i välfärden
 
Allt fler unga, män och utrikes födda arbetar i välfärdens yrken. Att det finns en ökad potential att rekrytera bredare är en viktig del i att möta välfärdens kompetensutmaning.
Ny undersökning: Unga och välfärdsjobben
 
Bättre förutsättningar krävs för att stödja våldsutsatta
 
Det är bra att skyddat boende regleras och att rättigheterna för våldsutsatta barn och vuxna stärks. Men förslaget till finansiering duger inte. Det skriver SKR i ett remissyttrande.
– Det är bra att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn stärks, men kommunerna måste få realistiska förutsättningar att genomföra det, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen socialpolitik och individomsorg på SKR.
Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
 
Ny lag löser inte äldreomsorgens behov
 
Äldreomsorgen behöver stärkas inom flera områden. Att införa en ny äldreomsorgslag riskerar dock att försvåra arbetet och nationella krav på bemanning löser inte bristen på arbetskraft.
– Vi behöver stärka äldres vård och omsorg. Det krävs omfattande insatser som ställer krav på förändrade arbetssätt. Men nya lagar och mer statlig detaljstyrning är inte lösningen, det riskerar snarare att låsa in gamla arbetssätt, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.
Svårt tillmötesgå krav på ökad bemanning
 
Mer från SKR
 
 
Ny God revisionssed i kommunal verksamhet
God revisionssed i kommunal verksamhet har uppdaterats. Bland annat ska granskningen i de kommunala aktiebolagen tydligare samordnas med revisionen av nämnder och styrelsen.
SKR presenterar ny God revisionssed i kommunal verksamhet
 
Skolan är en viktig arena för demokratiutveckling
SKR stödjer förslaget att Skolverket får i uppdrag att ta fram allmänna råd och inspirationsmaterial för att uppfylla demokratiuppdraget i skolan.
SKR:s yttrande till betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag
 
Mer tid krävs för nationell läkemedelslista
Regeringen föreslår att kravet på anslutning till nationella läkemedelslistan senareläggs. SKR ser positivt på förslaget, men det nya datumet räcker bara till en del av anslutningen.
 
Bra med konkreta förslag runt eget boende att ta ställning till
Den pågående statliga utredningen om asylmottagandet lämnade tidigare i veckan förslag på åtgärder för att fler asylsökande ska bo på asylboende under asyltiden.
En ny ordning för asylsökandes boende
 
Välkommen lagändring främjar bredbandsutbyggnad
Riksdagen har klubbat igenom en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. SKR välkomnar undantaget.
Bra med undantag från lokaliseringsprincipen
 
Uppdaterad rekommendation om assisterad befruktning
SKR har reviderat sin rekommendation om assisterad befruktning. Den är nu anpassad till de lagändringar som möjliggör behandling utan genetisk koppling till någon av föräldrarna.
Rekommendation om assisterad befruktning
 
Stoppa mäns våld mot kvinnor
Den 25 november är det internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Kommuner och regioner har ett viktigt ansvar att förebygga våld och stödja dem som utsätts. SKR har samlat stöd för vården, skolan och socialtjänsten. Här finns även stöd för chefer att uppmärksamma medarbetare som utsätts för våld i nära relation.
Kvinnofrid, stöd för kommuner och regioner
 
Seminarium om ny socialtjänstlag
Den 7 december bjuder Vision, SKR, Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialchefer och Bris in till seminarium om en reformerad socialtjänst. Bland annat medverkar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och vice ordförande i socialutskottet Fredrik Lundh Sammeli.
Tillsammans för en ny socialtjänstlag
 
Nya avsnitt från podcasten Demokratiresan
SKR:s podcast Demokratiresan har publicerat fyra nya avsnitt med anledning av MR-dagarna och SKR:s seminarier om olika aspekter inom mänskliga rättigheter. De nya avsnitten tar upp kvinnofridsfrågor, barnrätt, korruption och EU. Det finns också ett färskt poddavsnitt om Ukraina och hur kommunerna där påverkas av kriget. 
Demokratiresan - SKR:s podcast om demokrati
 
Bloggar från SKR
 
 
Ge vården långsiktiga finansieringsförutsättningar
Regeringens budget ger möjlighet att fortsätta den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården, även om de kommande åren kommer att präglas av det tuffa ekonomiska läget. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Digital delaktighet viktigt för alla
En bättre digital delaktighet för alla är viktigt för både de äldre och för personal i äldreomsorgen. Det finns mycket som kommuner kan göra för att minska det digitala utanförskapet. Det skriver Eva Sahlén, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Vi behöver en modernare läkemedelslagstiftning
När EU:s läkemedelslagstiftning nu ses över behöver vi förstå konsekvenserna för den svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftningen måste bidra till mer långsiktighet och bättre folkhälsa. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Under 2021 påbörjade 25 000 personer en utbildning via äldreomsorgslyftet.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Energimyndigheten fortsätter uppmana till att spara på elen
Elförsörjningen i Sverige är stabil men det finns risker för problem under vintern. Det visar Energimyndighetens senaste rapport över Sveriges energiläge. Myndigheten understryker att det är viktigt att samhällsviktiga aktörer kontinuitetssäkrar sin verksamhet.
Lägesbeskrivning från Energimyndigheten
 
Orosanmälningar för barn och unga ökar
Socialstyrelsen publicerar statistik som visar att det förra året gjordes cirka 422 000 socialtjänstanmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Jämfört med 2018 är det en ökning med 27 procent.
Anmälningar om barn som far illa
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 29 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00