Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hållbarhet
 
 
Öppna jämförelser Miljöarbetet 2022 i regionerna
Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning och klimatpåverkan från medicinska gaser. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel har fortsatt ökat. Energianvändningen i lokalerna ökade något, men har minskat kraftigt över längre tid. Rapporten "Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna" innehåller sex nyckeltal, temadel om livsmedel samt klimatberäkningar. Därtill presenteras både framgångsfaktorer och exempel. Skillnaderna mellan regionerna är stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Publiceringen görs i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.
Webbnyhet/SKR
 
Agenda 2030 i de kommunala fastighetsorganisationerna
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har publicerat rapporten "Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna". Rapporten tar upp fastighetsorganisationernas roll och möjligheter, framgångsfaktorer och stöd i det fortsatta arbetet. Det inkluderar prioriterade globala mål och omställning inom områdena energi och klimat, återbruk och hållbar resursanvändning samt social hållbarhet. Lärande exempel presenteras från Vansbro kommun med gröna hyresavtal, Juneretur med återbruk och sysselsättning samt jämlika omklädningsrum i skolorna i Göteborgs stad.
 
Ansök om att vara med i Glokala Sverige 2023
Vill ni utveckla ert arbete med Agenda 2030 och Globala målen och höja kapaciteten för ert hållbarhetsarbete? Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner välkomnar nu fler deltagare! Ta chansen att få kunskap och inspiration till ert hållbarhetsarbete och kom med i ett nätverk där över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner redan deltar!
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att höja kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan SKR, Svenska FN-förbundet och Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) med ekonomiskt stöd av Sida. Att delta i Glokala Sverige är kostnadsfritt.
Ansök senast den 12 december 2022 via webbformuläret.
Deltagande kommuner och regioner
 
Formas utlysning om klimat, vatten och biologisk mångfald
Formas planerar en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv. Utlysningen är öppen för forskare från samtliga discipliner. Formas avser att finansiera större forskningsprojekt på temat i två etapper på fyra år. Denna utlysning avser etapp 1, med 120 miljoner kronor reserverade. Utlysningen genomförs gemensamt av det nationella forskningsprogrammet om klimat och det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Utlysningen öppnar: december 2022-januari 2023, Utlysningen stänger: mars-april 2023, Beslut: Hösten 2023
 
EU
 
 
Aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner
SKR har publicerat en ny utgåva av "På gång inom EU" för hösten 2022. Skriften innehåller information om EU:s senaste initiativ på energiområdet, arbetsrättsliga frågor och arbetet med en hälsounion. Du kan även läsa om förberedelserna inför Sveriges EU-ordförandeskap samt en rad andra frågor på unionens bord hösten 2022.
 
Energi och klimat
 
 
Energikrisen och kommunerna
Många insatser görs med anledning av energikrisen. SKR har samlat övergripande information om vad som görs i kommuner och regioner, vilket stöd som finns samt aktuella initiativ på EU-nivå och nationellt.
Läs mer på SKR webbsida Energikrisen och kommunerna
 
Hur kan kommunen spara el i vinter? – Se WWF:s webbinarium från den 9 november 2022
Nya effektivare lösningar för belysning, värme, ventilation och styrning presenterades i webbinarium av Energieffektiviseringsföretagen, Sveriges Energikontor och WWF den 9 november.
Länk till webbinariet (ca 60 minuter långt)
 
Energieffektivisering inom offentlig sektor
Länsstyrelserna erbjuder stöd till kommuner och regioner i arbetet med att minska energi­användningen, exempelvis genom kunskap om åtgärder i samverkan med Energimyndigheten. Ett seminarium planeras den 15 eller 16 december. Se även Energikontorens seminarium den 11 januari bland konferenser och seminarier.
Mer information hos Energimyndigheten
 
Remisser om lokal och regional klimatomställning, transporter och näringsliv
Tre underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan är på remiss till 15 december: En ökad lokal och regional omställning från Länsstyrelsen i Uppsala län, Näringslivets klimatomställning från Tillväxtanalys och Transportsektorns klimatomställning från Trafikanalys. SKR kommer att besvara remisserna.
 
Livsmedel
 
 
Beredskapshandbok för offentliga måltider
Livsmedelsverket publicerar hösten 2022 en handbok som ska underlätta kommuner och regioners framtagande av beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg. Projektets mål är att öka beredskapen i måltidsorganisationerna samt att fler kommuner och regioner har en beredskapsplan för måltidsverksamheten. Beredskapshandboken för offentliga måltider vänder sig primärt till chefer för måltidsorganisationen och ger vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner för hela måltidsverksamheten samt med kontinuitetsplaner och andra dokument som behövs i varje kök.
 
Luft
 
 
Förslag till nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
EU-kommissionen presenterade den 26 oktober sitt förslag till ett nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Luftföroreningar fortsätter att vara den främsta dödsorsaken till för tidig död i Europa. Förlaget är en sammanslagning av det tidigare luftkvalitetsdirektivet och takdirektivet. Vidare föreslås ändringar i direktiv som begränsar utsläpp från viktiga källor till luftföroreningar så som vägtransportfordon, uppvärmningsanläggningar för bostäder och industrianläggningar. Syftet med sammanslagning av direktiven är att närmare anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till WHO:s rekommendationer, ytterligare förbättra den rättsliga ramen samt bättre stödja den lokala myndigheter när det gäller att uppnå renare luft genom att stärka övervakningen, modelleringen och planerna för luftkvalitet. SKR välkomnar uppdateringen. SKR granskar förslaget och har dialog med bl a Naturvårdsverket och CEMR. Det går att ge synpunkter till kommissionen fram till den 21 januari 2023.
 
Information om vedeldning och luftkvalitet
Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar, bland annat små partiklar, sot och bens(a)pyren, som är skadliga för människors hälsa. I år spås en ökning av vedeldning till följd av ökade energipriser och nyheter om att ved, pellets och kaminer blir dyrare eller säljer slut. Mer eldning kan följaktligen ge en ökad påverkan på luftkvaliteten under kommande vinter. Naturvårdsverket har tagit fram information om ansvarsfördelning mellan olika myndigheter för att undvika olägenhet för människor hälsa.
Läs mer på naturvardsverket.se
 
Vatten och avlopp
 
 
Förslag på reviderat avloppsdirektiv
EU-kommissionen presenterade den 26 oktober sitt förslag till reviderat avloppsdirektiv. Ändringarna är långtgående och kommer att påverka den kommunala självstyrelsen. Enligt förslaget ska direktivet tillämpas på alla platser där det bor fler än 10 invånare per hektar, vilket i Sverige innebär minst 3-6 hushåll per hektar markyta. Förslaget till nytt avloppsdirektiv är tekniskt komplicerat. Förslaget granskas för närvarande av SKR och branschorganisationer.
EU:s avloppsdirektiv – en av SKR:s prioriterade EU-frågor
 
Konferenser och seminarier
 
 
Utbildning för beslutsfattare inom livsmedelskontrollen
Livsmedelsverket har tagit fram en webbutbildning för beslutsfattare inom livsmedelskontrollen. Kursen är gratis och riktar sig till nämndpolitiker och chefer för kontrollen. Kursen beskriver grunderna i livsmedelskontrollen och det är framförallt beslutsfattarens viktiga roll i planeringen, uppföljningen och utvecklingen av livsmedelskontrollen som lyfts fram. Det finns även ett avsnitt om krisberedskap.
Ta del av webbutbildningen på livsmedelsverket.se
 
Mötesplats Agenda 2030 den 22 november
Tisdag 22 november hålls Glokala Sveriges konferens "Mötesplats Agenda 2030", i år i samverkan med Agenda 2030 i Väst. Konferensen blir digital, med goda exempel från kommuner och regioner, aktuell forskning, intressanta talare, panelsamtal, uppföljning och samverkan om Agenda 2030 samt tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Onsdag 23 november fortsätter mötet på plats hos Agenda 2030 i Väst i Göteborg för de som vill.

Alla deltagare i Glokala Sverige är varmt välkomna till årets konferens! Flera deltagare, såväl politiker som tjänstepersoner, kan delta från varje kommun och region. Anmälan senast den 15 november
Mer information och anmälan
 
Skånes Energiting den 23 november
Energitinget hålls 23 nov kl. 09:00-14:30 på Clarion Hotel Sea U i Helsingborg. Årets tema är ”Yes or no in my backyard – att bo nära energiproduktion”.
Mer information och anmälan
 
Klimatkrav till rimlig kostnad ROT den 5 december
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest samt en rad fastighetsägare, byggentreprenörer och miljökonsulter tagit fram en vägledning för hur man kan ställa upphandlingskrav kopplat till klimatpåverkan från byggnation. Nu lanseras en uppdaterad vägledning där renoverings- och ombyggnationsprojekt inkluderas jämte nybyggnation. Den 5 december har projektet ett öppet och kostnadsfritt slutsemniarium kl. 13.00-15.30.
Mer information och anmälan
 
Minska energianvändningen med Energikontoren den 11 januari 2023
Energikontoren Sverige erbjuder ett kostnadsfritt digitalt seminarium med praktiska metoder för minskad energianvändning i kommuner och regioner. Utgångspunkten är Energitrapppan, där stegen konkretiseras genom exempel från olika delar av landet. Tid för seminariet är kl. 09.00-10.30.
Mer information kommer på energikontorensverige.se
 
Rollen som förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8 mars 2023
SKR erbjuder den 8 mars 2023 ett digitalt halvdagsseminarium där vi fokuserar på tillsynsområdet och din roll som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Vi kommer berätta om hur nämnden arbetar med lagstiftning och kommunens roll. Vi kommer även gå in på nämndens och kommunens arbete med Agenda 2030, hållbarhet, miljömålen och klimatpåverkan. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis, planering, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder den 28-29 mars 2023
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget i Bonnierhuset i Stockholm. Temat är ”stora samhällsutmaningar i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Teman som kommer behandlas är bland annat:
  • Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap
  • Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt
  • Hållbar omställning ur ett klimat och energiperspektiv
  • Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr
  • Ekonomi i förändring
  • Hållbara transporter och logistik
  • Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.
Mer information kommer inom kort.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se