SKR bjuder in till demokratikonferens
SKR välkomnar kommuners och regioners fullmäktige- och styrelsepresidier till konferensen Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara på Odenplan 7A i Stockholm den 2 december kl. 10.00-15.00.

Konferensen är en del i den överenskommelse som SKR och regeringen har under 2020-2022 med målsättning att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Medverkar gör bland annat SKR:s politiska ledning, forskare och företrädare från kommuner och regioner.

Utdrag ur programmet:
 • Inledningstal av SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson och kulturminister Parisa Liljestrand.
 • Demokratins utmaningar och möjligheter - ett panelsamtal mellan forskarna Elena Namli, Katarina Gidlund och Elin Wihlborg
 • Är medborgarna nöjda med demokratin? - Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare vid valforskningsprogrammet, presenterar resultat från de senaste SOM- och Valundersökningarna om medborgarnas förtroende för demokratins aktörer och processer.
 • Hur länge lever demokratin? - Jan Scherman, debattör och tv-producent, tar oss med på en resa som skildrar demokratins tillstånd i Sverige och världen.
 • Hur ser förutsättningarna ut för kommuner och regioner utifrån aktuella statliga utredningar och det ekonomiska läget med utgångspunkt för en stark demokrati? - Sara Cantoni, chefsjurist SKR, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
 • Exempel från Järfälla, Lund, Tierp inom deltagande, delaktighet och mänskliga rättigheter
ANMÄLAN
 
God revisionssed uppdaterad
Den 17 november lanseras en uppdaterad version av God revisionssed i kommunal verksamhet. God revisionssed bidrar till en kommunal revision som kan skapa nytta och bidra till kvalitetsutveckling i våra kommunala och regionala verksamheter. Den är vägledande för förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer som arbetar på deras uppdrag.

Det är Revisionsdelegationen inom SKR som fastställer den goda seden. Delegationen består av 11 ledamöter från hela landet som alla är revisorer i sina hemorganisationer.

Det som påverkat utformningen av God revisionssed 2022 är bland annat det utvecklingsarbete som gjorts de senaste åren:
 • Standard för kommunal räkenskapsrevision (gäller för de sakkunniga men tydliggör roller och ansvar i granskning av räkenskaperna)
 • Mer fokus på hur granskningen av de kommunala aktiebolagen kan samordnas med granskningen av nämnder och styrelsen.
 • Tydligare fokus på vikten av att revisionen kommunicerar med den övriga organisationen, både genom dialoger och genom bland annat webbsida.
Läs mer
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Under hösten kommer därför samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter att få skriften ”Folkvald" samtidigt som en utbildningsdag erbjuds för fullmäktige.

Utbildningen "Stärk fullmäktige" är en processutbildning under en heldag som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Dagen består av delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
 • Uppdraget som förtroendevald
 • Kommuners och regioners uppdrag
 • Fullmäktiges uppdrag
 • Samspel i politikens olika funktioner
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
Mer information och anmälan
 
Förtroendevaldas trygg- och säkerhet 
Nedan följer två utbildningar som riktar sig till personer som arbetar med förtroendevaldas trygg- och säkerhet i deras demokratiska uppdrag.

Workshop om hot, hat och våld som riktas mot förtroendevalda
Välkommen till en workshop där vi varvar föredrag med gemensam diskussion kring hat, påtryckningar och hot. Du får möjlighet att ställa frågor, diskutera och bidra med egna exempel samt ta del av andras erfarenheter.

Alexander Tilly, legitimerad psykolog och expert inom området konflikter, hot och våld medverkar.
Anmälan
Introduktion angående hot och hat som riktas mot förtroendevalda
SKR erbjuder en digital introduktion som ger kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Introduktionen är digital och ger dig tillgång till ett par nyinspelade föreläsningar, samt två aktuella webbinarium. Därutöver länkas du till kostnadsfria relevanta verktyg, skrifter med mera på SKR:s webbplats.
Anmälan
 
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
Demokratidagen arrangeras 19 april 2023
Program och anmälningslänk kommer längre fram.
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se