Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del inbjudan till digitalt seminarium avseende klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt, Adda inköpscentrals upphandlingsplan för 2023 samt axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Resultatseminarium: Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt
Sista chansen att anmäla dig till digitalt seminarium där du kan ta del av projektresultatet från samarbetet Offentliga fastigheters projekt Klimatpåverkan ombyggnadsprojekt. Seminariet genomförs den 18 november klockan 10:00 – 10:30 och sista anmälningsdag är den 15 november.

Under seminariet kan du ta del av vilken klimatpåverkan renoverings- och ombyggnadsprojekt har idag samt vad som påverkar denna. Du kommer även få information och exempel på upphandlingskrav som kan ställas samt hur de kan följas upp.
Läs mer och anmäl dig på SKR:s webbplats
 
Inspiration från medlem
 
 
Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan
Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Energieffektiviseringen sparar 350 miljoner kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu närmare 94 procent.
Ta reda på mer här
 
Mer från SKR
 
ADDA:s upphandlingsplan för 2023
Upphandlingsplanen för 2023 visar de upphandlingar som ingår i Adda Inköpscentrals serviceavgift för 2023. I planen ser du alla de upphandlingar som kommer att annonseras under nästkommande år. Den ger även en översiktlig bild av de upphandlingar som planeras för 2024. I upphandlingsplanen listas också nya avtalsområden som är under utredning, där en marknads- och behovsanalys avgör om en upphandling kommer genomföras.
Nu släpps Inköpscentralens upphandlingsplan för 2023 — Adda
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Energikontoren: Minska energianvändningen 11 januari 9-10.30
Energikontoren Sverige erbjuder ett kostnadsfritt digitalt seminarium som visar på praktiska metoder för minskad energianvändning i kommuner och regioner. Utgångspunkten är Energitrapppan, där stegen konkretiseras genom exempel från olika delar av landet. Notera datumet och tiden 11 januari klockan 9.00 - 10.30, så kommer mer information längre fram.
Håll er uppdaterade på www.energikontorensverige.se
Förslag för att utveckla det civila försvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lämnat in en rapport med förslag till regeringen om att stärka det civila försvaret. MSB föreslår bland annat stora investeringar i kommuners och regioners beredskap.
Stora utvecklingsbehov för det civila försvaret mot 2030
Etikforum ersätter Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd
Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och korruption är en akut och prioriterad fråga. Nu har Svensk Byggtjänst fått förtroendet att samla och sprida samhällsbyggarnas etiska frågor och initiativ i Etikforum. Forumet ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.
Läs mer här
Folkhälsomyndigheten: Städning i skola eller förskola – Till dig som är verksamhetsutövare och driver en skola eller förskola
Den här informationen om städning i skola och förskola vänder sig till dig som driver en skola eller en förskola. Den som ansvarar för en skola eller förskola ska bedriva ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokalerna eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Det ska till exempel finnas rutiner för regelbunden städning och rengöring av lokalerna.

Publikationen beskriver varför städning behövs, vilka rutiner som bör finnas och vilka regler som gäller enligt miljöbalken.
Städning i skola eller förskola – Till dig som är verksamhetsutövare och driver en skola eller förskola — Folkhälsomyndigheten
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Forum för sund konkurrens och schyssta byggen
Forum för sund konkurrens och schyssta byggen hålls för tredje året i rad. Höstens tema är beställarrollen, i alla led, och webbinarieserien består av tre delar med fokus på kunskap och kompetens, regelefterlevnad och ansvar.
Forum för sund konkurrens och schyssta byggen | Upphandlingsmyndigheten
Ny dom om golvpriser
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny dom slagit fast att det inte är förenligt med upphandlingsreglerna att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Färdigformulerade villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder i offentlig upphandling
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram färdigformulerade villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder i offentlig upphandling. I myndighetens Kriteritjänst finns tre olika varianter av villkor: dialogkrav, sysselsättningskrav och bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet.
Läs mer och ta del av kriterierna på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Webbinarium: Klimatet förändras – behöver du beakta det i din upphandling?
Den 28 november genomför Upphandlingsmyndigheten och SMHI webbinarium där ett nytt stöd som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling behöver beakta effekterna av ett förändrat klimat presenteras.
Läs mer och anmäl dig på Upphandlingsmyndighetens webbplats
 
Information från Boverket
 
Goda exempel på klimatsmarta projekt
På dessa sidor presenterar Boverket efter hand goda exempel på byggherrar som i sina projekt har byggt klimatsmart och minskat sin miljöpåverkan.
Goda exempel på klimatsmarta projekt - Klimatdeklaration - Boverket
Boverket: Boverksdagarna 17-18 2022 (digitalt)
Boverksdagarna är en digital konferens med fokus på hållbar planering, hållbart byggande och boende och en visionär framåtblick.
Ta del av spännande panelsamtal, dialoger och föreläsare. Träffa Boverkets experter inom en rad områden. Ställ frågor, mingla och dela erfarenheter och kunskap med varandra.
Boverksdagarna 17-18 november
Byggherrarna: Webbinarieserie – En digitalt mogen byggherre
Vad är en digitalt mogen byggherre? Vad kan du som byggherre göra för att öka din mognad redan idag och hur kan din organisation arbeta med digital transformation?
Läs mer här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se