Nyheter från SKR
 
 
Försörjningsprocessen säkrar välfärdsleveransen
Inköp och upphandling är delar av en process som säkerställer att kommuner har rätt resurser i sina välfärdsleveranser. I efterhand kan du nu ta del av seminariet Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen. Seminariet behandlar teman som: Vilka resurser behöver vi inom äldreomsorgen för att utföra vårt uppdrag? Hur kan vi arbeta strategiskt med inköp och införande?
Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen
 
En primärvårdsreform – om vårdval i primärvården
I ett cirkulär informerar SKR om nya bestämmelser som trädde ikraft vid halvårsskiftet med påverkan på patientens val genom listning, vårdgivares möjlighet ansöka om listningstak, regionens listningstjänst, informationsskyldigheter, vårdgaranti och fast läkarkontakt.
SKR Cirkulär 22:38
 
Välkommet men otillräckligt statsbidrag till kommuner och regioner
SKR välkomnar att generella statsbidrag ökar med cirka 6 miljarder kronor. Däremot finns fortsatt omfattande detaljstyrande statsbidrag och SKR saknar förslag för att minska regelkrånglet.
Riktade bidrag hindrar effektiv välfärd
 
Utveckling av finansiell styrning
Den finansiella styrningen är en del av organisationens samlade styrning. Alla delar i styrningen samverkar och påverkar det faktiska utfallet. Kunskapen om hur ersättningssystemen påverkar omställningen till Nära vård behöver utvecklas. SKR stödjer utvecklingen av den regionala och lokala styrningen om principer för lämpliga ersättningssystem. Som utgångspunkt har SKR har tillsammans med regionerna kartlagt ersättningsprinciper och andra ekonomiska villkor inom svensk primärvård och specialiserad vård.
Stöd för utveckling av Nära vård
 
Aktuellt om fristående skolor och bidrag
Här hittar du information om kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor och andra skollagsreglerade verksamheter, bl.a om Skolverkets webbstöd om tilläggsbelopp.
Individuellt utformade bidragsbeslut
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 6 - 8 december 2022
 
Upphandling av välfärdsteknik: Lärande exempel från modellkommuner
Tre modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering berättar om en gemensam upphandling av läkemedelsautomater som genomförts med förhandlat förfarande.
Seminariet är kostnadsfritt.
Välkommen digitalt 6 december 2022 klockan 10.00 – 11.30
 
Välfärdsteknikdagen 2022 - utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg
En digital konferens där Kompetenscenter Välfärdsteknik delar med sig av erfarenheter och inspirerande föreläsare.
Konferensen är avgiftsfri.
Välkommen digitalt 1 december klockan 9.00 – 15.00
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
 
Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar
Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning med 6 miljarder kronor jämfört med år 2019.
Kommunerna annonserar flest upphandlingar - Upphandlingsmyndigheten
 
Granskning visar att flera kommuner och regioner inte uppfyller sitt informationsansvar enligt LOV
Efter en granskning av hur ett antal upphandlande myndigheter uppfyller sitt informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem riktar nu Konkurrensverket i tio tillsynsbeslut kritik mot sju kommuner och tre regioner. De har samtliga brustit i sitt informationsansvar.
Information om leverantörerna i valfrihetssystemet vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig - Konkurrensverket
 
Viktigt sätta fokus på upphandlande myndigheters informationsansvar
Konkurrensverket har avslutat sin granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. Syftet med granskningen är bland annat att sprida kunskap om myndigheters skyldighet att informera om de leverantörer som ingår i valfrihetssystemet.
Erfarenheterna sammanställs nu i en kortare analys - Konkurrensverket
 
Resultat och betygsättning i gymnasiefriskolor
Fristående gymnasieskolor ger högre betyg än kommunala. Det gynnar friskoleelever, men skapar orättvisor om betygen inte speglar en högre kunskapsnivå, konstaterar forskarna Karin Edmark och Lovisa Persson.
SNS Analys 88
 
 
Rekommendationer för upphandling av data
Rekommendationerna för upphandling av data ger offentliga aktörer stöd i arbetet med kravställning. De ska användas som ett komplement till annat upphandlingsstöd kring exempelvis digital teknik, e-tjänster, förstudier och utredningar. Rekommendationen har tagits fram i samverkan mellan DIGG, Upphandlingsmyndigheten, e-Sam, RISE och Västra Götalandsregionen.
Skapa bättre förutsättningar för att kostnadseffektivt kunna använda, hantera och tillgängliggöra data - DIGG
 
 
Vård utan slut
Läkemedel som metadon och subutex mot heroinmissbruk räddar liv. Det är det ingen tvekan om. Men vad händer när privata kliniker som erbjuder behandling börjar konkurrera? Kritiker menar att patienter skrivs in för lättvindigt och hålls kvar i onödan.
Olika behandling i regionerna - Faktum
 
Ny möjlighet att reservera upphandlingar för idéburna organisationer från årsskiftet
Från och med den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling för idéburna organisationer. Det gäller vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU. Vid samma tidpunkt införs även en motsvarande möjlighet i LOV.
Syftar till att främja ökat idéburet deltagande i välfärden - Upphandlingsmyndigheten
 
Hur kan bakgrundskontroller förebygga att kommuner gör affärer med kriminella aktörer?
Webbinarium kring kommuners förbyggande arbete samt presentation av en färsk rapport där Look Closer intervjuat representanter för ett antal kommuner om deras förebyggande arbete i form av fördjupade bakgrundskontroller. Vid seminariet presenteras även en fallstudie där Look Closer analyserat huvudmän och ledningspersoner i 500 slumpvis utvalda företag som under förra året var leverantörer inom ramen för LSS. Webbinariet är avgiftsfritt.
Välkommen online 25 november, klockan 13.00 - Look Closer
 
Introduktion till livscykelperspektivet
Livscykelperspektivet används för att förstå och beakta produkters och tjänsters totala påverkan på miljö och samhälle sett över hela dess fysiska ”liv”. Därmed kan den totala mängden resurser, energiåtgång, avfall och emissioner som en produkt eller tjänst ger upphov till minimeras. Livscykelperspektivet ger kunskap och vägledning till hur man kan förbättra resurseffektiviteten i samhället samt bidra till mer hållbara energisystem.
Under vintern 2022-2023 startar en öppen seminarieserie online för alla som vill lära sig mer om livscykelperspektivet! Serien arrangeras av Swedish Life Cycle Center, som en del av projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” finansierat av Energimyndigheten.
Seminariet är avgiftsfritt.
Välkommen online 30 November, klockan 09:00 - 10:00
 
Så kan upphandlare och leverantörer öka konkurrensen i offentlig upphandling
Den 8 december är det dags för Konkurrensverkets digitala konferens om att främja konkurrens i upphandling. Konferensen återkommer för tredje året, med samma huvudfokus som tidigare men också med en hel del nyheter i programmet.
Konferensen är avgiftsfri.
Välkommen 8 december klockan 9:00 -15:00 - Konkurrensverket
 
Aktuell debatt
 
 
Vårdföretagarna: ”Regionerna har goda möjligheter att effektivisera”
Det ekonomiska läget är utmanande för många menar Vårdföretagarna som överlag är positiva till nästa års budget och den nya regeringens fokus. Men organisationen saknar den momskompensation för inhyrd personal som nu slopas.
Hoppas att regeringen uppmuntrar och underlättar för privata aktörer att hjälpa till i sjukvårds- och omsorgssystemen - Altinget
 
Replik: "Är läkare, advokat eller pilot lågstatusjobb?"
Man kan förstås föra debatten om skolans framtid så som Linnea Lindquist gör, men det bidrar inte till att lösa problemen. Det skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en slutreplik.
Detaljreglering får motsatt effekt - Altinget
 
"Databas ska stoppa oseriösa"
Ge SKR i uppdrag att ta fram databas där upphandlande myndigheter kan flagga vid misstanke om att en leverantör uppvisat allvarliga brister vid utförandet av kontraktet.
Det föreslår Svenskt Näringsliv i kampen mot oseriösa leverantörer - Upphandling 24
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se