Välfärdsbrottslighet innebär inte ett speciellt brott utan kan vara flera olika
 
Välfärdsbrottslighet innebär inte ett brott mot en verksamhet utan det omfattar en mängd olika brott som kan begås i alla verksamheter där det finns medel att tillskansa sig, för egen vinning eller till ett företag. Brott som är aktuella är till exempel:
 • bedrägeri
 • stöld
 • egenmäktigt förfarande
 • förskingring
 • olovligt förfogande
 • skattebrott
Detta innebär att det inte finns en sammanhållen kunskap om hur man kan förebygga välfärdsbrottslighet utan det är olika sätt att arbeta på inom olika verksamheter.

Ettt bra sätt att lära sig mer om välfärdsbrottslighet är att ta del av  webbinar, föreläsningar och konferenser som genomförs av olika aktörer. En bred bas av grundläggande kunskap bör kombineras med mer detaljerad kunskap om hur man kan arbete i just den verksamhet man verkar i. SKR strävar efter att sprida information om pågående arbeten, kommande arbeten och möjligheter till att inhämta mer information.

Två åtgärder som är viktiga i arbetet mot välfärdsbrottslighet och som är desamma i de flesta verksamheter förstärkt kontroll och uppföljning.

Förstärkt kontroll
Att kontrollera uppgifter, förutsättningar och underlag noggrannare innan beslut tas om bidrag, stöd eller annat är ett sätt att förebygga risk för välfärdsbrottslighet. 

Uppföljning
Innebär att följa upp att det vi upphandlat är det som levererats eller att det vi gett bidrag till faktiskt utförs. I uppföljning kan man också med fördel titta på kvalitetsaspekter.
 
Save-the-date
Digital konferens 9 februari 2023 
 
Ekobrottsmyndigheten berättar hur man kan genomföra skriptanalyser av ekonomisk brottslighet i syfte att utforma ett förebyggande arbete och identifiera effektiva åtgärder. Metoden innebär att steg för steg gå igenom ärenden och analysera hur brotten går till.

Försäkringskassan berättar hur de arbetar med underrättelser från andra myndigheter och kommuner och vad arbetet kan leda till.

Skatteverket ger oss ökad förståelse för varför vi arbetar med folkbokföringsfrågor och varför folkbokföringsbrott är så allvarligt.

Vi kommer också få lyssna på hur en kommun kan förebygga och följa upp avvikelser kopplat till välfärdsbrottslighet och lära oss vilka frågor man kan ställa och hur man ska tänka kring svaren man får.

Därutöver kommer lokala exempel på arbete beskrivas och information om vilket stöd som finns att tillgå för kommuner. Dagen avslutas med en väl tilltagen frågestund där åhörarna har möjlighet att ställa sina frågor till alla föreläsare.

Konferensen anordnas av SKR och Brottsförebyggande rådet i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

----------------------------
Det går inte att anmäla sig till dagen ännu, men boka in datumet redan nu så kommer mer information framöver.
 
 
Mer från SKR
 
 
Möte med regionerna om välfärdsbrottslighet
I mitten av oktober träffade SKR ett antal regioner för att diskutera välfärdsbrottsligheten i deras verksamheter och dela erfarenheter. Deltog gjorde representanter från regionerna Halland, Skåne, Stockholm,  Uppsala, Västra Götaland och Östergötland.

Syfte med mötet var att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrotts-ligheten inom landets regioner. Genom att få en bättre överblick av hur problemen ser ut kan SKR bättre rikta in sin verksamhet för att på bästa sätt stötta regionerna i arbetet. Vid mötet identifierades flera områden att arbeta vidare med och det beslutades att deltagarna ska fortsätta ses och dela information och erfarenheter. SKR inrättar därför ett nätverk för regioners arbete mot välfärdsbrottslighet.

För frågor och eventuellt deltagande i kommande möten kan man höra av sig till christina.kiernan@skr.se
 
Möte med kommunerna 2 december 2022
På samma sätt som SKR träffat regionerna bjuder SKR  in till ett möte i syfte att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottsligheten inom landets kommuner. Genom att få en bättre överblick av hur problemen ser ut kan SKR rikta in sin verksamhet för att på bästa sätt stötta kommunerna i arbetet.
 • Datum: 2 december 2022
 • Tid: 9.00 – 12.00
 • Plats: Digitalt
 • Kostnad: Kostnadsfritt, men en anmälan krävs
 • Sista anmälningsdag: 25 november 2022
Anmälan till möte
 
Webbinar - Att förebygga och agera vid otillåten påverkan
SKR arrangerar ett webbinar kring otillåten påverkan då allt fler upplever utsatthet för otillåten påverkan, både tjänstepersoner och förtroendevalda. Vid webbinariet pratas om vad som menas med otillåten påverkan, på vilket sätt otillåten påverkan kan ske och vad förövarna har för syfte.

SKRs samordnare mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan Chrstina Kiernan deltar tillsammans med Lotta Ricklander, SKRs utvecklingsledare för revision och Catharina Lindstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Samtalet modereras av Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR. 
 • Datum: 15 november 2022
 • Tid: 10.00 – 11.00
 • Plats: Webbinariet genomförs digitalt
 • Kostnad: 300 kronor per länk.
 • Sista anmälningsdag: 10 november 2022
Anmälan till webbinar
 
SKRs remissvar - Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

SKR är kritisk till bidragsbrottsutredningens delbetänkande. Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om inrättandet av ett system med sanktionsavgifter i stället för straffrättsliga påföljder vid bidragsbrott understigande ½ prisbasbelopp (f.n. cirka 24 500 kronor). SKR säger nej till sanktionsavgifter för bidragsbrott och anser att de ska fortsätta utredas av rättsvårdande myndigheter.

SKRs remissvar Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott
 
 
Annat aktuellt på området
 
 
Konferensen Trygg och Säker 9-10 november 2022
Hur blir Sverige ett tryggt land för alla? 


Trygg och Söker är mötesplatsen som ska visa på hur Sverige kan bli ett tryggare land för alla. Programmet fokuserar områden som prevention, cybersäkerhet, risk, i praktiken och regelverk. På Trygg & Säker visar vi på hur främjande och förebyggande arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. På plats finns en även rad spännande och namnkunniga föreläsare, experter, politiker och andra omtalade och i högsta grad högaktuella profiler som tillsammans arbetar för ett tryggare samhälle.

Datum: 9-10 november 2022
Tid: Dag 1, kl 8.00-17.00, bankett kl. 19.00, dag 2, kl 8.00-16.00
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Kostnad: 6900 för båda dagarna

Anmälan till Trygg och Säker
 
Hybridseminarium 25 november 2022
Kan bakgrundskontroller förebygga att kommuner gör affärer med kriminella aktörer?


Ett hybridseminarium kring kommuners förbyggande arbete samt presentation av en färsk rapport där Look Closer intervjuat representanter för ett antal kommuner om deras förebyggande arbete i form av fördjupade bakgrundskontroller.Vid seminariet presenteras även en fallstudie där Look Closer analyserat huvudmän och ledningspersoner i 500 slumpvis utvalda företag som under förra året var leverantörer inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
En paneldiskussion kring arbete i kommunerna och vilka verktyg som finns genomförs  också. 
 
Plats: At Six, Brunkebergstorg 6
Typ: Hybridwebbinarium. Sändningslänk skickas ut inför livesändningen.
Anmälan: Begränsat antal platser fysiskt. 
Datum: 25 november 13.00

Anmälan till seminarium
 
På gång
 
 
Hur revisionen kan bidra i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet

Revisionen i kommuner och regioner har uppdraget att bland annat granska att den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig. Inom ramen för detta uppdrag kan revisionen granska hur kommuner och regioner arbetar för att motverka och agera mot välfärdsbrottlighet.

SKR arbetar nu med att, i en idéskrift, belysa hur revisionen granskar och uppmärksammar kommuners och regioners arbetet att förhindra välfärdsbrottlighet. Syftet är att visa goda exempel och inspirera revisionen i kommuner och regioner att bidra i arbetet att motverka välfärdsbrottslighet. Arbetet beräknas vara klart under våren 2023.

För frågor om arbetet maila lotta.ricklander@skr.se
 
Avslutningsvis 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00