November 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Tillsammans för psykisk hälsa – en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda
 
Den 15 november samlas aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för att tillsammans manifestera vad vi står för och hur vi utifrån våra olika arenor kommer fortsätta att kämpa vidare. Tillsammans ger vi varandra hopp, kraft och mod i Ing-Maries anda och visar att det går att göra förändring, ett litet steg i taget. 
Mer information och anmälan
 
Aktuellt från SKR
 
Ny rapport: Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa
 
I en nära vård är rätt stöd till psykisk hälsa en central del. För att stödja förflyttningen till en Nära vård vill SKR synliggöra olika exempel på hur vård och omsorg kan utvecklas och utformas för att göra skillnad för människors psykiska hälsa. Gemensamt för de arbetssätt som presenteras i denna skrift är att insatserna utformas utifrån personens fokus och levda liv, inte utifrån vårdens eller socialtjänstens organisering.
Läs eller ladda hem rapporten
 
Ny rapport: Program på stöd- och behandlingsplattformen
 
SKR har sammanställt vilka program som regionerna erbjuder till patienterna i tjänsten stöd och behandling. Kartläggningen visar att sammanlagt erbjuds 493 enskilda program på plattformen, vilket är en stor ökning sedan föregående kartläggning 2021. Utbudet av program har utökats i nästintill samtliga regioner under det gångna året, särskilt i storstadsregionerna. Två tredjedelar av programmen tillhör område psykiatri, psykisk hälsa och välbefinnande.
Läs eller ladda hem rapporten
 
Delrapport: Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
 
Den 31 september lämnade SKR en delrapport till Socialdepartementet över det arbete som hittills bedrivits inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention under 2022. SKR har stöttat, följt samt varit med och drivit psykisk hälsa-arbetet i Sveriges regioner och kommuner.
Läs eller ladda hem rapporten
 
Övriga nyheter
 
Psykisk ohälsa lyfts fram av den nya regeringen
Få frågor är så viktiga som att tidigt nå barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa - det var ett av statsminister Ulf Kristerssons budskap i regeringsförklaringen 18 oktober. En lagstadgad vårdgaranti ska införas med innebörden att barn som behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar. Elevhälsan ska stärkas, varje skola ska ha skolhälsovård och en elevhälsogaranti införs. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska inrättas.
Läs mer i regeringsförklaringen
 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten utvärderar insatserna inom området psykisk hälsa
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har uppdraget att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa. Myndigheterna ska följa utvecklingen och utvärdera resultaten av insatserna i regioner och kommuner i förhållande till de syften och den inriktning som anges i överenskommelsen mellan staten och SKR. Vidare ska myndigheterna stödja regionerna och kommunerna i deras arbete med att genomföra insatserna. I september publicerades myndigheternas rapporter gällande 2021 års överenskommelse.
 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism
Utredningar och insatser i rätt tid kan förebygga större svårigheter för personer med adhd eller autism. Ofta behövs flera insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten samtidigt, till exempel psykologisk behandling och läkemedel. De nationella riktlinjerna om adhd och autism vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården (även elevhälsan) eller socialtjänsten.
 
Ny digital och kostnadsfri kurs i barnpsykiatrisk traumavård
Barnafrids kurs syftar till att ge dig kunskap om hur du bemöter, identifierar, kartlägger och diagnostiserar barns våldsutsatthet och dess psykiatriska konsekvenser.
Du får också kunskap om evidensbaserat och rekommenderat krisstöd och traumafokuserad behandling med särskilt fokus på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.
Kurs i barnpsykiatrisk traumavård, Barnafrid
 
Kraftig ökning av självskador bland unga flickor
Antalet nya fall av självskador med eller utan suicidavsikt bland unga flickor ökar markant. Bland 12-åriga flickor är ökningen nära 80 procent och i åldersgruppen 13-16 år 40-50 procent. Ökningen av antalet nya fall gäller både flickor som tidigare fått en psykiatrisk diagnos och för dem som fick en diagnos för första gången i samband med självskada.
Kraftig ökning av självskador bland unga flickor, Socialstyrelsen
 
Många brister i vården vid schizofreni
Det finns stora regionala skillnader i vilken grad patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd får rätt stöd och vård. För få av landets regioner och kommuner följer rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en nationell utvärdering av schizofrenivården.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen
 
Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest
Träning förbättrar välbefinnande och kognition, minskar stresshormonet kortisol och ökar blodflödet i hjärnan.
Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest, Läkartidningen
 
BUP Skåne får innovationspris
2022 års vinnare av Lätt att sprida är Barn- och Ungdomspsykiatrin i region Skåne med sin idé Bup Skåne Online. Motivering: Med hög tillgänglighet och låga trösklar når Bup Skåne sin målgrupp när som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Samskapande med barn och unga gör lösningen till en fantastisk tillgång för målgruppen. Detta är barnkonventionen i praktiken!
Vinnare av Lätt att sprida 2022, Innovationsveckan
 
Föreläsning om vård- och insatsprogrammet för adhd
2022 års ljuspris tilldelades Ing-Marie Wieselgren och Gunilla Granholm för deras insatser i det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd. Nu kan du se en föreläsning inspelad 6 maj 2022. 
Vård- och insatsprogrammet för adhd, URplay.se
 
Podd: Flickor med adhd
Fler flickor än pojkar med adhd drabbas av psykisk ohälsa, samtidigt som hormoner förvärrar symtomen i vissa delar av menscykeln. Men det finns en rad saker att göra som underlättar livet för flickor med adhd, hemma och i skolan.
Podd: Flickor med adhd, Vetenskap & Hälsa
 
 
Webbinarier och konferenser
 
11 november
Äldre män pratar inte om livet
Hjärnkoll bjuder in till nationell slutkonferens för det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+. Delta på plats i Stockholm eller digitalt.
Information och anmälan

15 november
Tillsammans för psykisk hälsa – en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda
Ing-Marie Wieselgren verkade under hela sitt yrkesliv för psykisk hälsa och var sedan 2007 Sveriges Kommuner och Regioners nationella samordnare för psykisk hälsa. Nu är det upp till oss att med gemensamma krafter ta vid efter Ing-Marie.
Information och anmälan

17 november
Webbinarium om den barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsvården
Socialstyrelsen rapporterar en nationell ökning av barn- och unga med ätstörningar som är i behov av heldygnsvård och i vissa fall tvångsvård. Därför arrangerar Socialstyrelsen, SKR och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri SFBUP ett seminarium om dessa frågor.
Information och anmälan

22 november
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar
SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.
Information och anmälan

23 november
Informationsträff om Traumastödet
Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd.
Information och anmälan

30 november
Skydda barnet – våld i barnavårdsutredningar
Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Hur kan socialtjänsten handlägga barnavårdsärenden, skydda barnet och minska de negativa konsekvenserna på sikt? SKR arrangerar ett webbinarium för att diskutera frågan.
Information och anmälan

5 december
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
För personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Information och anmälan

SKR:s aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
Redaktör
Ingela Larsen
ingela.larsen@skr.se 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se