SKR bjuder in till demokratikonferens
SKR välkomnar kommuners och regioners fullmäktige- och styrelsepresidier till slutkonferensen Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara den 2 december kl. 10.00-15.00.

Konferensen är en del i den överenskommelse som SKR och regeringen har under 2020-2022 med målsättning att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Medverkar gör bland annat SKR:s politiska ledning, forskare och företrädare från kommuner och regioner.

Utdrag ur programmet:
  • Inledningstal av SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson
  • Demokratins utmaningar och möjligheter - Ett panelsamtal mellan forskarna Elena Namli, Katarina Gidlund och Elin Wihlborg
  • Valet och väljarna - Henrik Ekengren Oscarsson, valforskare
  • Hur ser förutsättningarna ut för kommuner och regioner utifrån aktuella statliga utredningar och det ekonomiska läget med utgångspunkt för en stark demokrati? - Sara Cantoni, chefsjurist SKR, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Kommunexempel inom deltagande, delaktighet och mänskliga rättigheter
ANMÄLAN
 
Fullmäktiges presidiekonferens
Under hösten arrangeras fullmäktiges presidiekonferenser runtom i landet för nyavalda presidier där tyngdpunkten ligger på kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium. Vad reglerar kommunallagen kopplat till fullmäktiges arbete – och vad står det inget om? Vi diskuterar formfrågor och olika sätt att se på ordförandes och presidiets roll.

Under dagen delar Conny Brännberg med sig av sina erfarenheter från att som ordförande leda fullmäktiges arbete och sammanträden. SKR kommer även att presentera analyser av valresultatet i de 310 kommunala och regionala valen. Vilka valdes in och vilka styren har bildats runtom i landet? Vi reflekterar även över den kommunala självstyrelsen. Vilken betydelse har självstyrelsen för leveransen av välfärden?

Ett av tillfällena kommer att filmas och det kommer att gå att anmäla sig för att få del av en inspelning. Detta är inte en direktsändning utan  en inspelning som kommer att finnas tillgänglig i cirka 4 veckor från det att inspelningen tillgängliggjorts. 
Anmälan
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Under hösten kommer därför samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter att få skriften ”Folkvald" samtidigt som en utbildningsdag erbjuds för fullmäktige.

Utbildningen "Stärk fullmäktige" är en processutbildning under en heldag som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Dagen består av delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
  • Uppdraget som förtroendevald
  • Kommuners och regioners uppdrag
  • Fullmäktiges uppdrag
  • Samspel i politikens olika funktioner
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
Mer information och anmälan
 
Europarådets kongress vill se minskad statlig styrning
Den statliga styrningen ökar och det saknas formella samråd. Det är oroväckande anser Europarådets kongress för kommuner och regioner, som har granskat Sveriges tillämpning av självstyret.

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) presenterade igår sin rapport om hur Sverige lever upp till den europeiska stadgan om lokalt självstyre, som 46 medlemsstater är anslutna till.

CLRAE konstaterar utifrån granskningen att Sverige har ett stort delegerat ansvar på lokal och regional nivå och att det finns ett högt ekonomiskt oberoende för kommuner och regioner. Kongressen konstaterar samtidigt att utvecklingen går åt fel håll inom en rad centrala områden. I rapporten uppmanas Sverige att göra mer för att följa det grundlagsskyddade kommunala självstyret. Bland annat konstaterar CLRAE att staten i vissa fall ålägger kommuner och regioner nya skyldigheter utan att ge tillräckligt utrymme för egna prioriteringar, främst på grund av detaljerade bestämmelser.
LÄS NYHETEN
 
SKR bjuder in till regionala MR-konferenser
SKR bjuder in till fyra regionala konferenser om mänskliga rättigheter. Konferenserna arrangeras tillsammans med Uppsala universitet och länsstyrelserna.

Konferenserna genomförs under hösten i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. De sker fysiskt på plats för att möjliggöra diskussioner och gemensamt lärande. Målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med MR eller är intresserade av att fördjupa sig i arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vill veta mer om det arbete som bedrivs på området nationellt.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
Demokratidagen arrangeras 19 april 2023
Program och anmälningslänk kommer senare under hösten.
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se