Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del inbjudan till digitalt seminarium Klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt, inspiration från en medlem, kommuners arbete kopplat till energikrisen, samt axplock från omvärlden inklusive flera intressanta seminarier som är på gång.
 
Resultat från slutförda FoU-projekt och samarbeten
 
 
Belok: Genomfört webbinarium om klimatdeklarationer och återbruk
Nu kan du ta del av det webbinarium Belok och BeBo har genomfört vilket fokuserade på klimatdeklarationer och återbruk.
Ta del av presentationer och föredrag på Beloks webbplats
Stöd för återbruksarbetet har även nyligen tagits fram inom samarbetet Offentliga fastigheter.
Läs mer och ta del av nuläge och arbetsmetodiker på Offentliga fastigheters webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Resultatseminarium: Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt
Den 18 november kl. 10:00 – 11:30 är du välkommen på digitalt seminarium där du kan ta del av projektresultatet från samarbetet Offentliga fastigheters projekt Klimatpåverkan ombyggnadsprojekt.
Under seminariet kan du ta del av vilken klimatpåverkan renoverings- och ombyggnadsprojekt har idag samt vad som påverkar denna. Du kommer även få information och exempel på upphandlingskrav som kan ställas samt hur de kan följas upp.
Sista anmälningsdag är den 15 november.
Läs mer och anmäld dig på SKR:s webbplats
Belok-träff inom fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler – Erfarenheter från VGR och Västfastigheter
14 november kl. 9-12
Nu är det dags för ännu en träff inom fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler. Vid denna träff ges möjlighet att ta del av inspirerande presentation kring VGR:s arbete kopplat till att minska verksamhetsenergin. Dessutom presenterar Västfastigheter sitt framgångsrika arbete med energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. Vid träffen ges möjlighet att ta del av deras framgångsfaktorer för att uppnå högt satta energimål. Som vanligt ges även möjlighet att utbyta erfarenhet med andra deltagare på träffen.
Anmälan sker här
 
Inspiration från medlem
 
 
SISAB:s uppkopplade inomhusmiljö
Inspireras av SISAB:s AI-system som med hjälp av algoritmer styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid. Resultatet har goda effekter på både inomhusmiljön och ekonomi.
Läs mer om arbetet på SISAB:s webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Energikrisen och kommunerna
Många insatser görs med anledning av energikrisen. SKR har samlat övergripande info om vad som görs i kommuner och regioner, vilket stöd som finns samt aktuella initiativ på EU-nivå och nationellt. Energikrisen till följd av Rysslands krig i Ukraina har gett ökad aktualitet åt att spara och effektivisera användningen av energi. Det omfattar också att optimera energianvändningen i relation till verksamhetens behov, styra användningen och effektbehov över tid och att få ett bättre samspel mellan el och fjärrvärme. Även frågor om krisberedskap har aktualiserats.
Läs mer på SKR:s webbsida
Hur berörs kommunerna av EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter och finanser?
Långivare som Kommuninvest kommer behöva redovisa i vilken mån deras utlåning lever upp till taxonomin, vilket gör att de behöver skicka frågan vidare till låntagare som kommuner och regioner. Detta gäller redan från 2023. I arbetet med gröna obligationer behöver också Kommuninvest och andra emittenter förhålla sig till i vad mån deras ramverk ska anpassas till taxonomin och då beakta hur enskilda projekt lever upp till denna. Vissa större kommunala företag träffas av krav på hållbarhetsredovisning enligt Corporate Sustainability Reporting Directive. De behöver från 2024 redovisa hur deras utgifter och tillgångar förhåller sig till taxonomin. Det görs i två steg, först i vilken mån de träffas och sen i vilken mån de lever upp till taxonomin. Därtill lär mer av EU-medel och EU-reglering successivt influeras av Taxonomins krav. Taxonomin kan också vara ett stöd för frivilligt miljöarbete.

EU:s taxonomi är utvecklad utifrån Parisavtalets ambitioner att styra investeringar i hållbar riktning. Taxonomin för klimatmålen är antagen och implementeras stegvis. För övriga 4 miljömål är förslag på gång från Kommissionen och väntas antas under 2023. Liknande gäller regelverket för "usability" dvs. hur kraven ska tolkas och verifieras. En hel del insatser pågår hos olika svensk aktörer, inklusive byggföretagen, fastighetsägare, banker och certifieringsorgan som SGBC.
Tips för bra information - se Kommuninvests seminarium från den 5 oktober 2022 (YouTube)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Upphandlingsmyndigheten: Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer från 11 oktober
Från och med den 11 oktober 2022 får upphandlande organisationer inte längre fullgöra redan ingångna kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet är en del av de ekonomiska sanktioner EU har infört som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina.
Läs mer här
Nationella utbildnings- och övningsplaner för kriser och katastrofer
Socialstyrelsen har tagit fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar, för att stärka möjligheten för vård- och omsorgspersonal att kunna hantera kris, katastrof eller krig. Sedan den 1 oktober är Socialstyrelsen sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom hälsa, vård och omsorg.
Utbildning och övning för att stärka krisberedskap och civilt försvar
Ny e-tjänst för inlämning av handlingar till mark- och miljödomstolen
Den 25 oktober lanseras Sveriges Domstolars nya e-tjänst ”Inlämningstjänst för myndigheter”. Tjänsten syftar till att förenkla inlämningen av handlingar till förvaltnings- och mark- och miljödomstolar. Den är ett alternativ till överlämning via e-post, säker e-post och papperspost. Den säkerställer att alla obligatoriska handlingar ges in till domstolen, som till exempel det överklagade beslutet. Den möjliggör överföring av mycket större filer än tidigare och ger användaren kvitto och sammanställning på de inlämnade handlingarna.
Belysningsbranschen: utfasning av lysrör under 2023
EU-kommissionen har nyligen beslutat om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor. Det innebär att en rad vanligt förekommande ljuskällor som T5-lysrör förbjuds redan nästa år.
Läs mer på Belysningsbranschens webb
Hur kan kommunen spara el i vinter? WWF och EEF anordnar webbinarium
9 november 09.00
Ökade kostnader, klimatpåverkan, risk för elavstängning. Genom konkreta åtgärder för att minska elförbrukningen redan i vinter har kommuner mycket att vinna för egen del samtidigt som man kan bidra till lösningen. Hur kan kommunen bäst spara in på elkonsumtionen utan att påverka, säkerhet, trygghet, hälsa och komfort? Under webbinariet får kommuner tips från energieffektiviseringsexperter inom belysning, värme och ventilation om bra, snabba sätt att minska sin elkonsumtion nu i vinter. Webinariet riktar sig till dig som arbetar med energi kommunen men är öppet för alla!
Välkommen att anmäla dig via denna länk
Energieffektivisering i storkök
6 november
Energimyndigheten och nätverket Relivs arrangerar ett öppet seminarium om energieffektivisering i storkök 8 november.
Mer information och anmälan
Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas – hur gör vi det tillsammans?
27 oktober 08.30-09.30
Socialstyrelsens bjuder in till frukostseminariet som sätter fokus på hur vi tillsammans stärker Sveriges beredskap inom hälsa, vård och omsorg under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Ett starkt totalförsvar kräver en god samordning mellan myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle. Vilka utmaningar står Sverige inför och hur bygger vi ett starkare system inför kommande kriser? Seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker via länken nedan.
Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas – hur gör vi det tillsammans? - Socialstyrelsen
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se