Höstens nyhetsbrev innehåller som vanligt blandade rättsfall, kommande utbildningssatsning samt blandade tips för er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
Det märks att såväl allmän domstol som överförmyndare har fått lite mer att göra när det gäller våra ärenden. Enligt länsstyrelsernas statistik har antalet förvaltarskap ökat de senaste 5 åren från ca 11 000 förvaltarskap till ca 13 000 (2021). Vi får signaler från landets överförmyndare att allmän domstol har längre handläggningstider generellt för våra ärenden.

Rubrikerna i höstens nyhetsbrev:
 • Språksvårigheter inte grund för godmanskap. HD utvecklar förutsättningarna för godmanskap.
 • Huvudmannens inkomst under hela året utgör beräkningsgrund för arvodesbeslutet.
 • Psykisk störning innan förvaltarskap anordnats medför att en gåva (bostadsrätt) kan förklaras ogiltig.
 • Ett nyare läkarintyg för kortfattat och inte helt adekvat varmed ett äldre läkarintyg avgjorde att förvaltarskapet skulle bestå.
 • Arvode till en ställföreträdare kan "sparas till" och undantas från utmätning.
 • Förvaltarskap nödvändigt när huvudmannen valt att inte kommunicera direkt med förvaltaren.
 • Hovrätten ska pröva om en tidigare anställd förvaltare har begått brott.
 • JO riktar kritik: När en ställföreträdare är olämplig eller missköter sitt uppdrag bör byte ske så skyndsamt som möjligt.
 • JO riktar kritik: Överförmyndaren bör upplysa en förvaltare om hens befogenheter.
 • JO riktar kritik: Tog för lång tid för en ny ställföreträdare att få ta del av tidigare ställföreträdares räkenskaper och andra handlingar kunde hållas tillgängliga.
 • En särskild företrädare för ett barn är behörig att öppna ett bankkonto till barnet.
 • SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv, ute på remiss.
 • Uppdaterat cirkulär om arvoden till förordnade ställföreträdare.
 • Rättsligt stöd gällande ukrainska vårdnadshandlingar.
 • Seminarium om assistansersättning och merkostnadsersättning. Försäkringskassan inbjuder till webbsänt seminarium om tre områden riktat till främst ställföreträdare.
 • Kommande kurser och webbsändningar.
 • Utbildningssatsning för nya och nyvalda inom överförmyndarområdet.
Nyhetsbrev för överförmyndare hösten 2022, PDF
Migrationsverket PM om vårdnadshandlingar Ukraina, PDF

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se