Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av resultatet från två genomförda FoU-projekt, ena avseende hur kommunala fastighetsorganisationer kan öka tempot i arbetet med ett hållbart samhälle och andra handlar om informationssäkerhet i fastighetsorganisationer. Du kan även läsa om kommande webbinarium, information från SKR och Adda samt ett axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt och samarbeten
 
 
Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle - Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna
Flera av FN:s 17 övergripande mål berör fastighetsfrågorna och syftet med projektet har varit att understödja de kommunala fastighetsorganisationernas arbete med Agenda 2030. Resultatet redovisas i en webbrapport där du kan ta del av kunskap om Agenda 2030, lärande exempel samt sju framgångsfaktorer för hur de kommunala fastighetsorganisationerna kan öka tempot i arbetet för ett hållbart samhälle.

Projektet har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden. Målgruppen är kommunala fastighetsorganisationers tjänstepersoner och chefer som ansvarar för hållbarhetsfrågor.
Ta del av webbrapporten

Kommunfondens medlemmar kan även ta del av inspelning från genomfört digitalt seminarium. Denna finns tillgänglig i Kommunfondens team i Teams.

Om din kommun är medlem men inte har tillgång till Kommunfondens team kan du kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se.
Se om din kommun är medlem
Ny skrift: Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen
De senaste årens händelseutveckling pekar på ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge och en förändrad hotbild mot Sverige. Ökad globalisering och digitalisering bidrar till tillväxt samtidigt som det ökar vår sårbarhet. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar genom att arbeta med processorienterad informationskartläggning samt informationsklassning.

Projektet har initierats och finansierats av FoU-fonden Offentliga Fastigheter. Primär målgrupp är säkerhetsorganisationer och fastighetsorganisationer inom offentlig sektor. Skriften är även tänkt att ge metodstöd till verksamhetsutvecklare och strateger inriktade på förändring av beteenden och arbetssätt.
Ta del av rapporten
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Nytt medlemsnätverk för intressebevakning!
Ta chansen att delta i ett meningsfullt nätverk där påverkan, samverkan och kunskapsspridning blir viktiga begrepp!

Under hösten samordnar SKR ett nytt intressebevakningsnätverk inom fastighetsområdet med fokus på energifrågor samt civilt försvar och krisberedskap och i förlängning även andra relevanta och aktuella områden kopplat till fastigheter.

Det nya nätverket avser att komplettera den intressebevakning som sker i samspel med Fastighetsrådet och Kommunfondens styrelsen.
Nätverket är tänkt att omfatta 10-15 tjänstepersoner från både regioner och kommuner. Det är betydelsefullt att både fastighets- och lokalförsörjningsperspektiven kan behandlas av nätverket.

Personer med till exempel dessa roller och funktioner är önskvärda:
 • Fastighetsdirektör/förvaltningschef/VD i kommunala eller regionala sammanhang (förvaltningar och bolag
 • Teknisk chef
 • Projektchef
 • Hållbarhetschef/hållbarhetsansvarig
 • Lokalförsörjningschef
 • Säkerhetschef
 • Chef/ansvarig för logistik, verksamhetsnära service, FM-tjänster eller intendentur
Vi planerar att bjuda in till en första digital träff innan årsskiftet och utifrån den tidplanen behöver rekryteringen till nätverket var klar i slutet av oktober. Passar du in på beskrivningen och vill bidra till att kommuner och regioners intressen bevakas när lagar, regler och stöd utformas?
Kontakta Helena Kylin (SKR), helena.kylin@skr.se
 
Kurser och konferenser
 
 
Save the date: Digitalt seminarium Klimatpåverkan vid ombyggnation och renovering
Den 18 november kl. 10:00 – 12:00 kommer vi genomföra ett digitalt seminarium där resultat från samarbetet Offentliga fastigheter pågående projekt Klimatpåverkan vid ombyggnation och renovering kommer presenteras. Inbjudan och program kommer inom kort.
Innovationsveckan - Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling
Den 5 oktober genomförs digitalt seminarium där det ges konkreta exempel på hur kommuner kan accelerera efterfrågan och tillgängliggöra utbud för återbruk.
Läs mer på Innovationsveckans webbplats
Ta även gärna del av de rapporter inom återbruksområdet som tagits fram inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter
 
Mer från SKR
 
 
Avvecklingen av 2G- och 3G- och kopparnäten
Under 2025 och 2026 är avvecklingen av gamla mobilnät samt kopparnäten klar. SKR har tagit fram svar på vanliga frågor för att kommuner och regioner i tid agerar för att säkra upp sin verksamhet.
Ta del av frågor & svar här
 
Nytt och aktuellt från ADDA
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
Adda följer utvecklingen i Ukraina noga och analyserar hur den påverkar vår verksamhet och våra leveranser till offentlig sektor. Nedan hittar du bland annat information om hur våra ramavtal påverkas, och vi uppdaterar informationen löpande. Den senaste uppdateringen är den aktuella utifrån den information som vi har fått.
Ta del av mer information här
Nya ramavtal 3/10 för Möbler Skola/Förskola och Kontor/Omsorg – anmäl dig till webbinarie med avtalsinformation
Inköpscentralens ramavtalsinformation
I höst håller vi ett flertal seminarier där vi berättar om våra ramavtal, och svarar på era frågor!
 • Möbler för skola och förskola, Möbler för kontor och omsorg
  5/10, 10/10, 17/10
 • IT-konsulttjänster 7/10
 • Köksdagen 11/10
 • Fordon 30/11, 25/1
 • Inkasso- och påminnelsetjänster 15/12
Anmäl dig här!

Löpande information om informationsträffar för nya ramavtal kan hittas här: Inköpscentralens ramavtalsinformation — Adda - Fd SKL Kommentus
Addas ramavtal gällande informationssäkerhetskompetens och säkerhet
Behov av stöd när det gäller informationssäkerhet har ökat inom offentliga fastighetsorganisationer. Adda erbjuder flera lösningar på området:
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik 7,5 hp
Högskolan i Gävle ger en kurs i hur utbildningsmiljöer motiveras och utformas på ett sätt som bidrar till goda villkor för lärande, undervisning och social hållbarhet.
Läs mer här
Skolverkets information om krisberedskap
Förskolan och skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att den, så långt det är möjligt, pågår som vanligt vid olika typer av kriser. Här finns information om hur du kan förbereda din verksamhet vid olika händelser av kris.
Läs mer här
Debattartikel: Ignorera inte den viktiga fysiska lärmiljön i debatten om skolan
Att planera och bygga skolor är ett centralt samhällsintresse och en mångmiljardpost för skattebetalarna. Något som ofta förbises i debatt är att den fysiska skolmiljön är oerhört viktig för att skapa en bra och trygg skola, enligt forskningen. Därför behövs ett Nationellt centrum för lärmiljö, som kan samla all forskning på området och stötta de olika aktörerna som arbetar med skolmiljöer, skriver bland andra Christina Bodin Danielsson, arkitekt.
Ta del av debattartikeln
Social hållbarhet inom bygg
För att underlätta för både upphandlande organisationer att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar, och även för leverantörer att leva upp till offentlig sektors krav, har Upphandlingsmyndigheten tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel. Material finns inom områdena jämställdhet, arbetsrättsliga villkor, barns rättigheter, hållbara globala , leveranskedjor, universell utformning och tillgänglighet, arbetslivskriminalitet, arbetsmiljö samt sysselsättningskrav.
Ta del av materialet på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar
Den 1 oktober trädde ny myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap ikraft. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram beskrivning av huvuddragen i reformen
Spela domino med klimatet?
MSB kommer i november genomföra tre kostnadsfria webbinarium om att gå från kunskap till handling för att minska klimatriskerna. Målgruppen är professionellt verksamma som behöver mer kunskap om klimatrisker och klimatanpassning.
Läs mer och anmäl dig på MSB:s webbplats
Inom ämnet kan du med fördel även ta del av skriften Stöd i arbetet med klimatanpassning som tagits fram inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se