Nyheter från SKR
 
 
Fortsatt ökade kostnader för hyrpersonal i vården
Första halvåret 2022 ökade regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror delvis på ihållande pandemieffekter.
Arbetet pågår med nationell upphandling
 
Kommuner och regioners köp av verksamhet ökade 2021
Efter pandemin, nedstängningar och inställd vård under 2020, ökar kommuner och regioners köp av verksamhet från privata utförare igen under 2021.
Uppgifterna baseras på SCB statistik om offentlig ekonomi
 
Så minskar vi väntetiderna i vården
För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling.
Kompetensförsörjning och vårdkvalitet avgörande
 
Marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik
Vid en marknadsanalys kartläggs vilka leverantörer, produkter och tjänster som finns på marknaden för aktuell välfärdsteknik. Syftet är bland annat att kommunen ska få information för att kunna utforma krav som är väl avvägda mellan verksamhetens behov och marknadens förutsättningar samt välja rätt upphandlingsförfarande.
Marknadsanalysen ska förankras och synkroniseras med behovsanalysen
 
EU-domstolen – om reserverade kontrakt till icke-vinstdrivande organisationer
EU-domstolen besvarar frågan om det finns möjligheter utöver dem i direktiven att reservera upphandlingar till icke vinstdrivande organisationer med ja.
Det finns alltså möjligheter utöver de om reserverade kontrakt som finns i artikel 77
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 6 - 8 december 2022
 
Överprövning och andra rättsmedel inom offentlig upphandling
Ett digitalt utbildningspass om rättsmedel inom upphandlingsområdet.
Välkommen digitalt 8 november 2022, klockan 9.00 – 11.00
 
Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta
Seminariet tar upp vad regeringens kommande reform för skyddat boende innebär för kommunerna. Olika utmaningar för både de våldsutsatta och för de aktörer som ska ge stöd adresseras, till exempel finansiering, upphandling och kvalitetskrav för skyddat boende.
Välkommen digitalt 17 oktober 2022, 9.30 – 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Undersökning ger ny kunskap om offentliga upphandlingar
Upphandlingsmyndigheten genomför under oktober en undersökning för att få mer kunskap om hur upphandlade organisationer arbetar med sina inköp. Syftet är att öka kunskapen om de offentliga upphandlingarna som årligen omsätter 800 miljarder kronor.
Undersökningen vänder sig till både upphandlare och högre chefer i exempelvis kommuner och regioner - Upphandlingsmyndigheten
 
 
Regeringen har tillsatt en utredning för att utestänga oseriösa leverantörer i upphandlingar
I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder kronor. Samtidigt är det inte alltid enkelt att utesluta de aktörer som missköter sig eller där det faktiska jobbet utförs av oseriösa underleverantörer. Regeringen har därför tillsatt en utredning om effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt.
Arbetet startade den 1 september 2022 och ska redovisas den 31 augusti 2023 - Regeringen
 
Undantag för offentliga organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård
LOH innehåller vissa undantag från några av de förbud som finns i lagen. Till exempel finns ett undantag i fråga om betalningar som köpare gör för produkter som införskaffas inom ramen för skolprogrammet. Ett motsvarande undantag finns för vissa köpare som tillhandahåller hälso- och sjukvård.
LOH - Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter - Konkurrensverket
 
Konkurrensverket ska ge ökad vägledning om otillbörliga handelsmetoder till offentliga inköpare
Under våren genomförde Konkurrensverket en granskning av offentliga inköpares kännedom och efterlevnad av lagen om otillbörliga handelsmetoder. Efter indikationer om att kännedomen om lagen behöver öka satsar Konkurrensverket nu på att ge mer vägledning till offentliga aktörer med syfte att förbättra regelefterlevnaden.
Möten och dialog med inköpare är viktigt - Konkurrensverket
 
Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer
Våren 2021 publicerades rapporten I skuggan av covid-19, som gav en övergripande bild av 2020 års förändringar i vårdkonsumtion som en följd av pandemin. I den här promemorian följer Vårdanalys på nytt upp förändringarna i vårdkonsumtion genom en analys av statistik över väntetider i den specialiserade vården, och en enkätundersökning bland befolkningen.
Uppföljning av förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av covid-19-pandemin - Vårdanalys
 
Så förenklas fria vårdvalet
Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.
Sjukvårdsrådgivningen inkluderas - Inera
 
Aktuell debatt
 
 
”Administrativ personal inom vården är viktig”
Fler medicinska sekreterare skulle avlasta vårdpersonalen. Men det betyder inte att annan administrativ personal är överflödig, skriver Veronica Magnusson, Vision, i en replik.
Vårdens samlade resurser måste användas klokare genom innovationer, modern teknik och nya arbetssätt - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se