Stödmaterial och utbildningar i barnkonventionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tillsammans fortsätter vi arbetet framåt
 
Sedan förra nyhetsbrevet har en hel sommar hunnit passera. Jag hoppas att du hann hämta ny energi för vårt viktiga barnrättsarbete. För min del innebar sommaren välbehövlig vila men också stor sorg efter mordet på Ing-Marie Wieselgren i Almedalen. Ing-Marie var inte bara otroligt uppskattad i sin roll som nationell psykiatrisamordnare här på SKR, utan hon var också en viktig röst i samhället då hon alltid stod upp för våra mest utsatta. Inte minst barnen. 

Tillsammans fortsätter vi arbetet framåt. Hösten inleddes med den positiva nyheten att min bok ”Implementering av barnkonventionen med hjärta och hjärna” blivit talbok genom Myndigheten för tillgängliga medier. Inom barnrättsarbetet här på SKR har vi bland annat dragit igång höstens barnrättsstrategsutbildning med 80 deltagare. För dig som redan gått den har vi planer på en fortsättningsutbildning. Som utbildad barnrättsstrateg är du också välkommen till kostnadsfria handledningstider, så mejla mig om du inte fått zoomlänkar till höstens tillfällen.

SKR håller dessutom på att planera för en egen barnrättskonferens den 27–28 mars 2023. Vi kommer att bjuda in kommuner, regioner och myndigheter för att ta del av bland annat FN:s barnrättskommittés kommande rekommendationer till Sverige. Det blir två dagar fyllda av kollegialt lärande kring hur vi kan stärka samverkan och barnrättsperspektivet i Sverige. Spara gärna datumen i din kalender!

Marie Lundin Karphammar
Handläggare/Barnrättsjurist, SKR
marie.lundin.karphammar@skr.se 
 
Evenemang och utbildningar SKR
 
 
7 oktober
Remisskonferens: Stärkta rättigheter för barn i skyddat boende
SKR bjuder in kommuner att dela synpunkter inför remissvar för lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”.
Remisskonferens: Stärkta rättigheter för barn i skyddat boende
 
25 oktober
Barnkonventionen – grundutbildning för tjänstemän
En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är tjänsteman och hur du genomför en barnkonsekvensanalys.
 
10 november
Barnrättsperspektivet i socialtjänsten i teori och praktik
IVO berättar om vad som går att lära av deras tillsynsuppdrag gällande barnrättsperspektivet. Socialstyrelsen berättar om arbetssättet Barn behov i centrum (BBIC) i dåtid och nutid. Några kommuner presenterar olika exempel på hur man kan ta sig an ett barnrättsperspektiv.
Barnrättsperspektivet i socialtjänsten
 
24 november
Barnrättsperspektivet inom fysisk planering och stadsutveckling
Ett heldagsseminarium om barnrättsperspektiv vid stadsutveckling och fysisk planering. Boverket presenterar sina nya vägledningar. Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker inom samhällsplanering.
Barnrättsperspektivet inom fysisk planering och stadsutveckling
 
28 november
Barnrättsperspektivet inom förskola i teori och praktik
Utbildning i barnkonventionen för personal inom förskolan. Hur kan man arbeta med barnkonventionens barnsyn i förskolan, i mötet med barn och föräldrar samt i myndighetsutövning?
Barnrättsperspektivet inom förskola i teori och praktik
 
12 december
Nya tag med barnrättsarbetet inom hälso-och sjukvården samt tandvården
Konferensen lyfter fram goda exempel på hur hälso- och sjukvården samt tandvården kan arbeta barnrättsbaserat på en mängd olika sätt.
Barnrättsarbetet inom hälso-och sjukvården samt tandvården
 
16 december
Ett barnrättsperspektiv inom familjerätten/familjehemsvård
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Jämställdhetsmyndigheten presenterar stödmaterial. Östermalms stadsdelsförvaltning och Familjens jurist berättar om sitt barnrättsarbete.
Anmälan öppnar inom kort, spara datumet.
 
Start 18 januari
Barnrättsstrategutbildning
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Barnrättsstrategutbildning
 
17 februari
Barnkonventionen –grundutbildning för förtroendevalda
En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen – grundutbildning för förtroendevalda
 
Aktuellt från omvärlden
 
Konferens om barns rätt till information vid en samhällskris
Barnombudsmannen och Länsstyrelserna bjuder in till en konferens som syftar till att öka kunskapen om hur man kan säkerställa barns rätt till information vid samhällskris. Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt.
Barns rätt till information vid en samhällskris, 29 november, Länsstyrelsen Dalarnas län
 
Brister i hur socialtjänsten handlägger ärenden om
umgängesbegränsning enligt LVU

Justieombudsmannen (JO) har konstaterat brister i bedömning av barnets bästa och deras rätt till delaktighet vid umgängesbegränsningar enligt LVU. JO förtydligar vad som krävs för att uppfylla principen om barnets bästa.
En undersökning av hur socialtjänsten handlägger ärenden om
umgängesbegränsning enligt LVU, JO (pdf)
 
Nya webbstöd för prövning av barnets bästa
I oktober kommer Barnombudsmannens nya webbstöd för prövning av barnets bästa. Webbstödet har tagits fram inom ramen för Barnombudsmannens uppdrag att stötta utsedda statliga myndigheter i att fördjupa sitt arbete med barnets rättigheter, men stödet är generellt och kan även användas av andra verksamheter.

Måndag 31 oktober kl 10.00–12.00 hålls en presentation av det nya webbstödet. Anmäl dig till Annelie Sjöberg för att delta på plats (Vasagatan 46 i Stockholm) eller digitalt.
 
Uppdrag att analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter
Regeringen har gett Statskontoret uppdrag att följa upp och analysera regeringens kunskapslyft (som har pågått sedan 2017) för barnets rättigheter i statliga myndigheter, regioner och kommuner. Förslag ska lämnas på hur ett långsiktigt kunskapsstöd ska utvecklas. 
Uppdrag att analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter, Regeringskansliet
 
Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling
Boverkets nya vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling ger kunskap, inspiration och verktyg för att skapa jämlika livsmiljöer och tillgodose barns rättigheter i hela samhällsbyggnadsprocessen.
Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling, Boverket
 
Nytt stödmaterial för dig som är skyldig att anmäla oro för barn
Socialstyrelsen har gett ut nytt stödmaterial gällande anmälningsskyldigheten enlig 14:1 Socialtjänsten för de som är skyldiga att anmäla oro för barn.
Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn, Socialstyrelsen (pdf)
 
Rapport om en tryggare och mer inkluderande skola för hbtqi-personer
Barnombudsmannen har identifierat övergripande brister i kunskapen om unga hbtqi-personers situation i skolan. 
För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära, Barnombudsmannen
 
Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. De riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och träder i kraft 1 november 2022.
Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen (pdf)
 
Rapport om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor
Bris har publicerat en rapport som lyfter kopplingen mellan gängkriminalitet, barnets rättigheter och barns uppväxtvillkor.
Barns rättigheter i skottlinjen, Bris
 
Ny film om Koll på soc
Nu finns en kort film om sajten "Koll på soc", som har information om socialtjänsten för barn och unga. Filmen kan laddas ner och användas fritt på kommunens eller regionens webbplats och i sociala medier.
Ny film om Koll på soc, Digital vård och omsorg
 
Barns och ungas tankar om pandemin och framtida kriser
Våren 2022 genomförde Barnombudet i Uppsala (BOiU) ett antal dialoger med barn och unga om hur de såg på coronapandemin. Resultatet är bland annat ett antal tips om hur vuxenvärlden i allmänhet, och beslutsfattare i synnerhet, bör agera i nästa kris.
Barn och ungas tankar om pandemin och framtida kriser, BOiU (pdf)
 
Ny rapport till FN med barns egna ord om utsatthet i Sverige
31 organisationer har lämnat in en tilläggsrapport till regeringens rapport till FN:s barnrättskommitté. 120 barn har lyssnats in och huvudrapporten består av deras synpunkter.
Ny rapport till FN: Barns egna ord om utsatthet i Sverige, Rädda Barnen

Här hittar du regeringens rapport till FN:s barnrättskommitté: 
Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s Kommitté för barnets rättigheter, Regeringskansliet (pdf)
 
Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, ute på remiss
Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla, har kommit med ett betänkande (SOU 2022:38) som är ute på remiss. Utredningen föreslår bland annat lagändringar i föräldrabalken och en ny lag om föräldrafullmakter. Cirka 30 kommuner har blivit remissinstans men alla kan lämna synpunkter eller yttranden på förslagen. 
Remiss av SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv
 
 
Redaktör
Marie Lundin Karphammar
marie.lundin.karphammar@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se