Kunskap om komvux
 
Sverige är internationellt kända för sitt system för vuxenutbildning. Två fundament i detta system är komvux och folkbildningen, som har en både lång och delvis gemensam historik. Komvux erbjuds i Sveriges alla kommuner. Trots att komvux har funnits länge och har en stor omfattning, så har det saknats vetenskapliga studier inom området. Men nu har flera aktuella avhandlingar fokus på komvux, och under året har forskarskolan för vuxnas lärande som är inriktad på komvux dragit igång. Det här är glädjande och bidrar till ett bättre kunskapsläge, vilket i sin tur kan bidra till utveckling av praktisk verksamhet.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Fotograf: Susan Gollenia, LiU
 
   
Fredagen den 14 oktober lägger Johanna Mufic fram sin avhandling vid Linköpings universitet. Vi fick ett snack i förväg, om den forskning som ligger till grund för avhandlingen “Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society
Johanna Mufic skickar också med några frågor att diskutera kring i lärarlaget eller skolledningen, för att inte kvalitetsbegreppet ska eka tomt.
 
   
 
   
 
   
Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration. Den förra regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) effektivare kan möta dagens behov. Utredningen ska vara klar 2024. Arbetsmarknadens behov behöver framöver vägas in i samband med beslut om vilka gymnasiala utbildningar som ska erbjudas. Den förra regeringen har gett Skolverket i uppdrag att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).
 
   
Centrum för flexibelt lärande gav 2004 ut en antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen. Två av antologins avsnitt – Vuxenutbildningens framväxt och Vuxenutbildningens förutsättningar – ligger till grund för den här skriften som gavs ut för första gången 2006. Författare har varit Kjell Johansson och Sven Salin, två mycket namnkunniga profiler inom svensk vuxen utbildning. Den här rapporten, publicerad 2015, ger en bild av vuxenutbildningens dåvarande förutsättningar. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående.
 
   
I februari startade forskarskolan i vuxnas lärande. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och Linköpings universitet leder projektet, i ett samarbete med Stockholms universitet och Jönköping University. Här kan du läsa mer om doktoranderna, och deras forskningsintressen.
 
   
Foto: LiU/JU
 
   
Tips på konferenser:
 
ViS-konferensen, 10-11 oktober, Stockholm
Medverkan av representanter för regeringen, myndigheter, forskning och vuxenutbildningens praktik. Som deltagare kommer du att få nyheter, insikter, kunskaper och inspiration. Men framför allt kommer du att möta andra vuxenutbildare för samtal och erfarenhetsutbyte.

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.
 
Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.
 
   
Kontakta oss
 
Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande. Vår ambition är att hålla oss à jour med forskningsfronten på området livslångt lärande, samtidigt som vi själva ser oss som en viktig aktör med förmåga att sätta sig in i en mångfald av perspektiv och utgångspunkter. Hör av dig om du har något från din verksamhet inom livslångt lärande som du vill berätta om!

Sara Bref
Webbredaktör och kommunikatör Encell
sara.bref@ju.se