Nyheter från SKR
 
 
Ersättningsmodeller, hemtjänst 2022
SKR undersöker hemtjänstersättningar hos landets kommuner oavsett hur de organiserar sin hemtjänstverksamhet och om de har privata aktörer eller ej.
Senaste enkätundersökningen är genomförd 2022
 
Bygg välfärdens kompetensåtgärder på verkligheten
Kompetensförsörjningen är en av kommande decenniets största utmaningar för kommuner och regioner. Det råder brist på medarbetare med rätt kompetens vilket för med sig att det är svårt att bemanna livsviktiga verksamheter som äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Bristen ger också återverkningar på arbetsmiljön.
Hög tid att fokusera på åtgärder och lösningar som är anpassade till situationen
 
Fler väntar på åtgärder i vården men väntetiderna kortas
Fler patienter väntade på operation och behandling första halvåret 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskar medianväntetiderna för de som väntar och de flesta åtgärderna sker inom 30 dagar.
Majoritet av åtgärderna genomförs snabbt
 
SKR sammanfattar och kommenterar nya domar inom upphandlingsrätten
  • EU-domstolen - om reserverade kontrakt till icke-vinstdrivande organisationer
  • Högsta förvaltningsdomstolen - mer om skadeprövningen i mål om överprövning
  • Kammarrätten: det var rätt att utesluta anbudsgivaren eftersom denne gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen
Nytt om upphandlingsrätt augusti 2022
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 6 - 8 december 2022
 
Välkommen till Innovationsveckan 2022!
Nu öppnar vi Innovationsveckan 2022, där du skapar innehållet och vi står för arenan. Tillsammans sprider vi smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor. Nu är anmälan öppen för programpunkter.
3-7 oktober digitalt och lokalt
 
Välfärd i egen regi – eller köpa av andra?
Kommuner och regioner väljer olika försörjningsstrategier i syfte att tillhandahålla effektiva välfärdstjänster. På webbinariet presenteras och kommenteras utvecklingen av sektorns köp av verksamhet samt skillnader mellan huvudmän och verksamhetsområden.
Välkommen digitalt 3 oktober 11-12
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Varierande resultat i granskning av offentliga aktörer
Konkurrensverket har under våren genomfört en granskning av offentliga inköpares kännedom och efterlevnad av lagen om otillbörliga handelsmetoder. Lagen trädde i kraft den 1 november 2021 och syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder.
Resultatet tyder på vissa brister i kännedomen om lagen - Konkurrensverket
 
Regionerna behöver stärka den katastrofmedicinska beredskapen
Regeringen har gett IVO i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna.
Förmågehöjande åtgärder - IVO
 
Studio MATtanken - Mat i kris och offentliga måltider
Vilken mat finns tillgänglig vid kris? Ylva Gustafsson och Louise Rapplihn från Länsstyrelsen i Värmland finns med i Studio MATtanken kl. 08.30-09.15 och berättar om arbetet som utmynnat i rapporten "Mat härifrån – recept för vardag och krisberedskap".
Välkommen online fredag 30 september kl. 08.30-09.15 - Studio MATtanken
 
Växjö och Göteborg går före
Växjö kommun och Göteborgs stad har utsetts till Årets cirkulära förelöpare av miljöföretaget Ragn-Sells. Detta för sina satsningar på att kräva mer återvunnet material i upphandlingarna.
 
Partierna om LOV/LOU
LOV, LOU eller egen regi som alternativ för kommunal hemtjänst har växt fram som en av tydligaste blockskiljande frågorna. Liberalerna vill att LOV görs till huvudregel och LOU undantag. Kristdemokraterna och Miljöpartiet betonar värdet av ideella aktörer.
Det framgår av svar från riksdagspartierna - Upphandling 24
 
Aktuell debatt
 
 
"Motståndarna vill inte erkänna det massiva stödet för friskolor"
Sju av tio anser t ex att det är rätt att man ska få välja grundskola. Detta är förstås huvudskälet till att de som kritiserar friskolor inte vill erkänna att försämrade villkor också kommer att minska möjligheterna för föräldrar att välja skola när det blir färre skolor.
Utnyttja sin valfrihet - Göteborgs-Posten
 
"Vård­företagarna tillskriver kommuner om höjda ersättningar"
Hög inflationstakt är tillbaka i såväl den svenska som den globala ekonomin efter att i mer än 30 år lyst med sin frånvaro. Det har lett till en kostnadschock för utförarna i den svenska omsorgssektorn. Prisökningarna det senaste året (juli till juli) på viktiga insatsvaror som livsmedel och bränsle ligger på över 10 procent och på el på över 20 procent.
Kostnadsökningar behöver kompenseras för att säkra kvaliteten - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se