Nytt nyhetsbrev!
 
Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet samt också säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.

SKR har sedan i våras förstärkt arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan genom att anställa Christina Kiernan, som samordnare för frågorna. Christinas uppdrag innebär att tydliggöra problematiken ur kommunalt och regionalt perspektiv och lyfta frågorna i olika sammanhang, att säkra möjligheteter för våra medlemmar att öka sin kompetens genom utbildningar, nätverk och konferenser samt att se till att det finns stöd och information tillgängligt och att bra och mindre bra erfarenheter kan delas. Ett steg i arbetet är detta nystartade nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet kommer komma ut 2-3 gånger per termin och ta upp nyheter på området men även påminna om sådant som är bra att ha koll på, sånt som kan/bör/ska göras samt om kommande konferenser, seminarium m.m. av intresse.

Förhoppningen är att nå ut i kommuner och regioner så brett som möjligt eftersom välfärdsbrottslighet finns i många olika verksamheter och tar sig olika uttryck. Ju fler som har kunskap om frågorna, desto bättre kommer man kunna förebygga och agera vid misstänkta brott och oegentligheter.  

När kunskapen ökar och arbetet effektiviseras är erfarenheten att även otillåten påverkan mot tjänstepersoner ökar. Då är det av stor vikt att tidigt agera för att förhindra detta och trygga den anställde. Här finns saker att göra och erfarenheter att inhämta. Titta gärna in på aktuell sida på SKR-webben.

Med detta sagt, här kommer nyhetsbrev #1
 
SKR fördjupar lägesbilder av välfärdsbrottsligheten i samverkan med medlemmarna!
 
Under hösten kommer SKR bjuda in alla regioner och kommuner i syfte att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottsligheten och hur den tar sig uttryck i kommuner och regioner, hur man arbetar lokalt och vilket stöd man behöver för att ytterligare effektivisera sitt arbete. 

Den 13 oktober träffar SKR regionerna och den 2 december kommunerna. För att delta i mötet med regionerna maila Christina. Anmälan till mötet med kommunerna finns här:  Välfärdsbrottslighet i kommuner | SKR

För andra frågor om mötena kontakta christina.kiernan@skr.se
 
Mer från SKR
 
 
Möte med nationella myndigheter 
I början av september träffade SKR nationella myndigheter för att diskutera välfärdsbrottslighet och samverkan. Vid mötet deltog Arbetsförmedlingen, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, IVO, Polismyndigheten, Skatteverket, Socialstyrlsen och Åklagarmyndigheten. Syfte med mötet var att lyfta kommuners och regioners perspektiv på frågan och tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samverkan och gemensamma åtgärder.

Vid mötet beslutades att deltagarna ska fortsätta ses en gång per termin och dela information och erfarenheter.
 
 
Stöd och tips till din hjälp
 
 
Hitta nationella myndigheters stödmaterial här
Det finns flera stödmaterial och checklistor framtagna för att underlätta arbete inom området välfärdsbrottslighet. Nedan har samlats sådant stöd som kan hjälpa kommuner och regioner i arbetet.

Skatteverkets metodstöd för personlig assistans

Checklista: Undvik oseriösa aktörer | Ekobrottsmyndigheten

Förebygg arbetslivskriminalitet | Ekobrottsmyndigheten

Upphandla säkert | Ekobrottsmyndigheten

IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden | IVO.se
 
Tipsa myndigheter
Det finns fler myndigheter som har tipsfunktioner. Nedan har samlats sådana tipsfunktioner som kan vara värdefulla att känna till.
 
Kom ihåg!

Kommuner är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten hos en aktör som anordnar personlig assistans. 
Anmäl brister och risker ang personlig assistans till IVO

Kommuner är skyldiga att underrätta Skatteverket vid felaktigheter i folkbokföringen
Underrättelseskyldighet vid felaktiga uppgifter i folkbokföringen | SKR
 
 
På gång
 
 
Skatteverkets webbinarium Motverka folkbokföringsbrott 

Skatteverket bjuder in dig som arbetar i kommun till information och vägledning om folkbok-föringsbrott, underrättelse-skyldighet för kommunen och vilka konsekvenser felaktig folkbokföring kan leda till.

Målgruppen är anställda i kommunen som arbetar med utbetalningar från något välfärdssystem som till exempel ekonomiskt bistånd och vill lära sig mer för att motverka folkbokföringsbrott.

Webbseminarierna startar vecka 49 och anmälan öppnar inom kort. Platserna är begränsade så anmäl dig i god tid!
Anmälan Skatteverkets webbinarium om folkbokföringsbrott
 
Säkerhetsdialogen – nytt stöd för att förebygga hot och våld
Suntarbetsliv har tagit fram ett digitalt material som stödjer chef och skyddsombud att arbeta systematisk med att förebygga hot och våld. Du hittar aktiviteter för att börja prata om hot och våld på jobbet, kunskapsstöd om förebyggande arbete samt checklistor och skyddsronder.

Säkerhetsdialogen lanseras den 12 oktober 2022 på Suntarbetsliv.se www.suntarbetsliv.se

Suntarbetsliv är en förening som ägs av arbetsgivare och fackliga organisationer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Prenumerera på Suntarbetslivs nyhetsbrev för nyheter direkt i din mejlbox
 
 
Avslutningsvis 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00