Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av information om slutförda FoU-projekt.
 
Slutförda FoU-projekt och samarbeten
 
 
Återbruk
Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i detta är en högre grad av återbruk. Frågan ses som intressant både utifrån resurshushållnings- och kostnadssynpunkt. För att lyckas behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning, i vilket logistiken upplevs som en stor utmaning.

Som stöd i arbetet har två skrifter tagits fram:
  • Återbruk – Nuläge redovisar genomförd nulägesanalys nationellt och internationellt.
  • Återbruk – Arbetsmetodiker beskriver en metodik för arbete med återbruk, ger en översiktlig genomgång av de juridiska förutsättningarna inklusive upphandling och kravställning samt ger en vägledning i hur klimatnyttan av återbruk kan beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.
Som komplement till skrifterna finns en inspelning från projektets slutseminarium där utredarna berättar om resultaten.
Ta del av materialet på Offentliga fastigheters webbplats
Vägledning Klimatkomfort i offentlig miljö
Under den gångna varma och fuktiga sommaren har det kanske kommit önskemål om kyla i lokaler. I maj i år publicerade Offentliga fastigheter vägledningen Klimatkomfort i offentlig miljö med tillhörande inspelade presentation av materialet.
Ta del av materialet på Offentliga fastigheters webbplats
Stöd i arbetet med klimatanpassning
I vintras publicerades metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet. Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.
Ta del av skriften med tillhörande mall på Offentliga fastigheters webbplats
Nya lärmiljöer – från vision till pedagogik i två innovativa skolor
Skolbyggnader utgör betydande investeringar för samhället och ska vara hållbara under lång tid. Dessa lärmiljöer behöver utformas så att de understödjer och främjar de pedagogiska idéer som ligger till grund för verksamheten som ska bedrivas i lokalerna.

Denna skrift redovisar en forskningsstudie som Högskolan i Gävle genomfört med finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från två skolors processer att utforma och använda lärmiljöer som stödjer skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt.

Målgrupper för skriften är alla professioner som är involverade i att planera, bygga och använda lärmiljöer.
Ta del av rapporten
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Nytt FoU-projekt - Planera för Nära vårds lokalförsörjning
FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågors (Fastighetsrådet) styrelse har initierat ett projekt med syfte att underlätta för lokalförsörjningen av omställningen till Nära Vård. Projektet ska arbeta fram stödmaterial som regioner kan använda i den strategiska lokalförsörjningsplaneringen i omställningen.
Läs mer om projektet här
Efterlysning!
Vi söker nu personer till projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetar du i region med lokalförsörjning, fastigheter och/eller strategisk planering, kontakta Fredrik Johansson (SKR), fredrik.johansson@skr.se, om du är intresserad.
Nytt FoU-projekt - COVID och utformningen av kommunala vård- och omsorgslokaler
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågors (Kommunfondens) styrelse har initierat ett projekt med syfte att undersöka hur erfarenheterna från COVID-19 påverkar utformningen av kommuners vård- och omsorgsfastigheter. Projektet ska samla in erfarenheter och bra praxis för att underlätta i projektering av framtida fastigheter och lokaler.
Efterlysning!
Vi söker nu personer till projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetar du i kommun med lokalförsörjning och/eller fastigheter för vård och omsorg, kontakta Fredrik Johansson (SKR), fredrik.johansson@skr.se, om du är intresserad.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se