Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Buller
 
 
Handbok - God ljudmiljö i parker
Stockholms stads har tagit fram en handbok om hur man kan arbeta med ljudmiljön i parker och tätortsnära rekreationsområden. Handboken, som bland annat innehåller verktygslåda, kunskapssammanställning och förslag till mål för ljudmiljön i parker, finns nu publicerad på Stockholms stads hemsida: Handbok - God ljudmiljö
 
Ändringar i Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
Till följd av ändringar i EG-direktivet om omgivningsbuller infördes från den 14 juni 2022 ändringar i Förordningen (2004:675) omgivningsbuller. Förändringarna avser en förlängning av tiden för fastställande av åtgärdsprogram från 1 år till 2 år efter genomförd bullerkartläggning. Åtgärdsprogrammen ska nu även innehålla en uppskattning av antalet personer som i minskad omfattning påverkas av skadliga effekter av buller till följd av de bullerminskande åtgärder som vidtagits.
Riksdagen Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2021/1226
 
Energi och klimat
 
 
Nya upphandlingskrav på byggnadens energianvändning
Upphandlingsmyndigheten har publicerat krav om byggnadens värme- och energianvändning för upphandling i tidiga skeden och för upphandling av projektering eller totalentreprenad.
 
Energihjälpen - verktyg för byggnaders energiprestanda
Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för beställarkrav, granskning, uppföljning och verifiering av en byggnads energiprestanda. Den innehåller även viktiga indata. Formuläret avser att underlätta kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt PBL och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Formuläret är tänkt att fyllas i av byggherren, kunna ingå i kontrollplanen, bifogas vid redovisning inför startbesked samt uppdateras inför genomgång av slutbesked.

Formuläret har nu utökats till verifiering av energiprestanda genom mätning efter det att byggnaden varit i drift i 2 år. Det samlar uppdaterade energiberäkningar och verifiering i ett verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov. Verktyget har testats i nyligen genomförda byggprojekt vilket redovisas i rapporten "Utveckling och test av Energihjälpen".

Initiativtagare är Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Mer information och möjlighet att ladda ner en gratis betaversion av verktyget.
 
Metodstöd Fossilbränslefri kommun
Metodstöd för att göra din verksamhet fossibränslefri har tagits fram inom projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, som pågår 2019–2022 och leds av Länsstyrelsen Skåne samt Energikontoret Skåne. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna. Särskilt fokus har legat på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av produkter och tjänster samt att visa ledarskap. Även resultat från fler kommuner ingår.
 
Tre frukostwebbinarier för dig som vill bli fossilbränslefri:
  • 15 september Vikcyklar och webbmöten – hur får vi bort de sista fossila tjänsteresorna?
  • 29 september Från plastbanting i skolkök till återbruk av byggmaterial – hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion?
  • 13 oktober Fossilfria transporter och entreprenader bortom HVO – hur skapas en fossilfri fordonsflotta?
Mer information och anmälan
 
Klimaträttsutredningens betänkande på remiss
Klimaträttsutredningens förslag Rätt för klimatet (SOU 2022:21) är på remiss till 7 november. Utredningen föreslår ändringar av lagstiftningen för att främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

SKR:s expert i utredningen har skrivit ett särskilt yttrande kring behovet att säkerställa en tidig dialog och ett fortsatt kommunalt inflytande över markanvändningen ur ett brett samhällsperspektiv, vad gäller redovisning av elledningars lokalisering mellan stationer i koncessionsansökan samt att luftledning för högspänning så tydligt framhålls som huvudalternativ. Vidare föreslås, för en plan som medför betydande trafikflöden, att kommunen även redogör för hur olika alternativ påverkar transportfrågan och val av transportsätt för en effektivare användning av befintliga transportinfrastruktur.
 
Miljöprövningsutredningens slutbetänkande på remiss
Miljöprövningsutredningen förslag Om prövning och omprövning – en del i den gröna omställningen (SOU 2022:33) är på remiss till den 31 oktober. Det övergripande syftet är dels att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar genom horisontella förändringar i miljöprövningen dels att åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som bibehåller miljöskydd säkerställs. SKR har haft en expert med i utredningen.
 
Europeiska veckan för hållbar energi, EUSEW
Årets EU-vecka för hållbar energi, EUSEW, ordnas 26-30 september i hybridformat. Möjlighet finns också att ordna egna lokala event under juni-september med visst stöd. Se Host Sustainable Energy Days, kriterier samt registrering.
 
Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september
Många kommuner har redan anmält sig. Är din kommun med? I fjol deltog 60 svenska kommuner med aktiviteter, av totalt över 3000 städer/kommuner i över 50 länder. Årets tema är Bättre resande med slogan "Variera dina resor".

Det går fortfarande bra att registrera din kommun och delta i den Europeiska Mobilitetsveckan den 16-22 september. Veckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Det är fritt fram att utforma de som är bäst för din kommun. Exempelvis aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, resfria möten, samåkning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Kalmar är en av kommunerna som har aktiviteter under veckan. Tidig morgon under fyra dagar kommer frukostpåsar delas ut vid olika cykelvägar. Förutom något ätbart och en present ges information om kommunens mobilitetssatsningar. Kommunens representanter kommer finnas på olika platser för dialog med invånarna och bjuda på något eller hålla någon tävling.
Mer information om Europeiska mobilitetsveckan
Goda exempel 2021 - inspireras av Östersund, Nepal och Uzbekistan
 
Livsmedel
 
 
Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas
Aktuellt säkerhetsläge i Europa aktualiserar behovet av att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap. Som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front och målet för det civila försvaret omfattar bland annat förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. Utredningens kommande förslag ska utgöra en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen. Betänkandet lämnas den 1 december 2023.
 
Material i kontakt med livsmedel (FCM)
Livsmedelsverket har under hösten tagit emot remissynpunkter på ett förslag om nya föreskrifter för produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Livsmedelsverket föreslår att tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska anmäla sin verksamhet till kontrollmyndigheten för registrering. Bestämmelserna behövs för att kontrollmyndigheterna ska kunna planera och utföra offentlig kontroll av dessa verksamheter. Verksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare föreslås dock vara undantagna från registreringskravet.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om registreringskrav för vissa verksamheter är dock avsedda att tillämpas först för tid från och med den 1 juli 2023, för att ge verksamhetsutövarna tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter registrera verksamheterna. SKR har framfört att tillämpning av registreringskrav bör ske som tidigast vid årsskiftet då bristande registrering kommer att innebära att verksamheterna blir föremål för sanktionsavgifter.
Läs mer om föreskriftsförslaget och tillhörande konsekvensutredning här
 
Konferenser och seminarier
 
 
Dricksvattenkonferens 2022 den 14-15 september
Ni har väl inte missat att SKR för sjunde gången i rad anordnar konferensen för kommunala chefer och inspektörer som arbetar med dricksvattenkontroll. Dag ett blir späckad med information från Livsmedelsverket. Vi kommer bland annat få höra för första gången om tankarna kring de nya dricksvattenföreskrifterna, de nya operativa målen för dricksvatten och riskklassning för dricksvattenanläggningar.
Andra dagen handlar om säkerhet i dricksvattenarbetet. Det är mycket regler om säkerhet i dricksvattenarbetet. Kom och var med diskutera era frågor med oss. Varmt välkomna till 2022 års konferens om dricksvattenkontroll!
Program och anmälan
 
Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata den 10 oktober
Lantmäteriet ordnar en workshop kl. 10.00-15.00 på Naturvårdsverket eller digitalt. Agenda 2030 -samordnare och personer med geodatakompetens behöver kroka arm för att komma längre. Seminariet är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2022 den 13-14 oktober
Varmt välkomna till årets tillsynsdagar 2022! Konferensen kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar den 13 och 14 oktober. Dagarna riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll på de lokala miljökontoren. Dag ett kommer att vara inriktad på olika aktuella tillsynsfrågor. Vi kommer t ex att höra förbundsjurist Germund Persson berätta om nyheter i SKRs förslag på taxebestämmelser, samt få ta del av information från Havs- och vattenmyndigheten avseende den nya riskklassningsmodellen för tillsyn av små avlopp. Dag två kommer att ha tema miljöbrott med fokus på avfall. Vi kommer bl.a. får höra hur Naturvårdsverket arbetar med kommande handläggarstöd för uppsökande tillsyn inom avfallsområdet. Vi får även höra om Botkyrka kommuns erfarenheter av arbetet med bygg- och rivningsavfall.
Program och anmälan
 
Information till nämndpolitiker i plan-, bygg- och miljönämnder den 26 oktober
SKR kommer att ordna en information till nämndpolitiker i plan- bygg- och miljönämnder den 26 oktober kl. 13.00-16.00, digitalt. Det kommer att bli en späckad eftermiddag med fokus på aktuella frågeställningar, statliga utredningar samt medverkan från centrala myndigheter. Boka in datumet redan nu! Mer information och anmälningslänk kommer inom kort.
 
Seminarium med SKR:s programberedning för hållbar omställning den 9 november
Programberedningen för hållbar omställning kommer att ha ett digitaltseminarium på eftermiddagen den 9 november om kommuners och regioners roller i klimatomställningen, med goda exempel och erfarenheter. Seminariet vänder sig till politiker och tjänstepersoner som arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor. Inbjudan och länk kommer inom kort.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se