Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nu drar en spännande höst igång!
 
Efter ett välgörande sommaruppehåll är det dags att ta del av höstens alla händelser och aktiviteter. Med ett val runt knuten och en hel drös med utmaningar i plan- och byggsektorn blir det en minst sagt en spännande tid framöver. Flera ändringar i plan- och bygglagstiftningen är i färd att implementeras och under sommarhalvåret har ovanligt många nya utredningsuppdrag startats upp.

Ta gärna tillfället i akt att samla inspiration och information om vad som är på gång på någon av våra konferenser som även denna höst kommer att hållas digitalt. Vi kommer även göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad på intressanta händelser via vårt nyhetsbrev.

Vänligen
Ann-Sofie Eriksson
 
Välkommen till årets bygglovchefskonferens
 
Missa inte årets konferens den 7 oktober med fokus på aktuella och intressanta ämnen inom bygglovsområdet. Under dagen kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen, rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Vi kommer bland annat att få höra mer om Boverkets översyn av byggreglerna och vi får ta del av goda exempel från Simrishamn och Sollentuna om god arkitektur och digital verksamhetsutveckling. Dessutom får vi lära oss mer om klarspråk och kommunikation utifrån ett myndighetsperspektiv.
Program och anmälan
 
Snart dags för Detaljplanekonferens 2022
 
Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i form av två digitala halvdagar den 10-11 november. Årets konferens lyfter hållbar planering med särskilt fokus på vattenfrågorna och bjuder på flera inspirerande kommunexempel. Du får också höra mer om pågående nationella digitaliseringsuppdrag samt ta del av exempel från kommuner kring deras omställning till en digital planprocess. Dessutom blir det omvärldsspaning från SKR, aktuella rättsfall och panelsamtal med Boverket och Lantmäteriet kring förslagen om digitalisering av befintliga detaljplaner.
Konferensen vänder sig till handläggare och chefer som arbetar med detaljplanering. Fullständigt program kommer inom kort men det går bra att anmäla sig redan nu.
Mer information och anmälan
 
3D-konferens
 
Årets 3D-seminarium går av stapeln den 29-30 september i Karlskrona. Seminariet tar upp aktuella frågor inom visualisering, digitala tvillingar och annat som berör dig som arbetar med 3D i en kommun. Under dagarna får du också chansen att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner. Arrangörer är Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Karlskrona kommun. 
Mer information och anmälan
 
Anmäl dig till informationsmöte om intensifierat omställningsarbete för hållbara städer i Europa
 
Tisdagen den 6 september kl. 13.00–15.00 arrangerar Formas, Vinnova och Energimyndigheten ett informationsmöte om den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions to a sustainable future, DUT. Under hösten 2022 öppnar den första utlysningen med en budget på omkring 80 miljoner euro och det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städernas hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet kommer ske digitalt via Zoom och anmälan är nu öppen.
Anmälan
 
Avfallsplan som strategiskt verktyg för cirkulär ekonomi
Avfall Sverige håller ett webbinarium om kommunernas avfallsplaner som strategiskt verktyg för en cirkulär ekonomi. Webbinariet kan vara av intresse för alla inom den kommunala organisationen, i såväl förvaltningar som bolag, som arbetar med bland annat tillsyn, upphandling, stadsplanering med mera. Ur innehållet: Hela kommunens avfallsplan! Vad du och din verksamhet kan vinna på att engagera er i kommunens avfallsplanering, Organisation, synergier och samarbeten - Inspirerande exempel, idéer och tips.

Webbinariet äger rum den 30 september 2022 kl. 10.00-12.00.
Mer information och anmälan
 
Nya utredningar att hålla koll på
 
Under våren och sommaren har många nya utredningar inletts. Nedan listar vi ett urval som kan vara lite extra intressant att hålla ett öga på.
Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall
Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall. MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023. 
Mer information
 
Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregationen
En särskild utredare ges i uppdrag att dels utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhällsplaneringen, dels redogöra för hur arbetet med att säkra att hyresgäster kan bo kvar efter bruksvärdeshöjande renoveringar fortlöper. Uppdraget ska redovisas av utredare Erik Pelling senaste den 22 december 2023.
Mer information
 
Utredare får i uppdrag att genomföra förstudie om nationell fysisk planering
Sverige ska stå väl rustat inför framtiden. Regeringskansliet har därför beslutat att genom en så kallad bokstavsutredning ge en utredare i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering. Uppdraget syftar till att säkra långsiktig hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning.
Tidigare generaldirektör Lena Erixon ges i uppdrag att identifiera hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas på ett sätt som ger tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. Lena Erixon ska också föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.
Utredarens resultat redovisas i promemoria i departementsserien.
Mer information
 
En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner
En särskild utredare ska kartlägga och analysera statens former för samverkan och dialog med kommuner och regioner samt se över regleringen av fullmäktige- och nämndsammanträden.
Syftet är att främja en ändamålsenlig samverkan och dialog inom den offentliga förvaltningen och att möjliggöra att såväl distans­deltagande som digitala samman­träden kan genomföras på ett demokratiskt, rättssäkert och praktiskt sätt. Särskild utredare Lena Marcus ska redovisa uppdraget senast den 20 juni 2024
Mer information
 
Uppdrag till Boverket om vägledning för planläggning, enligt PBL, intill transportleder för farligt gods
Vägledningen ska vara tillämplig vid region-, översikts- och detaljplanering för bedömning av risker i samband med olyckor vid transport av farligt gods på väg eller järnväg.
Flera länsstyrelser har tagit fram särskilda rekommendationer för sitt län medan andra tillämpar redan framtagna. På nationell nivå saknas det emellertid aktuell vägledning med rekommendationer för planläggning enligt plan- och bygglagen intill transportleder där det transporteras farligt gods. Boverket ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2023.
Mer information
 
Uppdrag att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket
Regeringen uppdrar åt Boverket att
  • ta ställning till vilka termer i plan- och byggregelverket som bör definieras eller omdefinieras, särskilt i fråga om termerna byggnadshöjd, våning, vind, källare, bruttoarea och byggnadsarea,
  • ta ställning till om det är lämpligt att vissa definitioner ska gälla retroaktivt och, om så är fallet, ta ställning till vilka definitioner som bör gälla retroaktivt och hur retroaktiv verkan ska regleras,
  • ta ställning till på vilken föreskriftsnivå som olika definitioner bör regleras på,
  • redovisa vilka termer i plan- och byggregelverket som bara finns definierade i standarder och som därmed inte finns allmänt och kostnadsfritt tillgängliga, och ta ställning till om de behöver definieras i författning, och
  • överväga om ytterligare vägledning behövs för att underlätta tillämpningen av vissa bestämmelser som använder sig av termer och definitioner, exempelvis för byggnadshöjd och andra termer som används i äldre detaljplaner.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.
Mer information
 
Uppdrag om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen
Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om det s.k. detaljplanekravet i 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), som innebär att en kommun i vissa fall med en detaljplan ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk, bör begränsas för projekt eller delar av projekt som enbart avser totalförsvaret eller beredskapen vid civila olyckor och kriser, och en planläggning kan anses inverka negativt på syftet med projektet. Uppdraget ska redovisas senast den 25 maj 2023.
Mer information
 
Utredning om statligt ägt fastighetsbolag
En särskild utredare ska analysera om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar. Särskild utredare Leif Jakobsson ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2023.
Mer information
 
Utredning om en ny förköpslag
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp. En ny förköpslag bör även, utöver att minska och motverka segregation, underlätta för samhällsomvandling till följd av större företagsetableringar och företagsexpansioner, för återuppbyggnad och utveckling av det civila försvaret och för markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder. Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik. Särskild utredare Erika P. Björkdahl ska lämna sitt betänkande senast den 7 december 2023.
Mer information
 
Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas av särskild utredare Ulrika Liljeberg senast den 31 mars 2023.
Mer information
 
Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet för de areella näringarna i 7 kap. 16 § första stycket 1 miljöbalken. Syftet är att säkerställa att regleringen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare. Uppdraget ska redovisas av särskild utredare Marlene Burwick senast den 31 mars 2023.
Mer information
 
Vattenfrågor vid planläggning och byggande
En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i plan- och bygglagen, förkortad PBL, som avser vatten. Syftet med utredningen är för det första att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen på ett sätt som motsvarar kraven i EU-rätten och underlättar kommunernas tillämpning av dessa krav. För det andra är syftet att ge kommunerna de verktyg som behövs för att säkerställa att de krav på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten som ställs vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat. Uppdraget ska redovisas av särskild utredare Johanna Söderasp senast den 20 juni 2023.
Mer information
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se