Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Bio-CCS kan ges stöd
 
Socialdemokraterna vill öka satsningen på Industriklivet. Vid en presskonferens i somras nämnde finansminister Mikael Damberg bio-CCS vid kraftvärmeanläggningar som ett exempel.
CCS ses som nödvändigt för att uppvärmningssektorn ska kunna nå sitt mål om att senast år 2045 vara en kolsänka.

Läs mer
Nya tabeller för transport av avfall
 
Naturvårdsverket har nu publicerat en vägledning till den nya föreskriften om transport av avfall. Den innehåller tabeller, som anger för vilket avfall och vilka mängder som verksamheter behöver ha gjort en anmälan till eller ha tillstånd från länsstyrelsen.

Läs mer
Domstol åsidosätter kommunens bolag
 
Mark- och miljööverdomstolen har avvisat det kommunala renhållningsbolagets överklagande av en dom som upphävde ett beslut om hämtningsplats för avfall. Avfall Sverige ser avgörandet som problematiskt.

Läs mer
Få koll på nya insamlingsansvaret
 
Den 13 september håller Avfall Sverige ett webbinarium om kommunernas nya ansvar för insamling av förpackningsavfall. Bland många andra deltar representanter från Miljödepartementet för att förklara och besvara frågor.

Läs mer och anmäl dig
Sök stöd för ert biokolsprojekt
 
Under 2022 prioriterar Klimatklivet att stödja framställning och användning av biokol. Stödet kan exempelvis gå till cirkulära flöden av organiskt restavfall och investeringar i produktion av biokol. Denna ansökningsomgång är öppen till den 8/9.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande
Sökes: biokol- och kompostnördar
 
Just nu undersöker Avfall Sverige intresset att starta två nya nätverk bland medlemmarna, ett för biokol och ett för kompostering av trädgårdsavfall. Om du vill dela erfarenheter med likasinnade är du välkommen att höra av dig.

Maila Linn Andersson
Pappersinsamling ger många ett bättre liv
 
När 67-åriga Dorcas Okodes man avled 2004 stod hon som ensam försörjare till tio barn. Hon bestämde sig då för att börja med pappersåtervinning i hemstaden Kisumu, Kenya. Idag har hon sex anställda och tar emot pappersavfall från kontor, industrier och deponier över hela regionen.
Så kan brott förebyggas
 
Tio myndigheter har granskat avfallsbrottsligheten. Bland annat föreslås att de fem länsstyrelser som idag jobbar med avfallstransporter till utlandet får ett utökat ansvar för nationella avfallstransporter. Avfall Sverige tillstyrker huvuddelen av förslagen.

Läs hela remissvaret
Lagom IED-krav önskas
 
Avfall Sverige är positiv till inrättande av en ny EU-förordning om rapportering av miljöuppgifter från industrianläggningar, IED. Men den administrativa bördan måste hållas nere. Endast väl motiverade rapporteringskrav bör godtas.

Läs hela remissvaret
Rätt begrepp för förtygsavfall
 
I Transportstyrelsens föreskrifter om mottagning av avfall från fartyg vill Avfall Sverige ändra begreppet ”toalettavfall” till ”toalettavloppsvatten” eller ”avloppsvatten”. Det stämmer bättre överens med begreppet ”sewage” i MARPOL-konventionen.

Läs hela remissvaret
Beställ årets trycksak
 
I Svensk Avfallshantering 2021 finns den senaste avfallsstatistiken och en massa information om hur våra sopor tas omhand. Perfekt att använda vid studiebesök, sätta i händerna på politiker eller använda som underlag till fredagsquizet.

Ladda ner hela skriften
Ladda ner kortversionen
Köp den tryckta skriften
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till Höganäs Borgestad: bygger nya anläggningar och sköter underhållet på ugnar och pannor för energiåtervinning  Läs mer på hoganasborgestad.com
Imponeras av att Sverige deponerar så lite
 
"Energy recovery is the best available technology for treating and utilizing the energy in different residual wastes that can't easily be recycled," säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige till Star Tribune (Minnesota). Läs artikeln
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Kommunalt ansvar för förpackningsinsamling
 
När: 13 september

Under detta webbinarium går vi igenom det beslutade regelverket om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall samt Avfall Sveriges kommentarer till det. Miljödepartementet deltar för att förklara och besvara frågor.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 28–29 september
Var: Umeå

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Enskilda avlopp – aktuella frågpr
 
När: 28 september
Var: Uppsala

En temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Samverkan avfall/VA och deltömning med enfacksbil är frågor som tas upp.

Läs mer och anmäl dig
Avfallsplanen som cirkulärt verktyg
 
När: 30 september

Ett webbinarium för dig som vill arbeta strategiskt för att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi informerar om de juridiska möjligheterna, visar på synergier och samarbeten och inspirerande exempel från de kommuner som kommit längst.

Läs mer och anmäl dig
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Bli förebyggande-coach
 
När: 5–6 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter.

Läs mer och anmäl dig
Konsumera hållbart
 
När: 25–26 oktober
Var: Stockholm

Hur får vi våra kommuninvånare att konsumera och leva hållbart? Hur kan vi arbeta för att öka livslängden på produkter? Detta och mycket merdiskuterar vi vid temadagarna om kommunikation.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning, fördjupning
 
När: 26–27 oktober
Var: Umeå

Kursen ger en djupdykning i relevant lagstiftning och rättspraxis med anknytning till det kommunala avfallsansvaret samt konstruktion av avfallsföreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 8–9 november
Var: Plats meddelas senare

Hår får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 23–24 november
Var: Nykvarn

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: under hösten
Var: Plats meddelas senare

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
VafabMiljö: miljösamordnare med inriktning jordmassor
 
Ansök senast 28 augusti Läs mer
 
VafabMiljö: miljösamordnare med inriktning kemi
 
Ansök senast 28 augusti Läs mer
 
Telge Återvinning: account manager
 
Ansök senast den 31 augusti Läs mer
 
Rise: projektledare cirkulära organiska restprodukter – besiktning
 
Ansök senast 31 augusti Läs mer
 
SRV återvinning: transportledare
 
Ansök senast 17 september Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningstekniker
 
Ansök senast 23 september Läs mer
 
SRV Återvinning: anläggningsingenjör
 
Ansök senast 23 september Läs mer