Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av information om kommande konferenser samt axplock från omvärlden.
 
Filmer för exempelvis gymnasiemässor eller högskolemässor
 
Om ni planerar deltagande på gymnasie- eller högskolemössor får medlemmar i Offentliga fastigheter gärna använda de filmer som tagits fram för bland annat detta ändamål.
Filmerna hittar ni på Offentliga fastigheters webbplats.
Kontakt: Saija Thacker (SKR), saija.thacker@skr.se, om ni vill ha filerna.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Nytt FoU-projekt - Planera för Nära vårds lokalförsörjning
FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågors (Fastighetsrådet) styrelse har initierat ett projekt med syfte att underlätta för lokalförsörjningen av omställningen till Nära Vård. Projektet ska arbeta fram stödmaterial som regioner kan använda i den strategiska lokalförsörjningsplaneringen i omställningen.
Mer information om Nära Vård kan fås här
Efterlysning!
Vi söker nu personer till projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetar du i region med lokalförsörjning, fastigheter och/eller strategisk planering, kontakta Fredrik Johansson (SKR), fredrik.johansson@skr.se, om du är intresserad.
Nytt FoU-projekt - COVID och utformningen av kommunala vård- och omsorgslokaler
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågors (Kommunfondens) styrelse har initierat ett projekt med syfte att undersöka hur erfarenheterna från COVID-19 påverkar utformningen av kommuners vård- och omsorgsfastigheter. Projektet ska samla in erfarenheter och bra praxis för att underlätta i projektering av framtida fastigheter och lokaler.
Efterlysning!
Vi söker nu personer till projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetar du i kommun med lokalförsörjning och/eller fastigheter för vård och omsorg, kontakta Fredrik Johansson (SKR), fredrik.johansson@skr.se, om du är intresserad.
 
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Information från Boverket
 
Vägledning för att utveckla förskolors och skolors fysiska miljö
Nu går det att ta del av Boverkets vägledning som syftar till kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö.
Läs mer på Boverkets webbplats
Titta på filmen Vägledning för att utveckla förskolors och skolors fysiska miljö - YouTube
Vägledning för att utveckla vårdens byggda miljöer
Boverket har publicerat vägledning som syftar till att främja kvalitet i planering, utformning och förvaltning av vårdens byggda miljöer.
Läs mer på Boverkets webbplats
Titta på filmen Vägledning för att utveckla vårdens byggda miljöer - YouTube
Konferens: Leken först - planering och gestaltning av barns utemiljöer
Den 8 – 9 september genomför Boverket tillsammans med bland annat Örebro kommun en tvådagarskonferens om utemiljöer som gynnar barns och ungas lek. Målgruppen för evenemanget är de som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga.
Läs mer på Boverkets webbplats
Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö – när allt ställs på sin spets
Den 6 oktober genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd konferensen Gestaltad livsmiljö – när allt ställs på sin spets. Konferensen tar upp frågor som vilka värden och kvaliteter i de gestaltade miljöerna som är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa och segregation utmanar. Målgruppen för konferensen är de som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.
Läs mer på ArkDes webbplats
Filmer om klimatdeklaration
Boverket har tagit fram filmer som svarar på vanligen förekommande frågor kring klimatberäkning och redovisning.
Ta del av filmerna på Boverkets webbplats
Information från MSB
 
Illustrationer om beredskapssystemet som träder i kraft den 1 oktober 2022
Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet.
Riskkatalog
MSB har tagit fram stöd för kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även användas av till exempel regioner. I den så kallade riskkatalogen beskrivs riskområdena utifrån konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, utveckling och trender, löpande riskbedömningar, geografisk information samt ansvar och roller.
Läs mer och ta del av stödet på MSB:s webbplats
Konkurrensverket granskar överlåtelser av kommunala fastigheter
Konkurrensverket har inlett en granskning av sex olika hyresupplägg som ska tillgodose myndigheters behov av verksamhetslokaler. Fem av de granskade uppläggen rör Stockholms stad och ett rör Uddevalla kommun. Att ge vägledning vad gäller myndigheters anskaffning av lokaler är ett av syftena med granskningen.
Läs mer om granskningen
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se