Nyheter från SKR
 
 
Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2022
SKR sammanställer två gånger per år en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Senaste uppgifterna är hämtade till och med juni 2022.
Det sker fortsatt en ökning av antal kommuner som väljer att avsluta sina valfrihetssystem
 
Ökade kostnader ger tuff utmaning med budgetarbetet
Nu är det dags att på allvar köra igång arbetet med nästa års budget, för de som inte redan gjort det. Bristsituationen i världen och inflationen påverkar så att vårens kostnadsbedömningar inte längre håller.
Inflationen påverkar prisbasbeloppet
 
Palle Lundberg ny vd på SKR
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har beslutat att anställa Palle Lundberg som ny vd. Han tillträder den 1 oktober 2022.
Att arbeta offentligt för våra invånares bästa är något av det finaste och roligaste man kan göra
 
Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats
SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet.
Det uppdaterade KB-avtalet gäller från och med 1 juli 2022
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 13 september 2022, klockan 9.00 – 16.00
 
Välkommen till Innovationsveckan 2022!
Nu öppnar vi Innovationsveckan 2022, där du skapar innehållet och vi står för arenan. Tillsammans sprider vi smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor. Nu är anmälan öppen för programpunkter.
3-7 oktober digitalt och lokalt
 
Nytt från omvärlden
 
 
Privata digitala vårdtjänsters påverkan på konkurrensförhållanden inom primärvården
Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden. Ersättningssystemet bör därför ses över.
De privata digitala vårdtjänsterna har ökat tillgängligheten till primärvården - Konkurrensverket
 
Socialdepartementet tillsätter utredning om digital vård
Socialdepartementet tillsätter en bokstavsutredare som ska se över hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård. Syftet med utredningen är att öka integrationen mellan fysisk och digital vård och främja ökad kontinuitet och tillgänglighet.
Regeringen vill att vården i Sverige ska vara sammanhållen - Regeringen
 
Ingen förtur i vården vid privat sjukvårdsförsäkring
Regeringen har 9 juni beslutat om propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att utförandet av uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 - Regeringen
 
Privat sjukvårdsförsäkring ska inte ge snabbare tillgång till vård
Socialminister Lena Hallengren har den 8 juli tagit emot promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården av bokstavsutredaren Sofi Nyström. Utredaren föreslår flera åtgärder för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring.
Vissa bestämmelser föreslås träda i kraft först den 1 januari 2026 - Regeringen
 
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt
Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och få stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag.
Kvaliteten på äldreomsorgen skiljer sig stort mellan kommunerna - Socialstyrelsen
 
Domstolsavgörande om vad som krävs för att en kommunal nämnd ska vara en upphandlande myndighet
Det var Karlskrona kommun, inte kommunens funktionsstödsnämnd, som var ansvarig för direktupphandlingen av tjänster avseende drift av serveringskök. Det framgår av en dom från förvaltningsrätten där domstolen bland annat framhåller att det inte framgick av kommunens riktlinjer och policy att även dess nämnder kan vara upphandlande myndigheter.
Karlskrona kommun är den upphandlande myndigheten - Konkurrensverket
 
I sommaroffensiv mot korruption
Regeringen vill se fler insatser mot korruption och sätter igång en kartläggning om korruptionsrisker specifikt inom kommuner och regioner. En särskild utredning om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption ska också genomföras.
25 av 30 mutbrottsdomar bygger på en relation mellan privat och offentlig verksamhet - Inköpsrådet
 
Aktuell debatt
 
 
"Välfärdsbehoven ökar samtidigt som färre kan göra jobbet"
Det är dags att sluta föra fram förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem. I en debattartikel i DN uppmanar SKR till att bygga debatten om kompetensutmaningen på fakta.
Den här utmanande situationen ställer krav på samsyn, samarbete och realistiska åtgärder - SKR
 
"SKR, facken och socialcheferna: Inför ny socialtjänstlag"
Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Nuvarande lagstiftning hindrar det. Det är dags att införa en ny socialtjänstlag.
Det skriver SKR, Akademikerförbundet SSR, Vision och Föreningen Sveriges Socialchefer - Altinget
 
"Nytt skolpengssystem måste utgå från rätten att välja"
Men för att det ska finnas ett fritt skolval värt namnet måste det finnas en mångfald av verksamheter. Det växande antalet fristående skolor, varav många är aktiebolag, har skapat förutsättningar för att det ska finnas reell valfrihet inom skolan.
Fungerar svensk skola och vad lär sig våra barn i den? - Friskolornas Riksförbund
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se