Nyhetsbrev nr.9 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Välkomna åter!
Vi ser fram emot en spännande höst där valet till kommuner och regioner står för dörren. Sannolikt är många av er som läser detta nyhetsbrev involverade i arbetet kring valets genomförande, vi önskar er alla lycka till. Inan sommaruppehållet släppte vi ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan där vi samtalar om valsäkerhet, lyssna gärna. 

Denna vecka är flera av oss på KOMMEK i Malmö där vi har seminarier om medborgarbudget tillsammans med Trelleborgs kommun och om medborgadialog för ökad trygghet med Eskilstuna kommun. 

Vi presenterar också några nya rapporter/ skrifter från SKR som är läsvärda.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#74 Valsäkerhet
I dagens avsnitt samtalar vi om valsäkerhet det vill säga hur vi skyddar hela processen kring valets genomförande från det att valsedlarna trycks till valresultatet vunnit laga kraft. Sebastian Bay beskriver valmyndighetens insatser och Kicki Lech från Torsby kommun och det säkerhetsnätverk som finns i Värmland.
Medverkande: Sebastian Bay, team leader för valsäkerhet, Valmyndigheten, Kicki Lech, säkerhetssamordnare Torsby kommun, Martin Lidhamn, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
Tid: 29:17
 
SKR: Nytt digitalt verktyg, Risk- och konfliktanalys, Riskguiden
Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.
 
 
SKR: Förtydliga ansvaret för förtroendevaldas utsatthet
Ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet behöver ses över. SKR föreslår i en skrivelse till civilministern att regeringen förtydligar ansvaret i kommunallagen.
− Undersökningar och vittnesmål tyder på en allt hårdare samtalston mot förtroendevalda, vilket är helt oacceptabelt. Hot och hat utgör ett hot mot hela vårt demokratiska system och samhället i stort. Vi behöver alla ta ett större ansvar för att stå upp mot hatet och att värna om ett respektfullt demokratiskt samtal, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
SKR: Politiska möten i kommuner och regioner under 2021
I den här rapporten kartläggs politiska möten i kommuner och regioner under pandemiåret 2021. Då kartläggningen är den andra i sitt slag jämförs resultaten även med föregående undersökning. Undersökningens resultat visar hur den lokala och regionala demokratin har påverkats av pandemin samt hur kommuner och regioner har ställt om sina politiska möten från fysiska till digitala.

Ladda ner rapporten här som PDF-fil
 
SKR: Självstyrelse – värd att värna?
I antologin analyserar och diskuterar åtta forskare denna typ av frågeställningar utifrån olika utblickar, teman och perspektiv. Förhoppningen är deras texter ska erbjuda intressant och tankeväckande läsning och stimulera till fördjupad analys och fortsatt debatt om den kommunala självstyrelsens roll i det svenska samhället.
 
Ladda ner antologin här som pdf-fil
 
Borås: Tyck till om utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared!
Nu kan du tycka till om de förslag som är framtagna för utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Håller du med om framtidsbilderna och vad tycker du om förslagen till markanvändning?
Förslagen som du kan tycka till om har arbetats fram utifrån resultat från enkätundersökningar och workshops som genomförts i de olika orterna. Nu vill vi veta vad du tycker om förslagen till framtidens Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.
 
Botkyrka: Så jobbar vi för ett tryggare Botkyrka
Alla behövs i trygghetsarbetet. Därför samarbetar vi med dig som bor här, polisen, Botkyrkabyggen och civilsamhället. Bara tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.
Våra målsättningar är att förebygga våld och att du ska kunna känna dig trygg i skolan och där du bor. Kommunen och olika aktörer i Botkyrka har satsat på trygghetsfrågor under lång tid och det ger också effekt.
 
Läs mer på Botkyrkas hemsida
 
SolnaTrygg stadsmiljö
Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.
Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Läs mer på Solnas hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
Finland, Kommunförbundet: Handbok om medborgarpaneler i kommunerna
Kommunen är den arena för demokratiskt beslutsfattande som finns allra närmast medborgarna. I kommunerna fattas beslut som direkt berör invå­narnas vardag. Kommuninvånarnas intresse för den kommunala demokratin har ändå avtagit. Antalet kandidater i kommunalvalet och valdeltagandet har nämligen under lång tid minskat.

Kan kommuninvånarnas direkta deltagande i beslutsfattandet stimulera den kommunala demokratin?

Ladda ner handboken här som PDF
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se